GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

otakusei_hkrm-03083722 (ユーザー otakusei 占有グリフ hkrm-03083722) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u67f3) (u67f3-g)
(u67f3-j) (=hdic_hkrm-03083722) (=otakusei_hkrm-03083722) (=uf9c9-k) (=u67f3) (=uf9c9) (=u67f3-ufe00) (=u67f3-ue0101) (=u67f3-ue0100) (=u67f3-k) (=koseki-165100) (=juki-67f3) (=jmj-013797) (=dkw-14662) (=aj1-03844)
(koseki-165460) (=jmj-013798) (=juki-b304) (=u67f3-ue0102)
(t13-3960)
(toki-01043270)
(toki-01043530)
(u2ff0-u793a-u536f) (=irg2017-03057)
(u2ff1-u6728-u536f) (=v-f0cc0) (=irg2017-01679) (=u67f3-itaiji-001)
(u2ff2-u6728-u5915-u536f) (=ryu-ty-00064)
(zihai-074609)
(zihai-074817)
(zihai-074835) (=hdic_hkrm-03083640) (=otakusei_hkrm-03083640)
(hkcs_m67f3)
(hkcs_u67f3)
異體字: (u36b9)
[入管正字]
(u36b9) (=koseki-070720) (=jmj-000606) (=dkw-06180)
(hkcs_m36b9)
(u39d5)
[入管正字]
(u39d5-jv) (=u39d5) (=koseki-134290) (=jmj-001351) (=dkw-11937)
(hkcs_m39d5)
(u3daf)
[入管正字]
(u3daf) (=koseki-213620) (=jmj-002255) (=dkw-18964)
(hkcs_m3daf)
(u678a)
[異體字(民國教育部)]
(u678a) (=hdic_hkrm-03083740) (=otakusei_hkrm-03083740) (=dkw-14531) (=jmj-013685) (=koseki-163650)
(hkcs_m678a)
(hkcs_u678a)
(u6801)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6801) (=waseikanji-no-jiten2014-0951) (=waseikanji-no-jiten-0794) (=u6801-ue0102) (=u6801-ue0100) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-122) (=koseki-165320) (=juki-6801) (=jmj-013815) (=dkw-14684) (=aj1-14066)
(u6801-itaiji-001) (=gt-70698)
(aj1-08494) (=gt-76399) (=juki-b30d) (=nyukan-ef8d) (=u6801-ue0101) (=u6801-ue0103) (=jmj-013816)
(hkcs_m6801)
(u687a)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u687a) (=otakusei_hkrm-03083710) (=dkw-14816) (=u687a-ue0103) (=u687a-ue0100) (=koseki-167100) (=juki-687a) (=jmj-013945) (=aj1-14632)
(u687a-itaiji-002)
(u687a-ue0102)
(nyukan-f40d)
(toki-01043630) (=u687a-ue0104)
(toki-01044360) (=u687a-ue0105)
(hkcs_m687a)
(u6a6e)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6a6e)
(dkw-15600)
(koseki-176620) (=jmj-014540)
(u2ff0-u6728-u8d38) (=zihai-076542)
(zihai-077909)
(hkcs_m6a6e)
(uf9c9)
[UCS互換]
[入管正字]
𣓠 (u234e0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u234e0-jv) (=u234e0) (=koseki-169600) (=dkw-15041) (=gt-19202) (=u234e0-i)
(u234e0-var-001) (=gt-19203)
(hkcs_m234e0)
(otakusei_hkrm-03083721)
𨋖 (u282d6)
[字典考正]
(u282d6) (=koseki-432860) (=dkw-38259)
(g-hzr6379403)
(irg2015-04182)
(u2ff0-u8eca-u2b741) (=zihai-135722)
(zihai-135629)
(hkcs_m282d6)
𨍸 (u28378)
[字典考正]
(u28378)
(g-hzr6379206)
(irg2015-04180)
(koseki-435120) (=dkw-38476)
(zihai-136536)
(hkcs_m28378)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部