GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

k0-5369 (KS X 1001規格票 例示字形 GL領域5369、51区73点) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u968a) (u968a-07-itaiji-001)
(u968a-g)
(u968a-itaiji-001)
(u968a-j) (=u968a) (=u968a-ue0102) (=u968a-ue0100) (=koseki-473610) (=juki-968a) (=jmj-027645) (=aj1-02882)
(u968a-t)
(u968a-var-001)
(u968a-var-002)
(aj1-13907) (=u968a-ue0101) (=dkw-41750) (=u968a-ue0104) (=u968a-k) (=koseki-473470) (=k0-5369) (=juki-be79)
(juki-be78) (=u968a-ue0103)
(u2ff0-u8033-u4eba)
(u2ff0-u961d-u2ff1-u20089-u2f9d2)
(u2ff0-u961d-u2ff1-u4e37-u2cebb)
(u2ff0-u961d-u6555)
(zihai-016630)
(dzimuguri_u968a)
(hkcs_m968a)
(hkcs_u968a)
(tomm_u968a)
(wu06c93_m968a)
異體字: (u395e)
[入管正字]
(u395e-g)
(u395e-jv) (=u395e) (=kx-039323) (=kx-0393023) (=koseki-122510) (=jmj-001232) (=gt-13696) (=dkw-10888)
(u395e-var-001) (=nyukan-f218)
(hkcs_m395e)
(u424c)
[入管正字]
(u424c-jv) (=dkw-26515) (=koseki-296350) (=u424c)
(zihai-123641)
(hkcs_m424c)
(u4539)
[入管正字]
(u4539-jv) (=u4539)
(koseki-361800) (=dkw-31951)
(zihai-025445)
(hkcs_m4539)
(u4814)
[入管正字]
(u4814-jv) (=dkw-37727) (=koseki-427200) (=u4814)
(hkcs_m4814)
(u4959)
[入管正字]
(u4959-jv) (=dkw-40873) (=gt-54974) (=koseki-463970) (=u4959)
(u4959-var-001) (=gt-54976)
(hkcs_m4959)
(u5760)
[入管正字]
(u5760-g) (=zihai-022211) (=u5760)
(hkcs_m5760)
(u589c)
[異體字(漢語大字典)]
(u589c-j) (=u589c-ue0102) (=u589c-ue0100) (=koseki-062900) (=juki-589c) (=jmj-009286) (=j90-4446) (=aj1-03042) (=u589c)
(u589c-t)
(u589c-ue0103) (=jmj-009287) (=juki-af88)
(aj1-13937) (=u589c-ue0104) (=u589c-ue0101) (=u589c-k) (=koseki-062320) (=juki-af87) (=jmj-009285) (=dkw-05451)
(irg2015-04708)
(k5-0fde)
(k5-0fe7)
(twedu-a00815-008)
(zihai-017216)
(zihai-023536)
(zihai-024123)
(zihai-024628)
(ebag_s170-198)
(hkcs_m589c)
(wu06c93_m589c-t)
(yoshiciv_cursivised-u589c)
(u961f)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u961f-g) (=zihai-015708) (=u961f)
(u961f-var-001)
(hkcs_m961f)
(u96a7)
[異體字(漢語大字典)]
(u96a7) (=u96a7-ue0102) (=u96a7-ue0100) (=u96a7-k) (=koseki-474840) (=juki-96a7) (=dkw-41870) (=aj1-07108)
(u96a7-ue0101) (=aj1-20244) (=juki-be85) (=nyukan-f793) (=toki-01096210) (=u96a7-ue0103)
(u96a7-ue0104) (=koseki-474740) (=juki-be84)
(u96a7-ue0105) (=juki-be87)
(u96a7-var-001)
(zihai-017019)
(hkcs_m96a7)
(hkcs_u96a7)
𨺵 (u28eb5)
[異體字(民國教育部)]
(u28eb5-jv) (=u28eb5) (=koseki-474950)
(dkw-41763)
(zihai-016631)
(hkcs_m28eb5)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部