GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

koseki-347290 (法務省 戸籍統一文字 347290) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

法務省 戶籍統一文字情報 文字情報

關聯字形

關聯字: (u8377) (u8377) (=zihai-026448) (=u8377-ue0101) (=u8377-ue0100) (=u8377-g) (=koseki-347290) (=juki-8377) (=jmj-021934) (=j90-3259) (=dkw-31000d) (=aj1-01369)
(koseki-348180) (=dkw-31000) (=u8377-k) (=u8377-ue0102)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u4ebb-u2ff1-u4e00-u306e-var-001)
(hkcs_m8377)
(hkcs_m8377-p02-s00)
(hkcs_u8377)
(tomm_u8377)
異體字: (u4f55)
[異體字(漢語大字典)]
(u4f55-itaiji-001)
(u4f55-itaiji-002)
(u4f55-j) (=zihai-006903) (=kx-0098015) (=jmj-006640) (=aj1-01343) (=dkw-00511) (=gt-00611) (=juki-4f55) (=koseki-006120) (=kx-009815) (=u4f55-k) (=u4f55-ue0100) (=u4f55)
(u4f55-t) (=u4f55-h) (=lgccc-0110)
(u4f55-v)
(k5-0abe)
(sosho-u4f55-001)
(toki-01002600)
(twedu-a00111-001)
(twedu-a00111-002)
(twedu-a00111-003)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u4e00-u306e)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u4e00-u306e-var-001)
(u2ff0-u4ebb-u2ff9-u4e01-u003f)
(hkcs_m4f55)
(hkcs_m4f55-p02-s00)
(hkcs_u4f55)
(tomm_u4f55)
(u55ec)
[入管正字]
(u55ec) (=u55ec-ue0100) (=aj1-19250)
(u55ec-var-001)
(hkcs_m55ec)
(u62b2)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u62b2) (=cbeta-00241) (=dkw-11918) (=koseki-134130) (=jmj-012243)
(u2ff0-u624b-u53ef) (=u304ce) (=u304ce-jv) (=irg2015-01364) (=sawn-f4b3c) (=g-z2012201)
(hkcs_m62b2)
(u83cf)
[異體字(民國教育部)]
(u83cf-j) (=u83cf-ue0101) (=u83cf-ue0100) (=koseki-349550) (=juki-83cf) (=jsp-5839) (=aj1-17078) (=u83cf)
(koseki-350640) (=u83cf-ue0102) (=dkw-31162)
(hkcs_m83cf)
𢬲 (u22b32)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22b32) (=dkw-12112) (=koseki-136130)
(hkcs_m22b32)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部