GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-032240 (法務省 戸籍統一文字 032240) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字: (u535d) (u535d-03)
(u535d-03-var-002)
(u535d-03-var-003)
(u535d-03-var-004)
(u535d-04)
(u535d-04-var-001)
(u535d-09)
(u535d-jv) (=u535d) (=shincho-00066) (=jmj-007867) (=gt-03545) (=u535d-k) (=u535d-h) (=u535d-g) (=zihai-001115) (=koseki-032240) (=dkw-02777)
(u535d-t) (=cdp-8bf9) (=c3-215a)
(u535d-var-001)
(hkcs_m535d)
異體字: (u4e31)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u4e31-04)
(u4e31-04-var-001)
(u4e31-04-var-002)
(u4e31-07-var-001)
(u4e31-g) (=zihai-002712)
(u4e31-j) (=u4e31) (=kx-0079010) (=jmj-006352) (=u4e31-ue0100) (=u4e31-k) (=kx-007910) (=koseki-152790) (=kanken-1-0005) (=juki-4e31) (=gt-00113) (=dkw-00077) (=aj1-04094) (=tron-08-216d)
(u4e31-t) (=u4e31-h)
(u4e31-var-001)
(u4e31-var-002)
(zihai-001226)
(hkcs_m4e31)
(hkcs_m4e31-p02-s00)
(hkcs_m4e31-p04-s00)
(u5375)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u5375-01-itaiji-001)
(u5375-01-itaiji-002)
(u5375-01-itaiji-003)
(u5375-02-itaiji-001)
(u5375-02-itaiji-002)
(u5375-02-itaiji-003)
(u5375-g) (=zihai-015435)
(u5375-j) (=jmj-007895) (=aj1-03931) (=dkw-02857) (=juki-5375) (=k0-516b) (=koseki-033090) (=u5375-k) (=u5375-ue0100) (=u5375-ufe00) (=uf91c) (=u5375)
(u5375-t) (=u5375-h)
(koseki-186200)
(twedu-a00453-003)
(twedu-a00453-004)
(u1f95a)
(u2ff0-u20088-u536a-var-001)
(u2ff0-u2008e-u200db) (=k5-02e1) (=cbeta-24927)
(u2ff0-u2008e-u536a) (=u5375-itaiji-002)
(u2ff0-u2008e-u536a-05-var-001) (=u5375-05-itaiji-001)
(u2ff0-u20091-u2ff4-u961d-u4e36)
(u2ff0-u5c38-u5c38) (=zihai-066135) (=u5375-itaiji-001)
(u2ff0-u6708-u536a) (=z-sat05873) (=irg2015-01642)
(u2ffb-u536c-u2ff0-u4e36-u4e36)
(zihai-015424) (=cbeta-07824)
(zihai-015436)
(zihai-015437)
(zihai-017502)
(hkcs_m5375)
(u7926)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7926-h)
(u7926-itaiji-002) (=u7926-itaiji-001)
(u7926-itaiji-003)
(u7926-j) (=u7926) (=u7926-ue0101) (=u7926-ue0100) (=koseki-274240) (=juki-7926) (=j90-6268) (=j83-6268) (=j78-395c) (=dkw-24564) (=aj1-05853)
(u7926-t)
(juki-b693) (=toki-01064270) (=u7926-ue0102)
(toki-01064280) (=u7926-ue0103)
(hkcs_m7926)
(u8279)
[関連字(その他)]
(u8279-03) (=fzyouhei_u8279) (=geog-qin-00000) (=qin-00001) (=u8279-07) (=u8279-g)
(u8279-03-var-001)
(u8279-03-var-002)
(u8279-03-var-003)
(u8279-03-var-004)
(u8279-03-var-005)
(u8279-03-var-006)
(u8279-03-var-007)
(u8279-03-var-008)
(u8279-03-var-009)
(u8279-03-var-010)
(u8279-03-var-011)
(u8279-08)
(u8279-h)
(u8279-j) (=unstable-u1b523) (=juki-8279) (=qin-ff004) (=toki-01076160) (=u2ebe) (=u8279-ue0100) (=u8279-ue0105) (=aj1-14197) (=u8279) (=cdp-8957) (=geog-qin-2004) (=gt-39639) (=juchen-200000)
(u8279-k03)
(u8279-t03)
(u8279-t08)
(u8279-var-001)
(cdp-85f0-03)
(cdp-85f0-09) (=u8279-09-itaiji-001)
(u2ff0-cdp-8968-u20087)
(u2ff2-u4e36-u4e28-u4eba)
(u2ffb-u2ff2-u4e00-u4e28-u4e28-u4e3f)
(u535d-03-var-001)
(ufa5d) (=ufa5d-j) (=u8279-ue0101) (=jmj-030292) (=gt-39645) (=u8279-ue0103) (=u2ec0) (=toki-01076190) (=juchen-220000) (=aj1-14199) (=u535d-09) (=juki-ab67) (=u8279-ufe00)
(ufa5d-03) (=u535d-03)
(ufa5e) (=cbeta-12104) (=ufa5e-j) (=aj1-14198) (=cdp-8afe) (=dkw-30639) (=gt-39643) (=jmj-030293) (=juchen-210000) (=juki-fa5e) (=koseki-341950) (=u2ebf) (=u8279-k) (=u8279-ue0102) (=u8279-ue0104) (=u8279-ufe01) (=zihai-025102)
(ufa5e-03)
(ufa5e-08)
(dzimuguri_u8279-03)
(dzimuguri_ufa5e-03)
(ebag_s140-007)
(hkcs_m8279-p0203-s00)
(hkcs_m8279-p0203-s01)
(hkcs_m8279-p0203-s02)
(hkcs_m8279-p0203-s03)
(hkcs_m8279-p0203-s05)
(hkcs_m8279-p03-s00)
(hkcs_m8279-p03-s01)
(hkcs_m8279-p03-s02)
(hkcs_m8279-p03-s03)
(hkcs_m8279-p03-s04)
(hkcs_m8279-p03-s05)
(hkcs_m8279-p03-s06)
(hkcs_m8279-p04-s00)
(hkcs_m8279-p04-s01)
(n-gtwinppx_u8279)
(sinamoroll01_p8279-03nks)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部