GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-053970 (法務省 戸籍統一文字 053970) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字:𡇁 (u211c1) (u211c1) (=koseki-053970) (=dkw-04726)
(u211c1-var-001)
(twedu-a01771-003) (=u211c1-t)
異體字: (u56e9)
[同型異字]
(u56e9) (=koseki-053800) (=jmj-008832) (=dkw-04709)
(u56e9-g) (=zihai-043211)
(hkcs_m56e9)
(u65e5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u65e5-01) (=hkcs_u65e5-01)
(u65e5-01-var-001)
(u65e5-01-var-002)
(u65e5-03)
(u65e5-03-var-001)
(u65e5-03-var-002)
(u65e5-04)
(u65e5-04-var-001)
(u65e5-09)
(u65e5-09-var-001)
(u65e5-g)
(u65e5-itaiji-001)
(u65e5-j) (=u66f0-t) (=u65e5-v) (=u65e5-h) (=juchen-270001) (=juchen-270000) (=u2f47) (=u65e5-ue0100) (=juki-65e5) (=u65e5-k) (=u65e5-ue0101) (=twedu-a01771) (=u65e5-t) (=jmj-013151) (=fzyouhei_u65e5) (=zihai-082701) (=unstable-u1b52a) (=aj1-03284) (=koseki-154310) (=u65e5) (=toikawa_hkrm-02085610) (=toikawa_hkrm-02086111) (=toikawa_hkrm-02085632) (=toikawa_hkrm-02085642) (=toikawa_hkrm-02085712) (=toikawa_hkrm-02085821)
(u65e5-u16ff1) (=u2ff0-u65e5-u21fe8)
(u65e5-u20de) (=aj1-11023)
(u65e5-var-001) (=u2ff4-u56d7-u4e00)
(u65e5-var-002)
(u65e5-var-003)
(aj1-10753)
(aj1-11566)
(aj1-11835) (=aj1-11296)
(dkw-13733) (=jmj-013152) (=koseki-154330) (=u65e5-ue0102)
(ryu-0412055)
(twedu-a01771-008)
(u1b0aa) (=ninjal-270030010) (=jmj-090175)
(u1f1ef-u1f1f5) (=u1f1ef-u1f1e5)
(u2299) (=u2609)
(u2ff4-u56d7-u3c4f) (=extd-01349)
(u2ff4-u56d7-u3c4f-var-001) (=g-bk100242)
(u2ff4-u56d7-u4e04) (=zihai-043111)
(u2ff4-u56d7-u4e0a) (=zihai-043130)
(u2ff5-u5182-u6b63) (=zihai-006303)
(u2ffa-u4e03-u65e5)
(u2ffb-u4e0a-u200cc) (=u65e5-var-004)
(u2ffb-u65e5-u4e28)
(u3116) (=c1-2558)
(u3230) (=c8-7724) (=aj1-08197)
(u3280) (=cbeta-06226) (=c8-7767) (=aj1-10461)
(u3290) (=c8-7777) (=aj1-10471) (=ak1-09300) (=cbeta-05452)
(zihai-000721)
(ebag_s215-041)
(fitzgerald_jur517) (=juchen-270101)
(fitzgerald_u-1b0aa)
(hkcs_h65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5)
(hkcs_m65e5-p01-s00)
(hkcs_m65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5-p04-s00)
(hkcs_u65e5)
(hkcs_u65e5-04)
(kigo0355_sandbox)
(kigo0355_u0098)
(toikawa_u65e5-var-001)
(toikawa_u65e5-var-003)
(tomm_u65e5-01)
(tomm_u65e5-03)
(tomm_u65e5-04)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部