GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

sawn-f3a91 (「電子方塊壮字」外字 F3A91) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𰡟 (u3085f) (u3085f-jv) (=u2ff0-u72ad-u5247) (=u3085f-g) (=u3085f) (=sawn-f3a91) (=irg2015-02429) (=g-z0481101)
異體字: (u5219)
[古壮字字典]
(u5219-g) (=cdpo-82f6) (=zihai-026002) (=u5219)
(u5219-g02)
(hkcs_m5219)
(u5352)
[古壮字字典]
(u5352-02-itaiji-001)
(u5352-g) (=zihai-013239)
(u5352-g02)
(u5352-itaiji-001) (=ebag_s030-015)
(u5352-itaiji-002) (=ebag_s051-023)
(u5352-j) (=linchuyi_hkrm-01083222) (=linchuyi_hkrm-01083212) (=linchuyi_hkrm-01082843) (=u5352-k) (=gt-03504) (=jmj-007852) (=u5352) (=aj1-02836) (=dkw-02740) (=juki-5352) (=koseki-031800) (=u5352-ue0100) (=u5352-ue0101)
(u5352-t) (=u5352-h)
(u5352-v07)
(u5352-var-001) (=u5352-v)
(u5352-var-002)
(cdp-85a5) (=zihai-000552)
(irg2015-00441)
(koseki-031880) (=linchuyi_hkrm-01082842) (=u5352-ue0102) (=jmj-007853)
(u1fa6d)
(u2ff0-u5352-u907a) (=irg2021-04003)
(u2ff0-u5352-u907a-var-001) (=vn-f05b4)
(u2ff1-u2a70a-u2ffb-cdp-8a64-u4e36)
(u2ff1-u31c7-cdp-8a64)
(u2ff1-u4e36-u5e73) (=zihai-002332) (=n747_cpn-sat-d06a)
(u2ff1-u4e36-u5e73-var-001)
(u2ff1-u4e36-u5e73-var-002)
(u2ff1-u4e36-u5e73-var-003) (=z-sat06176) (=n747_cpn-sat-d06a-var-001)
(u2ff1-u4ea0-cdp-8a64) (=linchuyi_hkrm-01082841)
(u2ff1-u4ea0-cdp-8a64-var-001)
(u2ff1-u4ea1-u5341)
(u2ff1-u4ea1-u5341-var-001)
(u2ff1-u4ea1-u5341-var-002)
(u2ff1-u5902-u5341) (=waseikanji-no-jiten2014-0385) (=waseikanji-no-jiten-0315a)
(u2ff1-u6587-u5341)
(u2ff1-u6587-u5341-var-001)
(u2ff1-u722b-u5352)
(u2ff1-u722b-u5352-var-001)
(u2ff3-u4ea0-u2e8d-u5341)
(u2ffb-u30001-u4ece)
(u2ffb-ufa5e-u5341)
(zihai-003112)
(zihai-003119) (=twedu-a00437-012-2)
(zihai-003121)
(zihai-013411)
(barcos_b95-450n)
(ebag_s030-018)
(fitzgerald_jur057) (=juchen-010613)
(fitzgerald_jur277) (=juchen-100402)
(hdic_u5352-var-001)
(hkcs_m5352)
(hkcs_m5352-p02-s00)
(hkcs_u5352)
(univerx_u5352)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部