GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-006466 (文字情報基盤 文字図形名 MJ006466) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4ea3) (u4ea3-g)
(u4ea3-jv) (=gt-00380) (=koseki-003500) (=jmj-006466) (=dkw-00289) (=u4ea3)
(u4ea3-t) (=u4ea3-h)
(kx-0088005) (=zihai-013105) (=kx-008805)
(hkcs_m4ea3)
異體字: (u4e93)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u4e93-08)
(u4e93-jv) (=u4e93) (=kx-0086010) (=zihai-000204) (=kx-008610) (=koseki-003100) (=jmj-006443) (=gt-00336)
(dkw-00256)
(u2ff0-u4e93-u4e93)
(hkcs_m4e93)
(hkcs_m4e93-p02-s00)
(u5176)
[異體字(民國教育部)]
(u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-008)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28) (=irg2015-00116) (=g-hzr1001503)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-000318)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)
(u5927)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5927-01)
(u5927-01-itaiji-001)
(u5927-01-itaiji-002)
(u5927-01-var-001) (=qin-81000)
(u5927-01-var-002)
(u5927-01-var-003)
(u5927-02)
(u5927-03) (=hkcs_u5927-03)
(u5927-03-var-001)
(u5927-03-var-002)
(u5927-03-var-003)
(u5927-03-var-004)
(u5927-03-var-005)
(u5927-03-var-006)
(u5927-04) (=hkcs_u5927-04)
(u5927-04-itaiji-001)
(u5927-04-var-001) (=u5927-t04)
(u5927-04-var-002)
(u5927-04-var-004)
(u5927-05)
(u5927-06)
(u5927-06-var-001)
(u5927-07-var-001)
(u5927-07-var-002)
(u5927-09)
(u5927-09-var-001)
(u5927-09-var-002)
(u5927-10)
(u5927-14)
(u5927-15)
(u5927-j) (=unstable-u18b76) (=justinrleung_brendo-u5927) (=aj1-02887) (=b-a46a) (=c1-444b) (=dkw-05831) (=gt-07366) (=hkcs_u5927) (=juchen-120000) (=juki-5927) (=koseki-066840) (=u2f24) (=u5927-g) (=u5927-h) (=u5927-t) (=u5927-ue0100) (=jmj-009452) (=fzyouhei_u5927) (=u5927)
(u5927-k)
(u5927-k04)
(u5927-t03)
(u5927-t09)
(u5927-u20dd) (=cbeta-18846) (=aj1-08317)
(u5927-var-001)
(aj1-13909) (=u5927-ue0101) (=utc-00815)
(geog-qin-1100)
(qin-81010) (=geog-qin-1101)
(qin-81020) (=geog-qin-1102)
(qin-81030) (=geog-qin-1103)
(qin-81040) (=geog-qin-1104)
(qin-81050) (=geog-qin-1105)
(qin-81060) (=geog-qin-1106)
(qin-81070) (=geog-qin-1107)
(qin-81080) (=geog-qin-1108)
(qin-81090) (=geog-qin-1109)
(qin-81100) (=geog-qin-1110)
(qin-81110) (=geog-qin-1111)
(qin-81120) (=geog-qin-1112)
(qin-81130) (=geog-qin-1113)
(qin-81140) (=geog-qin-1114)
(qin-81160) (=geog-qin-1116)
(qin-81170) (=geog-qin-1117)
(qin-81180) (=geog-qin-1118)
(qin-81190) (=geog-qin-1119)
(qin-81200) (=geog-qin-1120)
(qin-81210) (=geog-qin-1121)
(qin-81220) (=geog-qin-1122)
(qin-81230) (=geog-qin-1123)
(qin-81240) (=geog-qin-1124)
(qin-81250) (=geog-qin-1125)
(qin-81260) (=geog-qin-1126)
(qin-81270) (=geog-qin-1127)
(qin-81280) (=geog-qin-1128)
(qin-81290) (=geog-qin-1129)
(qin-81300) (=geog-qin-1130)
(qin-81310) (=geog-qin-1131)
(qin-81320) (=geog-qin-1132)
(qin-81330) (=geog-qin-1133)
(qin-81340) (=geog-qin-1134)
(qin-81350) (=geog-qin-1135)
(qin-81360) (=geog-qin-1136)
(qin-81370) (=geog-qin-1137)
(qin-81380) (=geog-qin-1138)
(qin-81390) (=geog-qin-1139)
(qin-81400) (=geog-qin-1140)
(qin-81410) (=geog-qin-1141)
(qin-81420) (=geog-qin-1142)
(qin-81430) (=geog-qin-1143)
(qin-81440) (=geog-qin-1146)
(qin-81490) (=geog-qin-1149)
(qin-81510) (=geog-qin-1151)
(qin-81520) (=geog-qin-1152)
(qin-81530) (=geog-qin-1153)
(qin-81540) (=geog-qin-1154)
(qin-81550) (=geog-qin-1155)
(qin-81560) (=geog-qin-1156)
(qin-81570) (=geog-qin-1157)
(qin-81580) (=geog-qin-1158)
(qin-81590) (=geog-qin-1159)
(qin-81600) (=geog-qin-1160)
(qin-81610) (=geog-qin-1161)
(qin-81620) (=geog-qin-1162)
(qin-81630) (=geog-qin-1163)
(qin-81640) (=geog-qin-1164)
(qin-81650) (=geog-qin-1165)
(qin-81660) (=geog-qin-1166)
(qin-81670) (=geog-qin-1167)
(qin-81680) (=geog-qin-1168)
(qin-81690) (=geog-qin-1169)
(qin-81700) (=geog-qin-1170)
(qin-81710) (=geog-qin-1171)
(qin-81720) (=geog-qin-1172)
(qin-81730) (=geog-qin-1173)
(qin-81740) (=geog-qin-1174)
(qin-81750) (=geog-qin-1175)
(qin-81760) (=geog-qin-1176)
(qin-81770) (=geog-qin-1177)
(qin-81780) (=geog-qin-1178)
(qin-81790) (=geog-qin-1179)
(qin-81800) (=geog-qin-1180)
(qin-81810) (=geog-qin-1181)
(qin-81820) (=geog-qin-1182)
(qin-81830) (=geog-qin-1183)
(sawd-10211)
(sawn-f4059)
(twedu-a00848-002)
(twedu-a00848-004)
(twedu-a00848-006)
(twedu-a00848-007-1)
(twedu-a00848-008)
(u18736)
(u2ff1-u201a2-u51e1)
(u2ff1-u4e00-u2ff0-u5fc4-u51e0)
(u2ff1-u5341-u20628)
(u2ff1-u5341-u20628-var-001)
(u2ffb-u51f5-u4eba)
(u4dcd) (=c8-7b6f)
(zihai-070623)
(ebag_s215-046)
(hkcs_m5927)
(hkcs_m5927-p01-s00)
(hkcs_m5927-p02-s00)
(hkcs_m5927-p03-s00)
(hkcs_m5927-p03-s01)
(hkcs_m5927-p04-s00)
(hkcs_m5927-p04-s01)
(hkcs_m5927-p05-s00)
(hkcs_m5927-p10-s00)
(hkcs_u5927-02)
(hkcs_u5927-06)
(n-gtwinppx_u5927)
(umbreon126_u5927-04)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部