GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-006357 (文字情報基盤 文字図形名 MJ006357) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4e36) (u4e36-g)
(u4e36-itaiji-001)
(u4e36-itaiji-002)
(u4e36-itaiji-003)
(u4e36-itaiji-004)
(u4e36-j) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-111) (=kx-0080012) (=unstable-u1b504) (=juchen-480000) (=gt-00128) (=zihai-002301) (=cbeta-10787) (=u4e36-t) (=u4e36-k) (=u4e36-h) (=c3-2122) (=hkcs_stroke4) (=jmj-006357) (=fzyouhei_u4e36) (=chanhenryfaihang_stroke-d) (=hkcs_u4e36) (=aj1-04095) (=u31d4) (=dkw-00091) (=u4e36-ue0100) (=koseki-001060) (=u2f02) (=cdp-8b41) (=juki-4e36) (=kx-008012) (=u318d) (=u4e36)
(u4e36-var-001)
(cbeta-15365)
(hkcs_m4e36)
異體字: (u2f02)
[康煕部首(非漢字)]
(u31d4)
[筆画文字]
(u4e3b)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e3b-01)
(u4e3b-01-var-001)
(u4e3b-01-var-002)
(u4e3b-02)
(u4e3b-02-var-001)
(u4e3b-02-var-002)
(u4e3b-02-var-003)
(u4e3b-02-var-004)
(u4e3b-04)
(u4e3b-09)
(u4e3b-itaiji-001)
(u4e3b-j) (=unstable-u18c54) (=u4e3b-ue0102) (=u4e3b-ue0100) (=u4e3b-k) (=u4e3b-g) (=u4e3b) (=sawd-06514) (=lgccc-0025) (=kx-008020) (=kx-0080020) (=koseki-001140) (=juki-4e3b) (=jmj-006362) (=hkcs_u4e3b) (=fzyouhei_u4e3b) (=aj1-02323)
(u4e3b-t) (=u4e3b-h)
(u4e3b-t01)
(u4e3b-t02)
(u4e3b-v)
(aj1-13812) (=u4e3b-ue0101) (=jmj-006363) (=dkw-00100) (=gt-00137) (=u4e3b-ue0103)
(gt-00138)
(koseki-001170) (=juki-ad1e)
(sawn-f3010)
(u2ff1-u4e3f-u248e9)
(u2ff3-u37a2-u516b-u5189)
(u2ff3-u37a2-u516b-u5189-var-001)
(zihai-002329)
(hkcs_m4e3b)
(hkcs_m4e3b-p01-s00)
(hkcs_m4e3b-p02-s00)
(hkcs_m4e3b-p02-s01)
(hkcs_m4e3b-p02-s02)
(hkcs_u4e3b-02)
(u6ce8)
[異體字(漢語大字典)]
(u6ce8-j) (=j90-436d) (=u6ce8-k) (=aj1-02987) (=gt-22115) (=juki-6ce8) (=koseki-195520) (=u6ce8-ue0100) (=u6ce8-ue0103) (=u6ce8-g) (=jmj-015235) (=u6ce8)
(u6ce8-t) (=u6ce8-h)
(aj1-10148)
(aj1-12869) (=u6ce8-ue0102)
(aj1-13926) (=u6ce8-ue0101) (=dkw-17316) (=u6ce8-ue0104) (=koseki-195850) (=juki-b41c) (=jmj-015236) (=gt-22114)
(geog-qin-2101)
(qin-00003) (=geog-qin-00002)
(qin-ff103) (=geog-qin-2103)
(qin-ff105) (=geog-qin-2105)
(qin-ff107) (=geog-qin-2107)
(u329f) (=aj1-10479) (=ak1-09088)
(dzimuguri_u6ce8)
(hkcs_m6ce8)
(hkcs_u6ce8)
𪐴 (u2a434)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a434-itaiji-001)
(u2a434-jv) (=u2a434)
(u2a434-var-001)
(koseki-543900) (=dkw-48081)
(u2ff1-u2ff0-cdp-88d4-u4e3b-u706c) (=unstable-bsh-f42c)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部