GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m91d2-p01-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m91d2-p01-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u91d2) (u91d2-01) (=cdpo-9ee3) (=u91d1-01) (=fzyouhei_u91d2) (=u91d2-g)
(u91d2-01-itaiji-001)
(u91d2-01-var-001)
(u91d2-01-var-002)
(u91d2-01-var-003)
(u91d2-01-var-004)
(u91d2-01-var-005)
(u91d2-01-var-006)
(u91d2-04)
(u91d2-04-var-001)
(u91d2-jv) (=u91d2)
(mei-ty-00031-1)
(mei-ty-00031-1a)
(u2ff1-u201a2-u2ffb-u5e72-u2010c-01)
(hkcs_m91d2)
(hkcs_m91d2-p01-s00)
(hkcs_m91d2-p01-s01)
(hkcs_m91d2-p01-s02)
(hkcs_m91d2-p01-s10)
(hkcs_m91d2-p01-s11)
(hkcs_m91d2-p01-s20)
(tomm_u91d2-01)
異體字: (u91d1)
[偏旁]
(u91d1-01)
(u91d1-01-var-008)
(u91d1-01-var-011)
(u91d1-01-var-012)
(u91d1-02)
(u91d1-02-var-001)
(u91d1-02-var-002)
(u91d1-04)
(u91d1-04-var-001)
(u91d1-04-var-002)
(u91d1-08)
(u91d1-g04)
(u91d1-itaiji-002)
(u91d1-itaiji-006)
(u91d1-itaiji-007)
(u91d1-itaiji-011)
(u91d1-itaiji-012) (=twedu-a04261-028)
(u91d1-itaiji-013) (=twedu-a04261-029)
(u91d1-itaiji-015)
(u91d1-j) (=u91d1-h) (=hdic_hkrm-03083111) (=otakusei_hkrm-03083111) (=hdic_hkrm-05027121) (=otakusei_hkrm-05027121) (=zihai-151301) (=ladyluck_jinwen) (=ladyluck_u91d1) (=uf90a-k) (=dkw-40152) (=u91d1-g) (=u91d1-t) (=jmj-026597) (=fzyouhei_u91d1) (=aushy_u91d1) (=k0-505d) (=k0-5151) (=aj1-01754) (=gt-53994) (=juki-91d1) (=koseki-455700) (=u2fa6) (=u91d1-k) (=u91d1-ue0100) (=u91d1-ufe00) (=uf90a) (=u91d1)
(u91d1-j04)
(u91d1-t04)
(u91d1-u20de) (=aj1-11028)
(u91d1-var-001)
(u91d1-var-002)
(aj1-10758)
(aj1-11571)
(aj1-11840) (=aj1-11301)
(cdp-8565) (=u2ffb-u5de5-u4e37)
(cdp-8565-04)
(cdp-8565-14)
(cdp-8565-14-var-001)
(cdp-8565-var-001)
(irg2017-00239) (=extd-00260) (=unstable-bsh-e5cf)
(twedu-a04261-010)
(twedu-a04261-022)
(twedu-a04261-024)
(twedu-a04261-025)
(twedu-a04261-026)
(twedu-a04261-027)
(twedu-a04261-030)
(twedu-a04261-032)
(twedu-a04261-033)
(u2ff0-u2ff1-u2ff0-u767d-u77f3-u767d-u7081)
(u2ff0-u3025-u65e5)
(u2ff0-u767d-u6c23) (=u24f4d-itaiji-001) (=unstable-bsh-f4de)
(u2ff1-u201a2-cdp-8767-var-001) (=u91d1-01-var-001)
(u2ff1-u201a2-cdp-887c) (=mei-ty-00031-1)
(u2ff1-u201a2-cdp-887c-var-001)
(u2ff1-u201a2-u2ffb-u58ec-u2ff1-u51f5-u516b)
(u2ff1-u201a2-u2ffb-u9fb6-u4e37-var-001) (=u91d1-01-var-003)
(u2ff1-u201a2-u3086e) (=u91d1-itaiji-005) (=twedu-a04261-007)
(u2ff1-u201a2-u3086e-01) (=u91d1-01-var-007)
(u2ff1-u201a2-u4e1e)
(u2ff1-u201a2-u571f) (=unstable-bsh-e411) (=irg2017-00094) (=g-dm00018)
(u2ff1-u201a2-u571f-var-001)
(u2ff1-u201a2-u9578) (=u91d1-itaiji-014)
(u2ff1-u201a2-u9578-01)
(u2ff1-u201a2-u9578-var-001) (=u91d1-07-itaiji-002)
(u2ff1-u201a2-u9578-var-002)
(u2ff1-u201a2-u9578-var-003) (=u4f8c-itaiji-001)
(u2ff1-u201b3-cdp-8565) (=zihai-010446) (=twedu-a04261-020)
(u2ff1-u201b3-cdp-8565-var-001) (=u91d1-01-var-010)
(u2ff1-u204db-u97ed-var-001) (=twedu-a04261-011)
