GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-029170 (法務省 戸籍統一文字 029170) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u5308) (u5308-02)
(u5308-02-var-001)
(u5308-g) (=zihai-012733)
(u5308-g02)
(u5308-j) (=huang-shuang144_shuang-00040508) (=huang-shuang144_s00020508) (=u5308-ue0101) (=u5308-ue0100) (=u5308-k) (=u5308) (=juki-5308) (=jmj-007763) (=dkw-02512) (=aj1-04296)
(u5308-t)
(u5308-t02)
(u5308-ue0102)
(u5308-var-001) (=fetche_gbrkoseki029170)
(koseki-029170) (=u5308-ue0103) (=jmj-057080) (=cbeta-13242)
(koseki-029190)
(koseki-029220) (=u5308-ue0104) (=jmj-057081) (=hdic-tanki04_hkrm-07057430)
(u2ff9-u52f9-u2ff6-u51f5-u53c8-var-001) (=k5-08ad)
(u2ff9-u52f9-u342b)
(zihai-012712)
(ebag_s020-045)
(ebag_s074-042)
(hkcs_m5308)
(hkcs_m5308-p03-s00)
(hkcs_u5308)
(simch-kx_t015104) (=simch-kx_kp0f5a5)
異體字: (u5302)
[民國教育部]
(u5302-02)
(u5302-02-var-001)
(u5302-itaiji-001)
(u5302-j) (=huang-shuang144_shuang-00040502) (=huang-shuang144_s00020502) (=zihai-012709) (=u5302-k) (=waseikanji-no-jiten2014-0221) (=waseikanji-no-jiten-0168) (=u5302-ue0100) (=u5302-g) (=u5302) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-017) (=koseki-029050) (=kokuji-no-jiten-0076) (=kkdjg-kokuji-a0040) (=juki-5302) (=jmj-007753) (=gt-03209) (=ge-3264) (=dkw-02503) (=cbeta-00141) (=aj1-03279)
(u5302-var-001) (=hdic-tanki04_hkrm-07058130) (=hdic-tanki04_hkrm-07057742)
(u5302-var-002)
(u2ff9-u52f9-u4e0a)
(hkcs_m5302)
(u5303)
[同型異字]
[民國教育部]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u5303-07-var-001)
(u5303-08)
(u5303-g) (=zihai-012719) (=ge-3265)
(u5303-j) (=huang-shuang144_shuang-00040503) (=huang-shuang144_s00020503) (=aj1-19201) (=u5303) (=u5303-ue0100) (=u5303-k) (=koseki-029060) (=juki-5303) (=jmj-007754) (=gt-03213) (=dkw-02504) (=cdpo-8ca2) (=cdp-8ca2) (=cbeta-00456)
(u5303-t) (=twedu-a00009-002)
(u5303-var-001) (=cdpn-8ca2)
(u2ff9-u52f9-u2ffa-u200ca-u7384)
(hdic-tanki04_hkrm-07057741)
(hdic_hkrm-10096822)
(hkcs_m5303)
(simch-kx_t015025)
(u80f7)
[入管正字]
(u80f7-jv) (=huang-shuang144_shuang-000432f7) (=huang-shuang144_s000232f7) (=jmj-021024) (=u80f7-ue0101) (=u80f7-ue0100) (=u80f7) (=koseki-328500) (=juki-80f7) (=dkw-29441) (=cbeta-00291) (=aj1-19702)
(u80f7-t)
(cd-216f)
(toki-01041610) (=u80f7-ue0102)
(zihai-005440)
(hkcs_m80f7)
(linchuyi_hkrm-02126422)
(simch-kx_t098104)
(u80f8)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u80f8) (=huang-shuang144_shuang-000432f8) (=huang-shuang144_s000232f8) (=tudien-22803) (=linchuyi_hkrm-02126522) (=linchuyi_hkrm-02126512) (=u80f8-ue0100) (=u80f8-k) (=koseki-328510) (=juki-80f8) (=jmj-021026) (=dkw-29442) (=aj1-01715)
(u80f8-g)
(u80f8-j)
(u80f8-t)
(u2ff0-u6708-u2ff9-u52f9-u342b)
(hkcs_m80f8)
(linchuyi_hkrm-02126421)
(linchuyi_hkrm-02126442)
(n-gtwinppx_u80f8)
(simch-kx_t098105) (=simch-kx_kp0f5a7)
(tomm_u80f8)
𦙄 (u26644)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u26644-g)
(u26644-jv) (=huang-shuang144_s0002d204) (=jmj-045480) (=u26644) (=dkw-29308) (=koseki-327070)
(linchuyi_hkrm-02126410)
(simch-kx_t097518)
𭅅 (u2d145)
[その他]
(u2d145-j) (=u5308-ue0102) (=u2d145) (=koseki-029160) (=jmj-057079) (=extf-00787)
𮌚 (u2e31a)
[その他]
(u2e31a-j) (=u2e31a) (=koseki-330820) (=jmj-058387) (=extf-05990)
(u2e31a-s) (=ebag_s130-073) (=extf-03391) (=z-sat60296) (=cbeta-00788)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部