GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-290880 (法務省 戸籍統一文字 290880) (@12)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字: (u7b56) (u7b56-02)
(u7b56-itaiji-001) (=u8363-var-001)
(u7b56-j) (=u7b56) (=dkw-26009) (=u7b56-ue0100) (=u7b56-k) (=koseki-290880) (=juki-7b56) (=jmj-019464) (=aj1-02150)
(u7b56-t)
(u7b56-var-001)
(u7b56-var-002)
(u7b56-var-003)
(zihai-006347)
(zihai-124001)
(zihai-124153)
(ebag_s118-151)
(hkcs_m7b56)
(hkcs_m7b56-p02-s00)
(hkcs_u7b56)
異體字: (u41f2)
[異體字(民國教育部)]
(u41f2-jv) (=u41f2) (=koseki-291020) (=jmj-003291) (=dkw-26023)
(hkcs_m41f2)
(u41ff)
[関連字(その他)]
(u41ff-j) (=u41ff-ja) (=toki-01069710) (=juki-41ff) (=u41ff)
(hkcs_m41ff)
(u518c)
[異體字(漢語大字典)]
(u518c-02)
(u518c-itaiji-001)
(u518c-j) (=u518c) (=zihai-001806) (=jmj-007311) (=fzyouhei_u518a) (=u518c-g) (=twedu-a00297-001) (=cdp-89a8) (=sawd-06721) (=juki-518c) (=koseki-017860) (=u518c-ue0100) (=dkw-01516) (=aj1-04221)
(u518c-var-001) (=lgccc-0294-var-001)
(u518c-var-002)
(u2ff0-cdp-8bc0-cdp-8bc0)
(u2ff0-u5182-u5182) (=irg2015-00295) (=g-hzr1011105) (=zihai-006213) (=twedu-a00297-030)
(u2ff1-u5196-u5345-03)
(vnpf-6000b)
(zihai-001216)
(zihai-001242)
(zihai-001331)
(zihai-001802) (=twedu-a00297-025)
(zihai-001820)
(zihai-001853)
(zihai-001902) (=twedu-a00297-029-2)
(zihai-001950)
(zihai-002141)
(hkcs_m518c)
(hkcs_u518c)
(u5693)
[疑難字考釋與研究]
(u5693-jv) (=u5693) (=dkw-h0073)
(hkcs_m5693)
(u6547)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u6547-j) (=u6547) (=dkw-13175) (=u6547-ue0100) (=koseki-147490) (=juki-6547) (=jmj-012969) (=aj1-14596)
(u6547-t) (=twedu-c04580)
(koseki-147800) (=extf-03019) (=twedu-c04580-001) (=u2d8ef)
(twedu-b01471-006)
(u2ff0-u7259-u2ff1-u5315-u53c8-var-001)
(hkcs_m6547)
(u6555)
[異體字(漢語大字典)]
(u6555) (=dkw-13225) (=aj1-05066) (=jmj-012983) (=juki-6555) (=koseki-148100) (=u6555-g) (=u6555-k) (=u6555-ue0100) (=u6555-v)
(u6555-07-var-001)
(u6555-j)
(u6555-t) (=twedu-b01471) (=u6555-h)
(twedu-b01471-013)
(twedu-b01471-015)
(twedu-b01471-016)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535)
(u2ff0-cdp-87b0-u6535-var-001)
(u2ff0-cdp-8851-u6535-var-001)
(u2ff0-u675f-u2ff1-u20003-u4e42-var-001)
(zihai-019431)
(zihai-079624)
(hkcs_m6555)
(hkcs_m6555-p02-s00)
(hkcs_m6555-p03-s00)
(hkcs_u6555)
(hkcs_u6555-03)
(u7b27)
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7b27-g) (=cbeta-01340) (=n-gtwinppx_ksbs144)
(u7b27-j) (=u7b27) (=zihai-123721) (=u7b27-ue0100) (=u7b27-k) (=koseki-290140) (=juki-7b27) (=dkw-25938) (=aj1-14937)
