GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

kkdjg-kokuji-a0762 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8645) (u8645-jv) (=u8645)
(u8645-kv)
(u8645-var-001) (=kkdjg-kokuji-a0762)
(kokuji-no-jiten-0909) (=waseikanji-no-jiten-1619) (=toki-01082500) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-370)
(toki-01099470)
(u2ff1-u8279-u817e) (=extd-07168) (=g-rm101435) (=utc-02948) (=irg2015-03657) (=unstable-bsh-eb9d)
(u2ff1-u8279-u99e6)
(hkcs_m8645)
異體字: (u85e4)
[漢語俗字叢考]
(u85e4-g)
(u85e4-itaiji-002)
(u85e4-itaiji-004)
(u85e4-itaiji-005)
(u85e4-itaiji-006)
(u85e4-j) (=u85e4-ue0100) (=koseki-366460) (=juki-85e4) (=jmj-023079) (=j90-4623) (=gt-43350) (=dkw-32340d) (=aj1-03195) (=u85e4)
(u85e4-ue0101) (=toki-01081980) (=k0-5476) (=juki-ba83) (=aj1-13957)
(u85e4-ue0102)
(u85e4-ue0103) (=koseki-367200) (=juki-ba8f) (=gt-43557) (=dkw-32340)
(u85e4-ue0104)
(u85e4-ue0105) (=u85e4-var-001) (=nyukan-ef83) (=juki-ba84)
(u85e4-ue0106) (=toki-01081830) (=juki-ba80) (=jmj-060144)
(u85e4-ue0107) (=u85e4-itaiji-001) (=toki-01081790) (=nyukan-eff1)
(u85e4-ue0108) (=toki-01082170) (=u85e4-k)
(u85e4-var-002)
(u85e4-var-003)
(u85e4-var-004)
(u85e4-var-005)
(gt-73435)
(sawd-17207)
(sawn-f47de)
(toki-01053540)
(toki-01082130)
(toki-01082180)
(u2ff1-u8279-u23f68) (=irg2015-03675)
(u2ff1-u8279-u23f68-var-001) (=z-sat06065)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u51ac)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u6708-u535c)
(u2ff1-u8279-u2ff2-u6708-u539f-u23cfe) (=unstable-bsh-f287)
(u2ff1-u9fb9-u5c0f) (=u85e4-itaiji-003)
(ebag_s140-309)
(hkcs_m85e4)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-003)
(kamiyo_chars-u85e4-itaiji-004)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-059)
(n-gtwinppx_u85e4)
(narutaki_my-gaiji-002)
(tomm_u85e4)
(u9a30)
[漢語俗字叢考]
(u9a30) (=dkw-44915d) (=aj1-03205) (=juki-9a30) (=koseki-509050) (=u9a30-ue0100) (=u9a30-ue0102) (=jmj-028770)
(u9a30-g)
(u9a30-itaiji-001)
(u9a30-itaiji-002)
(u9a30-itaiji-003)
(u9a30-k)
(aj1-13961) (=u9a30-ue0101) (=dkw-44915) (=koseki-509040) (=juki-bfe4) (=u9a30-ue0103)
(irg2015-04964)
(u2ff0-u6708-u2ff1-u5929-u99ac) (=toki-01099250)
(hkcs_m9a30)
(tomm_u6ed5)
(tomm_u9a30)
(univerx_u9a30)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部