GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

k0-516f (KS X 1001規格票 例示字形 GL領域516F、49区79点) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u721b) (u721b) (=jmj-016712) (=aj1-05598) (=juki-721b) (=k0-516f) (=koseki-220760) (=u721b-g) (=u721b-k) (=u721b-ue0100) (=u721b-ue0101) (=u721b-ufe00) (=uf91e)
(u721b-var-001) (=jmj-016713) (=juki-b55e) (=u721b-ue0102)
(dkw-19604)
(u2ff0-u706b-u2ff5-u95e8-u2b823)
(u2ff0-u706b-u9611)
(hkcs_m721b)
異體字: (u3c6b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3c6b) (=dkw-16514) (=jmj-001961) (=koseki-187280)
(hkcs_m3c6b)
(u444c)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u444c) (=jmj-003899) (=cbeta-01095) (=koseki-335160)
(dkw-30034)
(u2ff0-u6708-u9611)
(hkcs_m444c)
(u70c2)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u70c2-g) (=u70c2)
(hkcs_m70c2)
(umbreon126_u70c2)
(u7149)
[異體字(漢語大字典)]
(u7149-j) (=uf993-k) (=u7149) (=dkw-19178) (=u7149-g) (=uf993) (=u7149-ue0103) (=u7149-ue0100) (=u7149-k) (=koseki-216020) (=jx1-2004-4e7b) (=juki-b524) (=j78-4e7b) (=aj1-07810) (=u7149-ufe00) (=jmj-016475)
(u7149-t)
(j90-4e7b) (=jmj-016474) (=aj1-04035) (=juki-7149) (=jx1-2000-4e7b) (=koseki-215840) (=u7149-ue0102) (=u7149-ue0101)
(u2ff0-u706b-u4e1c) (=sawn-f705a)
(unstable-bsh-f11f)
(hkcs_m7149)
(u71d7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u71d7-j) (=u71d7-ue0100) (=koseki-218780) (=juki-71d7) (=jmj-016639) (=j78-5f73) (=aj1-05582) (=u71d7)
(u71d7-var-001)
(dkw-19431)
(u2ff0-u706b-u2b52e)
(u2ff0-u706b-u554f) (=z-sat06813) (=irg2017-02385) (=cbeta-11869)
(hkcs_m71d7)
(u7224)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7224-j) (=u7224-ue0101) (=u7224-ue0100) (=u7224) (=koseki-221100) (=juki-7224) (=jmj-016723) (=aj1-21948)
(u7224-ue0103)
(dkw-19633)
(koseki-221120) (=jmj-016724) (=u7224-ue0102)
(nyukan-f403)
(toki-01056470)
(u2ff0-u706b-u2ff1-u8279-u9611) (=sawn-f5490)
(hkcs_m7224)
(uf91e)
[UCS互換]
[入管正字]
𣩼 (u23a7c)
[異體字(漢語大字典)]
(u23a7c) (=koseki-188280)
(dkw-16607)
(hkcs_m23a7c)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部