GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

sawd-06546 (『古壮字字典』65ページ 46番目) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6942) (u6942) (=zihai-076306) (=u6942-ufe00) (=u6942-ue0100) (=u2f8e8) (=koseki-170490) (=juki-6942) (=jmj-014172) (=gt-19290) (=aj1-16906)
(u6942-g) (=sawd-06546) (=nyukan-f50b)
(dkw-15094)
(hdic_hkrm-03105821)
(hkcs_m6942)
異體字: (u3701)
[入管正字]
(u3701)
(hkcs_m3701)
(hkcs_u3701)
(u67e4)
[異體字(漢語大字典)]
(u67e4) (=hdic_hkrm-03106211) (=kaido_hkrm-03106211) (=jmj-013780) (=aj1-05170) (=juki-67e4) (=koseki-164910) (=u67e4-ue0100)
(dkw-14642)
(ebag_s075-073)
(hkcs_m67e4)
(u67e5)
[異體字(漢語大字典)]
(u67e5-g02)
(u67e5-jv) (=u67e5) (=sawd-06551) (=sawd-05717) (=koseki-165410) (=juki-67e5) (=jmj-013781) (=gt-18587)
(u67e5-t)
(u67e5-t02)
(u2ff0-u7cf8-u7532)
(u2ff0-u7cf9-u7532)
(hdic_u67e5-var-001) (=hdic_hkrm-03105812)
(hkcs_m67e5)
(u69ce)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u69ce) (=u69ce-ue0100) (=koseki-173050) (=juki-69ce) (=jmj-014343) (=dkw-15320) (=aj1-05261)
(u69ce-var-001)
(zihai-077045) (=hdic_hkrm-03105822) (=kaido_hkrm-03105822)
(hdic_hkrm-03105811)
(hkcs_m69ce)
(u6a1d)
[異體字(漢語大字典)]
(u6a1d) (=u6a1d-ue0100) (=koseki-174730) (=juki-6a1d) (=aj1-17853)
(u6a1d-var-001) (=jmj-014437)
(dkw-15449)
(u2ff0-u6728-u26b39) (=zihai-075714)
(hdic_hkrm-03106212)
(hkcs_m6a1d)
(u78b4)
[入管正字]
(u78b4-g)
(u78b4-jv) (=u78b4) (=gt-31151)
(hkcs_m78b4)
(u8e45)
[入管正字]
(u8e45-g)
(u8e45-jv) (=u8e45) (=koseki-427230) (=gt-50354)
(dkw-37730)
(hkcs_m8e45)
(hkcs_u8e45)
(u9987)
[入管正字]
(u9987-g) (=u9987)
(u9987-var-001)
(u2ff0-u7c73-u53c9) (=unstable-bsh-f3b8) (=honoka55_ruu0007)
(chunichidaijiten_zha0c806)
(hkcs_m9987)
楂 (u2f8e8)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部