GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

k5-0aa3 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u82e6) (u82e6-07)
(u82e6-08)
(u82e6-itaiji-001)
(u82e6-j) (=zihai-025517) (=u82e6-ufe00) (=u82e6-ue0101) (=u82e6-ue0100) (=u82e6-g) (=u82e6) (=u2f996) (=tudien-09103) (=koseki-343860) (=k0-4d48) (=juki-82e6) (=jmj-021681) (=dkw-30797d) (=aj1-01764)
(u82e6-t) (=u82e6-h)
(u82e6-v08)
(u82e6-var-001)
(k5-0aa3)
(k5-0afe) (=shincho-10045)
(koseki-344730) (=dkw-30797) (=u82e6-k) (=u82e6-ue0102)
(u2ff0-u82e6-u21fe8)
(u2ff1-u5349-u53e3) (=zihai-003210)
(u2ff1-u5eff-u53e4)
(zihai-025518)
(zihai-038631)
(zihai-039012)
(ebag_s030-524)
(hkcs_m82e6)
(hkcs_m82e6-p01-s00)
(hkcs_m82e6-p02-s00)
(hkcs_u82e6)
異體字: (u41e2)
[入管正字]
(u41e2) (=jmj-003274) (=dkw-25930) (=koseki-290060) (=sawn-f4c92)
(hkcs_m41e2)
(u7614)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7614)
(koseki-250430) (=dkw-22353)
(zihai-110930)
(hkcs_m7614)
(u82e5)
[同型異字]
(u82e5-02)
(u82e5-02-var-001)
(u82e5-02-var-002)
(u82e5-02-var-003) (=u82e5-k02)
(u82e5-02-var-004)
(u82e5-g) (=zihai-025527) (=sawd-07015)
(u82e5-j) (=toikawa_hkrm-02087211) (=u82e5-ufe01) (=u82e5-ue0101) (=u82e5-ue0100) (=u82e5) (=u2f998) (=koseki-343850) (=k0-6534) (=k0-652e) (=juki-82e5) (=jmj-021677) (=j90-3c63) (=gt-39907) (=dkw-30796d) (=aj1-02319)
(u82e5-t) (=u82e5-h)
(u82e5-t02)
(u82e5-v)
(u82e5-var-002) (=u82e5-ue0102) (=juki-b949)
(k5-0aad)
(k5-0ac0)
(k5-0ad5)
(toki-01069440)
(u2ff1-u2ffb-u51fa-u2ff0-u51f5-u51f5-u53b6)
(u2ff1-u2ffb-u51fa-u2ff0-u51f5-u51f5-u53f0)
(u2ff1-u5eff-u53f3)
(u2ff1-u8279-u77f3) (=u82e5-itaiji-003) (=nihon-no-kanji-03603) (=gt-71473)
(u2ff1-u8279-u77f3-var-001)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6) (=u82e5-itaiji-002)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6-var-001)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6-var-002)
(u2ff1-ufa5e-u20087)
(u2ff3-u8279-u4e00-u53f3)
(uf974) (=uf974-k) (=u82e5-var-001) (=u82e5-ufe00) (=u82e5-ue0103) (=u82e5-k) (=nyukan-efb5) (=koseki-344720) (=juki-b948) (=gt-40124) (=dkw-30796)
(zihai-017551)
(zihai-020909)
(zihai-020949)
(zihai-025528)
(zihai-025824)
(zihai-038809)
(zihai-045260)
(zihai-067952)
(zihai-067955)
(zihai-102341)
(zihai-128419)
(ebag_s140-308)
(hkcs_m82e5)
(hkcs_m82e5-p01-s00)
(hkcs_m82e5-p02-s00)
(hkcs_m82e5-p03-s00)
(hkcs_u82e5)
(linchuyi_hkrm-01083411)
(tomm_uf974)
𡿵 (u21ff5)
[異體字(漢語大字典)]
(u21ff5) (=dkw-08687) (=koseki-098290)
𩇵 (u291f5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u291f5) (=dkw-42602) (=koseki-482950)
苦 (u2f996)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部