GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-302990 (法務省 戸籍統一文字 302990) (@15)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字: (u7ce0) (u7ce0-g)
(u7ce0-j) (=u7ce0) (=dkw-27105) (=u7ce0-ue0100) (=u7ce0-k) (=koseki-302990) (=juki-7ce0) (=aj1-02009)
(u2ff0-u7c73-u222aa) (=z-sat06384) (=irg2017-03408)
(hkcs_m7ce0)
(hkcs_u7ce0)
異體字: (u5eb7)
[異體字(漢語大字典)]
(u5eb7-01)
(u5eb7-01-var-001)
(u5eb7-02)
(u5eb7-g) (=ladyluck_u5eb7) (=sawd-22511)
(u5eb7-g01)
(u5eb7-g02)
(u5eb7-itaiji-001)
(u5eb7-j) (=dkw-09376) (=aj1-01985) (=juki-5eb7) (=koseki-106010) (=u5eb7-k) (=u5eb7-ue0100) (=u5eb7-ue0101) (=jmj-011017) (=u5eb7)
(u5eb7-var-001)
(koseki-105710) (=juki-b0ca) (=u5eb7-ue0102) (=jmj-011016)
(u2ff8-cdp-88bc-u6c34) (=irg2017-01891) (=c13-3236) (=t13-3236)
(zihai-000726)
(zihai-051841)
(hkcs_m5eb7)
(hkcs_m5eb7-p01-s00)
(hkcs_m5eb7-p02-s00)
(hkcs_u5eb7)
(hkcs_u5eb7-02)
(sz_kx-347-27)
(u7a45)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7a45) (=cbeta-00711) (=dkw-25250) (=aj1-14923) (=juki-7a45) (=koseki-282690) (=u7a45-ue0100)
(u7a45-g)
(cbeta-13142)
(hkcs_m7a45)
(hkcs_u7a45)
(u7c87)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u7c87) (=u7c87-ue0100) (=koseki-300370) (=juki-7c87) (=dkw-26869) (=aj1-19655)
(u7c87-g)
(u2ff0-u7c73-u2ff1-u20089-u51e0) (=zihai-129201) (=extf-05604)
(u2ff0-u7c73-u5197) (=zihai-129214)
(hkcs_m7c87)
(hkcs_u7c87)
𢊪 (u222aa)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u222aa) (=dkw-27012) (=koseki-301930)
(u222aa-var-001)
(hkcs_m222aa)
𥹺 (u25e7a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25e7a) (=koseki-301450) (=dkw-26968)
(cbeta-08885)
(u2ff8-u5e7f-cdp-885f)
(hkcs_m25e7a)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部