GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

huang-shuang144_shuang-0004106b (ユーザー huang-shuang144 占有グリフ shuang-0004106b) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5e6b) (u5e6b-j) (=huang-shuang144_shuang-0004106b) (=u5e6b-t) (=u5e6b-ue0100) (=koseki-103270) (=juki-5e6b) (=aj1-14504) (=u5e6b)
(u5e6b-var-001) (=jmj-010928)
(dkw-09125)
(hkcs_m5e6b)
(hkcs_u5e6b)
(simch-kx_t033723)
異體字: (u3a0d)
[異體字(漢語大字典)]
(u3a0d) (=huang-shuang144_shuang-0004580d) (=huang-shuang144_s0002580d) (=dkw-12341) (=koseki-139790) (=jmj-001398)
(hkcs_m3a0d)
(simch-kx_t044119)
(u3ff6)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3ff6) (=huang-shuang144_shuang-00045df6) (=huang-shuang144_s00025df6) (=jmj-002774) (=dkw-22897) (=koseki-256310)
(hkcs_m3ff6)
(simch-kx_t079144)
(u4a77)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4a77) (=huang-shuang144_shuang-00046877) (=huang-shuang144_s00026877) (=koseki-486740) (=dkw-42964)
(u4a77-var-001)
(jmj-005469)
(hkcs_m4a77)
(simch-kx_t139025)
(u5e2e)
[←繁体字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5e2e-j) (=huang-shuang144_shuang-0004102e) (=g0-306f) (=u5e2e) (=dkw-08900) (=u5e2e-ue0101) (=u5e2e-ue0100) (=u5e2e-k) (=u5e2e-g) (=koseki-101120) (=juki-5e2e) (=jsp-3c2d) (=jmj-010852) (=aj1-14502)
(u5e2e-var-001)
(u5e2e-var-002)
(juki-b0ad) (=u5e2e-ue0102) (=u5e2e-t) (=u5e2e-h) (=toki-01027070) (=jmj-010853)
(sawn-f58af) (=u2ff2-u6728-u3025-cdp-86ac) (=sawd-31315)
(u2ff1-u90a6-u624b)
(hkcs_m5e2e)
(univerx_u5e2e)
(u5e47)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u5e47) (=huang-shuang144_shuang-00041047) (=dkw-08999) (=u5e47-ue0100) (=u5e47-k) (=koseki-101880) (=juki-5e47) (=jmj-010882) (=aj1-04736)
(hkcs_m5e47)
(hkcs_u5e47)
(simch-kx_t033425) (=simch-kx_kp0ddb4)
(u5e5a)
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5e5a-g) (=ge-3823) (=u5e5a-t) (=jmj-010904)
(u5e5a-jv) (=huang-shuang144_shuang-0004105a) (=u5e5a) (=koseki-102920)
(u5e5a-var-001)
(dkw-09097)
(hkcs_m5e5a)
(u7e0d)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u7e0d) (=huang-shuang144_shuang-0004300d) (=huang-shuang144_s0002300d) (=dkw-27743) (=koseki-310070)
(u7e0d-var-001)
(u7e0d-var-002)
(jmj-020305)
(hkcs_m7e0d)
(simch-kx_t093319)
(u97a4)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u97a4) (=huang-shuang144_shuang-000449a4) (=huang-shuang144_s000249a4) (=jmj-028004) (=koseki-486210) (=dkw-42911)
(hkcs_m97a4)
(simch-kx_t138915)
𢸌 (u22e0c)
[異體字(漢語大字典)]
(u22e0c-g)
(u22e0c-jv) (=huang-shuang144_shuang-000499cc) (=huang-shuang144_s000299cc) (=u22e0c)
𩋮 (u292ee)
[異體字(漢語大字典)]
(u292ee) (=huang-shuang144_shuang-0004feae) (=jmj-053179) (=koseki-486220) (=dkw-42912)
(simch-kx_t139005)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部