GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-026105 (文字情報基盤 文字図形名 MJ026105) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9069) (u9069-g)
(u9069-itaiji-001)
(u9069-j) (=u9069) (=u9069-ue0102) (=u9069-ue0100) (=koseki-443180) (=juki-9069) (=jmj-026105) (=j90-452c) (=gt-52472) (=dkw-39076d) (=aj1-03110)
(u9069-t)
(u9069-var-001) (=u9069-ue0103) (=u9069-k) (=koseki-443450) (=gt-52561) (=dkw-39076)
(u9069-var-002)
(aj1-13946) (=u9069-ue0104) (=u9069-ue0101) (=koseki-443880) (=juki-bd17) (=gt-67894)
(cbeta-17656)
(toki-01090020)
(u2ff1-u5547-u6b62) (=unstable-bsh-f6a5) (=irg2015-01848)
(u2ff1-u5547-u6b62-var-001) (=utc-01634)
(u2ffa-u8fb6-u2ff1-cdp-8bae-u518b)
(u2ffa-u8fb6-u2ff1-cdp-8bec-u53e4) (=cbeta-31323)
(u329c) (=aj1-10494)
(ebag_s162-190)
(hkcs_m9069)
異體字: (u329c)
[◯囲み]
(u5ae1)
[異體字(漢語大字典)]
(u5ae1) (=dkw-06656) (=aj1-02978) (=j90-4364) (=jmj-009932) (=juki-5ae1) (=koseki-075810) (=u5ae1-k) (=u5ae1-ue0100) (=u5ae1-ue0101)
(u5ae1-itaiji-001)
(u5ae1-ue0102) (=koseki-076260) (=juki-afff) (=jmj-009933)
(hkcs_m5ae1)
(u9002)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9002) (=dkw-38844) (=aj1-15189) (=gt-51955) (=jsp-614b) (=juki-9002) (=k0-4e41) (=koseki-439780) (=u9002-k) (=u9002-ue0100) (=u9002-ue0101)
(u9002-j)
(u9002-var-001) (=gt-51858) (=juki-bc6f) (=koseki-439450) (=nyukan-f16f) (=u9002-g) (=u9002-ue0102)
(hkcs_m9002)
𠐝 (u2041d)
[異體字(漢語大字典)]
(u2041d)
(u2041d-var-001)
(zihai-009416)
𨗁 (u285c1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u285c1-jv) (=dkw-39140) (=gt-52649) (=koseki-444320) (=u285c1)
(u285c1-var-001) (=gt-52562)
(tomm_u285c1)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部