GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-247850 (法務省 戸籍統一文字 247850) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

日本法務省 戶籍統一文字情報 (首頁 )

關聯字形

關聯字: (u75b9) (u75b9-g)
(u75b9-j) (=huang-shuang144_s000227b9) (=jmj-017774) (=hdic-tanki05_hkrm-07128241) (=u75b9-ue0100) (=u75b9-k) (=koseki-247850) (=juki-75b9) (=dkw-22097) (=aj1-02564) (=u75b9)
(u2ff8-u7592-u2ff1-u5927-u5f61)
(zihai-110324)
(hkcs_m75b9)
(simch-kx_t077107) (=simch-kx_kp0eba8)
異體字: (u3f89)
[入管正字]
(u3f89-g) (=hdic-tanki05_hkrm-07121522)
(u3f89-jv) (=huang-shuang144_s00025d89) (=u3f89) (=koseki-248040) (=jmj-002670) (=gt-28393) (=dkw-22117)
(u3f89-t) (=c4-2e3a)
(hkcs_m3f89)
(simch-kx_t077132)
(u75a2)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u75a2-g)
(u75a2-j) (=huang-shuang144_s000227a2) (=jmj-017753) (=hdic-tanki05_hkrm-07123423) (=u75a2) (=dkw-22044) (=u75a2-ue0100) (=koseki-247330) (=juki-75a2) (=aj1-18138)
(hkcs_m75a2)
(hkcs_u75a2)
(simch-kx_t076924)
(u75d1)
[入管正字]
(u75d1) (=huang-shuang144_s000227d1) (=jmj-017800) (=koseki-248470) (=dkw-22159)
(hdic-tanki05_hkrm-07121840)
(hkcs_m75d1)
(simch-kx_t077230)
(u80d7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u80d7-j) (=huang-shuang144_s000232d7) (=jmj-020995) (=u80d7-g) (=linchuyi_hkrm-02129612) (=u80d7) (=dkw-29384) (=u80d7-ue0100) (=koseki-327820) (=juki-80d7) (=aj1-15024)
(u80d7-t) (=nyukan-f69d)
(hdic-tanki05_hkrm-07121642)
(hdic-tanki05_hkrm-07121723)
(hkcs_m80d7)
(simch-kx_t097816)
𤵜 (u24d5c)
[異體字(民國教育部)]
(u24d5c-jv) (=huang-shuang144_s0002b91c) (=u24d5c)
(u24d5c-var-001)
(u24d5c-var-002)
(u24d5c-var-003)
(koseki-247960) (=jmj-041554) (=dkw-22109)
(hdic-tanki05_hkrm-07128242)
(simch-kx_t077119)
𤺋 (u24e8b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24e8b-g) (=u24e8b-i)
(u24e8b-j) (=huang-shuang144_s0002ba4b) (=jmj-041762) (=u24e8b-ue0100) (=koseki-252040) (=juki-ab2c) (=dkw-22504) (=aj1-18170) (=u24e8b)
(u24e8b-t)
(u2ff8-u7592-u8f78) (=g-kj00799) (=irg2021-02620)
(simch-kx_t078023)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部