(u2ff1-u204db-u97ed-var-002) (=u91d1-itaiji-003)
(u2ff1-u4eba-u9577)
(u2ff1-u4ebc-u2000d-var-001) (=zihai-010113)
(u2ff1-u4ebc-u2000d-var-002) (=twedu-a04261-036)
(u2ff1-u4ebc-u2ffa-cdp-8a65-u4e36-var-001) (=u91d1-01-var-005)
(u2ff1-u4ebc-u2ffb-u571f-u516b)
(u2ff1-u4ebc-u3086e-01) (=u91d1-01-var-006)
(u2ff1-u4ebc-u738b) (=twedu-a04261-021) (=zihai-010106)
(u2ff1-u4ebc-u97ed)
(u2ff1-u4ebc-u97ed-var-001) (=zihai-010630)
(u2ff1-u4ebc-u9fb6) (=u91d1-itaiji-004)
(u2ff1-u4ebc-u9fb6-var-001) (=twedu-a00283-009) (=twedu-a04261-017)
(u2ff1-u4ebc-u9fb6-var-002) (=u91d1-01-var-002)
(u2ff1-u4eca-cdp-8a65) (=u91d1-itaiji-009)
(u2ff1-u4eca-cdp-8a65-var-001)
(u2ff1-ufa49-u4e00)
(u2ff3-u201a2-cdp-88b9-u5c71-01-var-001)
(u2ff3-u201b3-u2e8d-u4e00) (=zihai-010337) (=twedu-a04261-012)
(u2ff3-u204db-u21b54-u53e3) (=u91d1-itaiji-001)
(u2ff3-u4eba-u4e06-u2ffb-u571f-u516b)
(u2ff3-u4ebc-cdp-8c78-cdp-8a65-var-001) (=u91d1-01-var-004)
(u2ff3-u4ebc-u4e0a-u571f-var-001) (=u91d1-01-itaiji-001)
(u2ff3-u4ebc-u4e37-cdp-8565-var-001) (=u91d1-01-var-009)
(u2ff3-u4eca-u4e3f-cdp-8a65-var-001)
(u2ff4-cdp-89ae-u91d1)
(u2ff5-u20628-u571f)
(u2ff5-u20628-u571f-04)
(u2ffb-u20003-u5341)
(u2ffb-u2ff0-cdp-8c78-u531a-u5168) (=u91d1-itaiji-010)
(u2ffb-u2ff0-cdp-8c78-u531a-u5168-var-001) (=twedu-a04261-008)
(u2ffb-u2ff0-cdp-8c78-u531a-u738b-var-001)
(u2ffb-u2ff0-cdp-8c78-u531a-u738b-var-002)
(u2ffb-u4e8c-u21b54)
(u2ffb-u5168-u2ff0-cdp-8c78-u531a) (=u91d1-itaiji-008)
(u2ffb-u5168-u2ff0-cdp-8c78-u531a-var-001) (=twedu-a04261-006)
(u2ffb-u5de5-u516b)
(u2ffb-u5de5-u516b-var-001)
(u2ffb-u738b-u2ff0-cdp-8c78-u531a-var-001)
(u2ffb-u738b-u2ff0-cdp-8c78-u531a-var-002)
(u322e) (=c8-7722) (=aj1-08202)
(u328e) (=c8-7775) (=aj1-10476) (=ak1-09305) (=cbeta-18906)
(u330c) (=c8-7935) (=aj1-11888)
(uk-10943) (=honoka55_bafu1769) (=g-cyy00087)
(zihai-010107) (=twedu-a04261-015)
(zihai-010133)
(zihai-010150) (=twedu-a04261-016-1)
(zihai-010151) (=twedu-a04261-018)
(zihai-010152)
(zihai-010305) (=twedu-a04261-013)
(zihai-010321)
(zihai-010629)
(zihai-154838)
(zihai-155003)
(ebag_s167-013)
(fitzgerald_jur989) (=juchen-380507)
(fitzgerald_jur990) (=juchen-380508)
(fitzgerald_jur997) (=juchen-380603)
(fjtjnj_ss-m-u91d1)
(hkcs_m91d1)
(hkcs_m91d1-c02)
(hkcs_m91d1-p02-s00)
(hkcs_m91d1-p04-s00)
(hkcs_u91d1)
(tomm_u91d1)
(tomm_u91d1-04)
(u9485)
[←繁体字]
[简化字]
(u9485-01) (=fzyouhei_u9485)
(u9485-01-itaiji-002)
(u9485-01-itaiji-003)
(u9485-01-itaiji-004)
(u9485-01-itaiji-007) (=u5168-01-var-002)
(u9485-01-itaiji-008)
(u9485-01-itaiji-009)
(u9485-01-itaiji-010)
(u9485-01-var-001)
(u9485-01-var-002)
(u9485-01-var-003)
(u9485-01-var-004)
(u9485-01-var-005)
(u9485-g) (=zihai-151302) (=u2ed0) (=u9485)
(u9485-h)
(u9485-h01)
(u9485-var-001) (=cdp-895a)
(u9485-var-002)
(u9485-vv)
(u9485-vv01) (=u9485-01-itaiji-001) (=u9485-01-itaiji-006)
(c8-7435)
(hkcs_m9485)
(sz_u9485)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部