GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

sawn-f52b0 (「電子方塊壮字」外字 F52B0) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𪥌 (u2a94c) (u2a94c) (=u8208-itaiji-005)
(u2ff1-u4e3f-u34b7) (=zihai-011405) (=unstable-bsh-f146) (=extd-00466) (=sawn-f52b0) (=u2a94c-var-001)
(hkcs_m2a94c)
異體字: (u5965)
[関連字(その他)]
(u5965-01)
(u5965-07)
(u5965-g) (=sawd-00215) (=dkw-05981)
(u5965-h)
(u5965-itaiji-001)
(u5965-itaiji-002)
(u5965-itaiji-004)
(u5965-j) (=jmj-009524) (=u5965)
(u5965-k)
(u5965-t) (=twedu-a00873-001)
(u5965-var-001) (=u5965-ue0101) (=u5965-ue0100) (=aj1-01310) (=juki-5965) (=koseki-068570)
(u5965-var-002) (=jmj-009525)
(heisei-tk01007820)
(koseki-068740) (=unc-050) (=juki-afd2) (=u5965-ue0102)
(toki-01007820)
(toki-01007840)
(toki-01007860)
(toki-01019750)
(u2ff3-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u4e00-u516b) (=unstable-bsh-f0f6) (=u5965-itaiji-003)
(u2ff3-u2ff5-cdp-8bd6-u7c73-u4e00-u516b)
(zihai-011549)
(hkcs_m5965)
(hkcs_u5965)
(ichitenfont_u5965-var)
(n-gtwinppx_u5965)
(n-gtwinppx_u5965-2)
(n-gtwinppx_u5965-3)
(n-gtwinppx_u5965-4)
(n-gtwinppx_u5965-6)
(n-gtwinppx_u5965-8)
(u8208)
[関連字(その他)]
(u8208) (=aj1-01717) (=juki-8208) (=koseki-337520) (=u8208-k) (=u8208-ue0100) (=u8208-ue0101) (=jmj-021338)
(u8208-03)
(u8208-03-itaiji-002)
(u8208-03-var-001)
(u8208-itaiji-001) (=koseki-337400) (=u8208-ue0102)
(u8208-itaiji-002)
(u8208-itaiji-003)
(u8208-itaiji-005)
(u8208-itaiji-006)
(u8208-itaiji-008)
(u8208-itaiji-009)
(u8208-itaiji-010)
(u8208-itaiji-011) (=n-gtwinppx_kanjishashin-010-010)
(u8208-itaiji-012)
(u8208-itaiji-013) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-047)
(u8208-itaiji-014)
(u8208-itaiji-015)
(u8208-j) (=dkw-30226) (=zihai-011721) (=u8208-h) (=u8208-g)
(u8208-t)
(u8208-v)
(cc-2e68)
(cd-7821)
(cdp-89e0-var-004)
(cdpo-9fe6)
(cdpo-a0af)
(cdpo-a0d6)
(cdpo-a0d6-var-001)
(gt-69727)
(gt-69728)
(gt-71446)
(k5-06a1)
(ko-ty-00019)
(nyukan-f0e7)
(sawd-06515)
(sawd-26008)
(sdjt-00940)
(toki-01007900)
(twedu-a03399-006)
(twedu-a03399-007)
(twedu-a03399-008)
(twedu-a03399-009)
(twedu-a03399-010)
(twedu-a03399-011)
(twedu-a03399-012)
(twedu-a03399-013)
(twedu-a03399-014)
(twedu-a03399-015)
(twedu-a03399-016)
(twedu-a03399-017)
(twedu-a03399-018)
(twedu-a03399-019)
(twedu-a03399-020)
(twedu-a03399-021)
(twedu-a03399-024)
(u2ff0-u8208-u8208)
(u2ff0-u8208-u8208-var-001)
(u2ff1-u2ff4-cdp-8b56-cdp-8de1-u5182)
(u2ff1-u2ff4-cdp-8b56-cdp-8de1-u5182-var-001)
(u2ff1-u2ff4-cdp-8b56-u540c-u5927-03)
(u2ff1-u2ff4-cdp-8b56-u540c-u5927-var-001)
(u2ff1-u2ff4-u26951-u540c-u5196)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u5927-u5927)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u5927-u5927-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u34b7-var-001) (=twedu-a03399-023)
(u2ff1-u4e9a-u516b)
(u2ff1-u6728-u5196) (=u8208-03-itaiji-006)
(u2ff1-u6728-u5196-var-001) (=u8208-03-itaiji-007)
(u2ff1-u6728-u5196-var-002)
(u2ff1-u6728-u5196-var-003)
(u2ff3-u201a2-u7f53-u5927) (=u8208-itaiji-007)
(u2ff3-u2ff4-cdp-89ae-u540c-u4e00-u516b) (=u8208-itaiji-004) (=u2ff3-u2ffb-cdp-89ae-u540c-u4e00-u516b) (=irg2017-00203)
(u2ff4-u26951-u2ff5-u2053c-cdp-8c78)
(u2ff4-u26951-u540c)
(u2ff6-cdp-8b64-cdp-8de1) (=u8208-03-itaiji-004)
(u2ff6-cdp-8b64-cdp-8de1-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-cdp-8de1-var-002) (=unstable-bsh-f5ed)
(u2ff6-cdp-8b64-cdp-8de1-var-003) (=u8208-03-itaiji-005)
(u2ff6-cdp-8b64-cdp-8de1-var-004) (=u8208-03-itaiji-008)
(u2ff6-cdp-8b64-u2ff5-u2053c-cdp-8c78)
(u2ff6-cdp-8b64-u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-002)
(u2ff6-cdp-8b64-u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-003)
(u2ff6-cdp-8b64-u5182)
(u2ff6-cdp-8b64-u5182-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u5188)
(u2ff6-cdp-8b64-u540c) (=unstable-bsh-f5e7)
(u2ff6-cdp-8b64-u540c-var-001)
(u2ff6-cdp-8b64-u540c-var-002)
(u2ff6-cdp-8ba8-u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-001) (=u8208-03-itaiji-003)
(u2ff6-cdp-8ba8-u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-002) (=u8208-03-itaiji-001)
(u2ffb-u2ff1-u2ff2-u5182-u200cd-u200cd-u4e00-cdp-885e)
(u2ffb-u2ffb-u20089-cdp-8873-u4e3f)
(u2ffb-u4e28-u2ffa-u2ff4-u20003-u4e3f-cdp-8ba2)
(vnpf-60768)
(zihai-001317)
(zihai-011405)
(zihai-011646)
(fitzgerald_cop53)
(hkcs_m8208)
(hkcs_m8208-p02-s00)
(hkcs_m8208-p03-s00)
(hkcs_m8208-p07-s00)
(hkcs_u8208)
(hkcs_u8208-03)
(kamiyo_chars-u8208-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-045)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-046)
(n-gtwinppx_u8208-4)
(yoshiciv_cursivised-u8208)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部