GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-179010 (法務省 戸籍統一文字 179010) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u6ad4) (u6ad4) (=u6ad4-ue0101) (=u6ad4-ue0100) (=koseki-179010) (=juki-6ad4) (=jmj-014658) (=aj1-17871)
(u6ad4-var-001) (=u6ad4-ue0103) (=toki-01046990) (=juki-b3ba) (=jmj-014660)
(koseki-179330) (=u6ad4-ue0102) (=jmj-014659) (=dkw-15800)
(shincho-05560)
(toki-01046890) (=u6ad4-ue0104)
(toki-01046920) (=u6ad4-ue0105)
(hkcs_m6ad4)
(simch-kx_d056007)
(simch-kx_t056007)
異體字: (u5dc1)
[入管正字]
(u5dc1-jv) (=u5dc1) (=u5dc1-ue0100) (=toki-01026040) (=nyukan-f329) (=juki-5dc1) (=jmj-010728)
(koseki-097070) (=dkw-08588) (=jmj-010727) (=u5dc1-ue0101)
(u2ff0-u5c71-u5389)
(zihai-044018)
(hkcs_m5dc1)
(simch-kx_t032202)
(u6803)
[←繁体字]
[简化字]
(u6803-g) (=ge-3c64)
(u6803-itaiji-001)
(u6803-j) (=waseikanji-no-jiten2014-0949) (=waseikanji-no-jiten-0792) (=u6803-ue0101) (=u6803-ue0100) (=u6803-k) (=u6803) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-120) (=koseki-165340) (=kokuji-no-jiten-0324) (=kkdjg-kokuji-a0257) (=juki-6803) (=jmj-013818) (=j90-464a) (=gt-18636) (=aj1-03234)
(u6803-var-001) (=waseikanji-no-jiten2014-0948) (=utc-01746) (=u6803-ue0102) (=u6803-h) (=juki-b310) (=jmj-013819) (=irg2015-01679) (=gt-18635) (=dkw-14687)
(u6803-var-002)
(u2ff0-u6728-u2ff8-u20086-u4e02)
(u2ff0-u6728-u2ff8-u5382-u4e02) (=waseikanji-no-jiten2014-0946) (=gt-73446)
(u2ff0-u6728-u2ff8-u5382-u534d)
(hkcs_m6803)
(u7204)
[入管正字]
(u7204)
(koseki-220080) (=dkw-19536) (=jmj-016688)
(hkcs_m7204)
(simch-kx_t068612)
(u72a1)
[入管正字]
(u72a1)
(koseki-227040) (=dkw-20195) (=jmj-016873)
(u2ff0-u725c-u5389) (=u2ff0-u725b-u5389) (=unstable-bsh-e334)
(u2ff0-u725c-u5389-var-001) (=zihai-085016)
(hkcs_m72a1)
(simch-kx_d070437)
(simch-kx_t070437)
(u79b2)
[入管正字]
(u79b2)
(koseki-278480) (=jmj-018973) (=dkw-24859)
(u2ff0-u793a-u5389)
(u2ff0-u793b-u5389)
(u2ff0-u793b-u53b2) (=hdic_hkrm-07007330) (=hdic-tanki04_hkrm-07007330) (=u79b2-var-001)
(hkcs_m79b2)
(simch-kx_t084723)
𮲬 (u2ecac)
[叶典]
(u2ecac)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部