(u7b27-t) (=u7b27-h) (=twedu-a00297-006)
(zihai-123722)
(hkcs_m7b27)
(u7b5e)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7b5e) (=dkw-26030) (=koseki-291170)
(u7b5e-02)
(u7b5e-g02)
(hkcs_m7b5e)
(u7b74)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7b74-itaiji-001)
(u7b74-j) (=u7b74-ue0100) (=koseki-291650) (=juki-7b74) (=dkw-26079) (=aj1-05978) (=u7b74)
(cbeta-11129)
(hkcs_m7b74)
(hkcs_m7b74-p02-s00)
(u7ba3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7ba3) (=koseki-292520)
(dkw-26165)
(hkcs_m7ba3)
(u8417)
[異體字(民國教育部)]
(u8417) (=u8417-ue0100) (=koseki-350100) (=juki-8417) (=aj1-18507)
(u8417-var-001)
(dkw-31326)
(hkcs_m8417)
(hkcs_u8417)
(u8d66)
[異體字(漢語大字典)]
(u8d66-j) (=u8d66) (=dkw-36999) (=u8d66-ue0100) (=u8d66-k) (=koseki-419640) (=juki-8d66) (=jmj-025159) (=aj1-02299)
(u8d66-t)
(u2ff0-u6b79-u653a)
(u2ff1-u9fb6-u2ff0-u536f-u6535)
(zihai-135104)
(zihai-135109)
(hkcs_m8d66)
𠞁 (u20781)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20781)
(dkw-02115)
(koseki-024790) (=jmj-031381)
(zihai-005526)
𠞦 (u207a6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u207a6)
(dkw-02147) (=jmj-031403) (=koseki-025120)
(zihai-005631)
𠷽 (u20dfd)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20dfd-jv) (=cdp-86c1) (=dkw-04017) (=koseki-045920) (=u20dfd) (=u20dfd-g) (=u20dfd-i)
(u20dfd-t)
𢄆 (u22106)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22106)
(koseki-101930) (=dkw-09004)
(hkcs_m22106)
𥫪 (u25aea)
[異體字(漢語大字典)]
(u25aea-jv) (=u25aea)
𥬰 (u25b30)
[異體字(漢語大字典)]
(u25b30-jv) (=u25b30) (=dkw-25999) (=koseki-290780)
(twedu-a00297-007) (=twedu-a01898-005)
(hkcs_m25b30)
𥮥 (u25ba5)
[漢語俗字叢考]
(u25ba5) (=dkw-26176) (=koseki-292620)
𥮫 (u25bab)
[異體字(民國教育部)]
(u25bab-jv) (=dkw-26183) (=koseki-292680) (=u25bab) (=u25bab-ue0101)
(u25bab-var-001) (=gt-33684)
(twedu-a00297-008)
(twedu-a00297-009)
(u2f961) (=dkw-26182) (=ebag_kxr-00510) (=koseki-292670) (=u25bab-ue0100) (=u25bab-ufe00)
(u2f961-var-001) (=gt-33683)
(ebag_kxr-00511)
(ebag_kxr-00512)
𥮮 (u25bae)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25bae) (=dkw-26186) (=koseki-292710)
𥯻 (u25bfb)
[異體字(漢語大字典)]
(u25bfb) (=dkw-26188) (=koseki-292730)
𥳯 (u25cef)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25cef) (=koseki-296940)
(dkw-26574)
𦯕 (u26bd5)
[疑難字考釋與研究]
(u26bd5) (=u26bd5-ue0101) (=toki-01077930) (=nyukan-f1b1)
(u26bd5-02)
(koseki-349060) (=dkw-31088) (=u26bd5-ue0100)
(hkcs_m26bd5)
𭣯 (u2d8ef)
[その他]
(u2d8ef)
(hkcs_m2d8ef)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部