GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_u5b9a-02 (ユーザー hkcs 占有グリフ u5b9a-02) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5b9a) (u5b9a-02)
(u5b9a-05)
(u5b9a-g)
(u5b9a-g02)
(u5b9a-itaiji-001)
(u5b9a-j) (=u5b9a) (=dkw-07109) (=jmj-010132) (=u5b9a-ue0100) (=u5b9a-k) (=koseki-080800) (=juki-5b9a) (=aj1-03078)
(u5b9a-t)
(u5b9a-t02)
(u5b9a-var-001) (=sawd-12609)
(u5b9a-var-002)
(u5b9a-var-003)
(twedu-a01014-007) (=t13-3a4b)
(u2ff1-u5196-u24d13) (=toki-01008290)
(u2ff1-u5196-u9fb0) (=k5-06eb)
(u2ff1-u5b80-u758b) (=nihon-no-kanji-11703)
(u2ff1-u7a74-cdp-8661) (=irg2017-03191)
(zihai-002327)
(ebag_s040-458)
(hkcs_m5b9a)
(hkcs_m5b9a-p01-s00)
(hkcs_m5b9a-p02-s00)
(hkcs_u5b9a)
(hkcs_u5b9a-02)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-064)
異體字: (u374e)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u374e) (=nihon-no-kanji-11702) (=koseki-080670) (=jmj-000737) (=dkw-07097)
(u374e-02)
(u374e-g)
(u374e-var-001)
(hkcs_m374e)
(u3c4f)
[異體字(民國教育部)]
(u3c4f-01)
(u3c4f-07)
(u3c4f-g)
(u3c4f-j) (=twedu-a02067-001) (=u3c4f) (=u3c4f-t) (=u3c4f-ue0100) (=koseki-184540) (=juki-3c4f) (=jmj-001938) (=dkw-16258)
(u3c4f-k)
(u3c4f-ue0101) (=jmj-057890) (=koseki-184580)
(u2ff1-u4e3f-u6b63) (=u26222-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u6b63-01) (=u26222-01-itaiji-002)
(u2ff3-u4e3f-u4e00-cdp-8960)
(hkcs_m3c4f)
(u639f)
[異體字(漢語大字典)]
(u639f) (=dkw-12272) (=koseki-137790) (=aj1-04996) (=juki-639f) (=u639f-ue0100) (=jmj-012486)
(hkcs_m639f)
(hkcs_u639f)
(u8423)
[入管正字]
(u8423)
(u8423-g) (=zihai-027143)
(u8423-var-001)
(hkcs_m8423)
(hkcs_u8423)
(u9320)
[異體字(漢語大字典)]
(u9320) (=dkw-40559) (=aj1-02531) (=juki-9320) (=koseki-460260) (=u9320-k) (=u9320-ue0100) (=gt-54501)
(jmj-026981)
(hkcs_m9320)
(hkcs_u9320)
(tomm_u9320)
(u952d)
[入管正字]
(u952d-g) (=u952d)
(u952d-h)
(hkcs_m952d)
(u9841)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u9841) (=koseki-493080) (=u9841-ue0100)
(dkw-43533)
(toki-01098140) (=u9841-ue0101)
(hkcs_m9841)
𡧡 (u219e1)
[異體字(漢語大字典)]
(u219e1) (=dkw-07115) (=koseki-080860)
(u219e1-g) (=zihai-061602)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部