GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

sawn-f6c89 (「電子方塊壮字」外字 F6C89) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u3cc4) (u3cc4) (=hdic_hkrm-05024233) (=hdic_hkrm-05018530) (=ligang_hkrm-05024233) (=ligang_hkrm-05018530) (=cdp-8d58) (=koseki-194420) (=sawn-f6c89)
(u3cc4-03)
(u3cc4-03-var-001)
(u3cc4-04)
(u3cc4-04-var-001)
(u3cc4-09)
(u3cc4-g)
(u3cc4-t)
(u3cc4-var-001) (=dkw-17203) (=jmj-002043)
(irg2015-03845)
(u2ff0-u6c35-u3cc4)
(u2ff0-u6c35-u3cc4-var-001)
(hkcs_m3cc4)
(hkcs_m3cc4-p03-s00)
(hkcs_m3cc4-p04-s00)
(hkcs_u3cc4)
異體字: (u6b21)
[異體字(民國教育部)]
(u6b21-03)
(u6b21-03-var-001)
(u6b21-03-var-002)
(u6b21-03-var-003)
(u6b21-03-var-004)
(u6b21-03-var-005)
(u6b21-03-var-006)
(u6b21-03-var-007)
(u6b21-03-var-008)
(u6b21-03-var-009)
(u6b21-g) (=zihai-014521) (=fzyouhei_u6b21)
(u6b21-g01)
(u6b21-g03)
(u6b21-itaiji-001)
(u6b21-j) (=u6b21) (=u6b21-var-001) (=juki-6b21) (=gt-20574)
(u6b21-k03)
(u6b21-t)
(u6b21-t03)
(u6b21-ue0100) (=u6b21-h) (=dkw-15992d) (=aj1-02253) (=j90-3c21) (=u6b21-ue0103)
(u6b21-var-002) (=jmj-014748) (=koseki-181650) (=dkw-15992) (=gt-20573) (=u6b21-k)
(u6b21-var-003)
(u6b21-var-004)
(u6b21-var-005)
(u6b21-var-007)
(u6b21-var-008)
(u6b21-var-009)
(aj1-13799) (=u6b21-ue0101) (=u6b21-var-006) (=u6b21-ue0104)
(aj1-13800) (=dsknmt_hkrm-05046540) (=u6b21-v) (=u6b21-ue0102)
(geog-qin-2066)
(jmj-014749) (=gt-67691) (=koseki-181670)
(tenrei-3031a222)
(u2f8ef) (=u6b21-ufe00)
(u2ff0-u673f-u6b20)
(u2ff0-u6b21-u21fe8)
(u2ff1-u241fe-u6b7b)
(u2ff1-u2b1e6-u6b7b)
(hkcs_m6b21)
(hkcs_m6b21-p02-s00)
(hkcs_m6b21-p03-s00)
(hkcs_m6b21-p03-s01)
(u6c4f)
[入管正字]
(u6c4f) (=hdic_hkrm-05008430) (=dkw-17121) (=aj1-21848) (=juki-6c4f) (=koseki-193580) (=u6c4f-ue0100) (=jmj-015063)
(hkcs_m6c4f)
(hkcs_u6c4f)
(u6d8e)
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u6d8e-itaiji-001) (=hdic_hkrm-05024231) (=hdic_hkrm-05024220) (=ligang_hkrm-05024231) (=ligang_hkrm-05024220)
(u6d8e-itaiji-002)
(u6d8e-j) (=hdic_hkrm-05018542) (=ligang_hkrm-05018542) (=u6d8e) (=dkw-17536) (=u6d8e-ue0101) (=u6d8e-ue0100) (=u6d8e-k) (=koseki-197900) (=juki-6d8e) (=j90-5e37) (=aj1-05428)
(u6d8e-ue0102) (=juki-b448) (=jmj-015398)
(irg2017-04593)
(nyukan-f49f) (=jmj-015397)
(t13-3c60) (=twedu-a02214-018) (=c13-3c60)
(twedu-a02214-027)
(u2ff0-u2ff1-u6c34-u6c34-u6b20) (=irg2017-01993)
(u2ff0-u2ff1-u6c34-u6c34-u6b20-var-001) (=twedu-a02214-028) (=c13-3427) (=t13-3427)
(u2ff0-u961d-u3c4f)
(u2ffa-u5ef6-u6c34) (=u30702) (=u30702-jv) (=irg2015-01153)
(u2ffa-u5ef6-u6c34-var-001)
(zihai-008554)
(zihai-016142)
(hkcs_m6d8e)
𣳧 (u23ce7)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23ce7-jv) (=u23ce7) (=koseki-196360) (=dkw-17388)
(extd-04374)
(u2ff0-u6c34-u2ff1-u53e3-u5ddb)
𣶙 (u23d99)
[大正大蔵経]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23d99) (=koseki-200390)
(dkw-17710)
𣶚 (u23d9a)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23d9a) (=zihai-008551) (=koseki-200360) (=dkw-17712)
𣶛 (u23d9b)
[大正大蔵経]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23d9b) (=koseki-199740)
(dkw-17711)
𣶜 (u23d9c)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23d9c) (=ligang_hkrm-05018541) (=koseki-199750) (=hdic_hkrm-05018541) (=dkw-17713)
𰛐 (u306d0)
[大正大蔵経]
(u306d0-jv) (=u306d0-s) (=z-sat08564) (=irg2015-01950) (=cbeta-08230) (=u306d0)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部