GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

kx-008010 (同文書局版『康熙字典』80ページ 10番目) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𠁱 (u20071) (u20071-g)
(u20071-jv) (=zihai-000819) (=u20071-i) (=u20071) (=kx-008010) (=kx-0080010) (=koseki-153120) (=jmj-030362) (=gt-00125) (=dkw-00089)
(u20071-t) (=twedu-a00048-001)
(u20071-var-001)
(u20071-var-002) (=cdp-87e7)
(hkcs_m20071)
異體字: (u4e8b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e8b-07-itaiji-001)
(u4e8b-itaiji-002) (=twedu-a00048-008)
(u4e8b-itaiji-004)
(u4e8b-itaiji-005)
(u4e8b-j) (=zihai-000631) (=u4e8b-ue0100) (=u4e8b-k) (=u4e8b-g) (=u4e8b) (=kx-008524) (=kx-0085024) (=koseki-002910) (=juki-4e8b) (=jmj-006436) (=gt-00319) (=fzyouhei_u4e8b) (=dkw-00241) (=aj1-02244)
(u4e8b-t) (=u4e8b-h) (=lgccc-0047)
(u4e8b-v)
(daitudien-124715)
(daitudien-124716)
(koseki-152650)
(lgccc-0047-var-001)
(sosho-u4e8b-001) (=u2ffb-u31cb-u4e3f) (=daitudien-124717)
(twedu-a00048-007)
(twedu-a00048-012)
(twedu-a00048-013)
(twedu-a00048-014)
(twedu-a00048-017)
(twedu-a00048-018) (=zihai-000738)
(twedu-a00048-019) (=zihai-000822)
(twedu-a00048-021)
(twedu-a02468-022)
(u1b046) (=ninjal-120020010) (=jmj-090073)
(u2ff0-u6c35-u2ff3-u2e8a-u65e5-u53c8)
(u2ff1-u20b9b-cdp-8bab)
(u2ff1-u37b1-cdp-8bab)
(u2ffb-u31cb-u4e36) (=u4e8b-itaiji-003)
(u2ffb-u31cb-u4e36-var-001) (=unstable-bsh-f0f1) (=u4e8b-itaiji-001)
(zihai-000417)
(zihai-000737)
(zihai-001330)
(zihai-013319)
(fitzgerald_u-1b046)
(hkcs_m4e8b)
(hkcs_m4e8b-p02-s00)
(hkcs_u4e8b)
(lizard_u4e8b-s)
(sz_koto-gothic)
(yoshiciv_cursivised-u4e8b)
(yuuji0425_e0041)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部