GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-015906 (文字情報基盤 文字図形名 MJ015906) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6f5a) (u6f5a) (=dkw-18239) (=gt-23559) (=jmj-015906) (=aj1-14727) (=juki-6f5a) (=koseki-205690) (=u6f5a-k) (=u6f5a-ue0100)
(nyukan-f08c)
(u2ff0-u6c35-u7c9b)
(u2ff0-u6c35-u7c9b-var-001) (=gt-74716) (=u6f5a-itaiji-001)
(hkcs_m6f5a)
(hkcs_u6f5a)
異體字: (u364c)
[入管正字]
(u364c-g) (=g7-2331) (=zihai-023201) (=u364c)
(u2ff0-u571f-u8085) (=unstable-bsh-e308) (=k5-00ae) (=extd-01729)
(zihai-024521)
(hkcs_m364c)
(u3a4b)
[入管正字]
(u3a4b) (=dkw-12738) (=jmj-001457) (=koseki-142940)
(u3a4b-h)
(hkcs_m3a4b)
(u3d0b)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
(u3d0b-g) (=g7-2356) (=u3d0b)
(hkcs_m3d0b)
(u6eb2)
[異體字(漢語大字典)]
(u6eb2) (=hdic_hkrm-05030641) (=hdic_hkrm-05030540) (=otakusei_hkrm-05030641) (=otakusei_hkrm-05030540) (=dkw-17979) (=aj1-05481) (=j90-5e6c) (=juki-6eb2) (=koseki-202880) (=u6eb2-ue0100) (=u6eb2-ue0101)
(u6eb2-var-001) (=jmj-015713)
(cbeta-11648)
(juki-b434) (=jmj-015714) (=u6eb2-ue0103)
(juki-b454) (=jmj-015715) (=nyukan-f739) (=toki-01051110) (=u6eb2-ue0104)
(k5-0a63)
(koseki-200320) (=jmj-015712) (=juki-b43e) (=u6eb2-ue0102)
(sdjt-08587)
(zihai-021057)
(hkcs_m6eb2)
(u6f47)
[入管正字]
(u6f47-g) (=u6f47)
(u6f47-var-001)
(hkcs_m6f47)
(u701f)
[異體字(漢語大字典)]
(u701f) (=jmj-016166) (=aj1-05546) (=juki-701f) (=koseki-210570) (=u701f-k) (=u701f-ue0100) (=u701f-ue0101)
(u701f-h)
(u701f-var-001) (=jmj-016165)
(koseki-210320) (=dkw-18660) (=u701f-ue0102)
(tdcntd-118602)
(u2ff0-u6c35-u2e3d2) (=nyukan-f6b4)
(hkcs_m701f)
(u71bd)
[入管正字]
(u71bd) (=dkw-19384) (=jmj-016604) (=koseki-218330)
(u2ff0-u706b-u2c3be)
(u2ff0-u706b-u8083)
(hkcs_m71bd)
(hkcs_u71bd)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部