GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-013910 (法務省 戸籍統一文字 013910) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字:𠏡 (u203e1) (u203e1)
(koseki-013910) (=dkw-01203) (=jmj-030833)
(zihai-009217)
(hkcs_m203e1)
異體字: (u4ed9)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4ed9-g) (=zihai-006539)
(u4ed9-itaiji-002) (=gt-72848)
(u4ed9-j) (=dsknmt_hkrm-08003441) (=gt-00508) (=u4ed9-ue0100) (=u4ed9-k) (=kx-009213) (=kx-0092013) (=koseki-004600) (=juki-4ed9) (=jmj-006521) (=dkw-00374) (=aj1-02699) (=u4ed9)
(u4ed9-t) (=u4ed9-h) (=lgccc-0086)
(u4ed9-var-001)
(juki-ffe0)
(sen-ty-00037)
(u00a2) (=aj1-00608) (=aj1-00102) (=c8-2224) (=u023c)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u5927-u6b62) (=zihai-007502)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u8980-u4eda)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u8980-u65e6) (=zihai-008738)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u8980-u96b9)
(u2ff1-u4e0d-u8001)
(u2ff1-u4e0d-u8001-var-001) (=zihai-117015)
(u2ff1-u7121-u2ff0-u7121-u7121) (=u4ed9-itaiji-001) (=unstable-bsh-e98a)
(u3323) (=c8-794c) (=aj1-08043) (=juki-3323)
(uffe0) (=aj1-00713) (=u023c-fullwidth) (=c1-2266) (=koseki-902490)
(zihai-006640)
(zihai-007148)
(zihai-007817)
(zihai-009608)
(zihai-010419)
(zihai-052639)
(zihai-066763)
(zihai-066838)
(dsknmt_hkrm-08025342)
(hkcs_m4ed9)
(hkcs_u4ed9)
(linchuyi_hkrm-01007232)
(linchuyi_hkrm-01007233)
(linchuyi_hkrm-01007241)
(linchuyi_hkrm-01007320)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-009) (=u4ed9-itaiji-003)
(u96f6)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u96f6-02)
(u96f6-02-var-001)
(u96f6-02-var-002)
(u96f6-02-var-003)
(u96f6-02-var-004)
(u96f6-g)
(u96f6-g01)
(u96f6-g02)
(u96f6-itaiji-001)
(u96f6-itaiji-002)
(u96f6-j) (=aj1-04021) (=jmj-027789) (=juki-96f6) (=u96f6-k) (=u96f6-ue0100) (=u96f6-ufe00) (=uf9b2) (=u96f6)
(u96f6-t)
(u96f6-t02)
(u96f6-var-001) (=dkw-42242) (=koseki-479050)
(u96f6-var-002)
(u96f6-var-003)
(twedu-a04475-011)
(twedu-a04475-016-1)
(u0030) (=xotarios_vheknum-0) (=aj1-20543) (=aj1-00247) (=c8-2131) (=aj1-00017) (=juki-0030)
(u0030-ufe00) (=u0030-var-001)
(u1d7ce)
(u1d7d8)
(u1d7e2) (=u07c0) (=u1d7f6) (=u1c50)
(u1d7ec)
(u24ea) (=c8-6473) (=aj1-08224)
(u24ff) (=aj1-10503) (=c8-652a)
(u2ff1-u211aa-u4ee4)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u211aa-u4ee4-var-002)
(u2ff1-u2e984-u4ee4) (=u96f6-itaiji-003)
(u2ff1-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u4ee4)
(u2ff1-u675f-u4ee4-var-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-001)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-002)
(u2ff1-u800c-u4ee4-itaiji-003)
(u2ff3-u2ffb-u2ffb-u4e05-u5196-u516b-u592a-u9fb4)
(u3007)
(u3007-var-001) (=zihai-043102) (=unstable-u1b50f) (=u54e1-itaiji-001) (=u31e3) (=koseki-901950) (=juki-3007) (=gt-04091) (=dkw-h0077) (=cbeta-33401) (=aj1-00659)
(zihai-043329)
(hkcs_m96f6)
(hkcs_m96f6-p02-s00)
(hkcs_u96f6)
(sz_u96f6)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部