GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

jmj-057186 (文字情報基盤 文字図形名 MJ057186) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8a79) (u8a79) (=dkw-35458) (=aj1-08618) (=juki-8a79) (=koseki-402510) (=u8a79-k) (=u8a79-ue0100)
(u8a79-07)
(u8a79-07-var-001)
(u8a79-g)
(u8a79-g07)
(u8a79-itaiji-003)
(u8a79-itaiji-004)
(u8a79-j)
(u8a79-t)
(koseki-047540) (=u2d275) (=jmj-057186) (=extf-01150)
(koseki-338410) (=extf-06091) (=jmj-058422) (=u2e379)
(u2ff1-u26b05-u8a00)
(u2ff1-u5902-u8a00) (=g-zjw01939) (=u2e5fa-g)
(u2ff1-u6b20-u8a00)
(u2ff8-u2ff1-u2e8a-cdp-88e2-u2ff1-u513f-u8a00)
(u2ff8-u2ff1-u4e37-u5382-u2ff1-u516b-u20bb7)
(u2ff8-u2ff1-u4e37-u5382-u2ff1-u516b-u8a00)
(u2ff8-u5382-u2ff3-u4e00-u516b-u76ee)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u513f-u2201b) (=u8a79-itaiji-001)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u513f-u2201b-var-001) (=u8a79-07-itaiji-003)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u513f-u2201b-var-002) (=twedu-a03830-001) (=u8a79-07-itaiji-002)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u513f-u2201b-var-003) (=u8a79-07-itaiji-004)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u513f-u5409)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u516b-u20bb7) (=u8a79-07-itaiji-005)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u516b-u2201b) (=ebag_kxr-00639) (=u8a79-07-itaiji-001)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u516b-u5409)
(u2ff8-u5383-u2ff1-u6bd4-u5409-02)
(u2ff8-u5383-u544a)
(u2ff8-u5c38-u2ff1-u6b64-u20bb7)
(u2ff8-u5e7f-u2ff1-u6bd4-u20bb7)
(u2ff8-u5e7f-u2ff1-u6bd4-u820c)
(zihai-145847)
(hkcs_m8a79)
(hkcs_m8a79-p02-s00)
(tomm_u8a79-07)
異體字: (u5661)
[異體字(民國教育部)]
(u5661) (=u5661-ue0100) (=koseki-049950) (=juki-5661) (=jmj-008676) (=dkw-04355) (=aj1-21302)
(hkcs_m5661)
(hkcs_u5661)
𤐐 (u24410)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u24410)
𦧕 (u269d5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u269d5-07-itaiji-001)
(u269d5-g)
(u269d5-jv) (=u269d5)
(u269d5-t)
(koseki-338230) (=dkw-30298)
(hkcs_m269d5)
𭉵 (u2d275)
[その他]
(u2d275)
(hkcs_m2d275)
𮍹 (u2e379)
[その他]
(u2e379)
(hkcs_m2e379)
𮘐 (u2e610)
[その他]

(jmj-058746) (=extf-06845) (=u2e610)
(koseki-403890)
(hkcs_m2e610)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部