GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

toki-01015090 (登記統一文字 01015090) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5650) (u5650) (=u5650-ue0101) (=u5650-ue0100) (=koseki-049350) (=juki-5650) (=jmj-008661) (=dkw-04311) (=aj1-04429)
(u5650-01)
(u5650-t) (=u5650-h)
(u5650-v07)
(toki-01015090) (=u5650-ue0102) (=cd-7724)
(hkcs_m5650)
(n-gtwinppx_kanjishashin-010-022)
(n-gtwinppx_u5650) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-013)
異體字: (u5668)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5668-itaiji-002)
(u5668-itaiji-003)
(u5668-itaiji-005)
(u5668-itaiji-006)
(u5668-itaiji-007)
(u5668-itaiji-008)
(u5668-j) (=u5668-ue0102) (=u5668-ue0100) (=u5668) (=koseki-049720) (=juki-5668) (=jmj-008683) (=dkw-04349d) (=aj1-01579)
(u5668-t)
(u5668-var-001)
(cd-7724)
(cd-7768)
(daitudien-065624)
(daitudien-065629)
(koseki-044490) (=extd-01838) (=juki-aedb) (=kp1-3cbb) (=u5668-ue0104)
(koseki-230860) (=u5668-ue0105)
(toki-01014990) (=zihai-040903) (=u5668-ue0106) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-014) (=ki-ty-00029)
(toki-01015250) (=u5668-ue0107)
(toki-01015360) (=u5668-ue0108)
(toki-01019600) (=u5668-ue0109)
(toki-01019620) (=u5668-ue010a)
(twedu-a00696-005)
(twedu-a00696-006)
(twedu-a00696-009)
(twedu-a00696-012)
(twedu-a00696-015)
(twedu-a00696-016)
(twedu-a00696-018)
(twedu-a00696-019)
(twedu-a00696-020)
(twedu-a00696-022)
(twedu-a00696-023)
(twedu-a00696-026)
(twedu-a00696-027)
(u2ff1-u2ffb-u4e04-u5405-u5405) (=zihai-041330)
(u2ff1-u2ffb-u4e04-u5405-u5405-var-001) (=twedu-a00696-014)
(u2ff1-u53e3-u72ac)
(u2ff1-u5405-u2067b-var-001) (=twedu-a00696-008)
(u2ff1-u5405-u2ff8-u20087-u2ffa-u20b9c-u53e3) (=u5668-itaiji-004)
(u2ff1-u5405-u2ff8-u20087-u2ffa-u20b9c-u53e3-var-001) (=twedu-a00696-021)
(u2ff1-u77e2-u5405)
(u2ff3-u2e8d-u5de5-u706c)
(u2ff3-u53e3-u5de5-u706c)
(u2ff3-u5405-u4e00-u5405) (=zihai-040902)
(u2ff3-u5405-u4e00-u5405-var-001) (=twedu-a00696-011)
(u2ff3-u5405-u4e8c-u5405) (=zihai-041328)
(u2ff3-u5405-u4e8c-u5405-var-001) (=twedu-a00696-013)
(u2ff3-u5405-u4ea0-u5405)
(u2ff3-u5405-u4ea0-u5405-var-001) (=zihai-041333)
(u2ff3-u5405-u4ea0-u5405-var-002) (=twedu-a00696-010)
(u2ff3-u5405-u4ea0-u5405-var-003)
(u2ff4-u5668-u4e36) (=u5668-itaiji-001)
(u2ff4-u5668-u4e36-var-001) (=zihai-042041) (=sawn-f4817)
(u2ff4-u5668-u4e36-var-002) (=twedu-a00696-007)
(u2ffb-u35ca-u2ffb-u4e28-u4e03) (=unstable-bsh-f40d) (=sawn-f3550) (=sawd-00132)
(u2ffb-u5341-u35ca)
(u2ffb-u5341-u35ca-var-001) (=twedu-a00696-024)
(u2ffb-u5650-u4e36)
(u2ffb-u5650-u4e36-var-001)
(ufa38) (=ufa38-j) (=u5668-v) (=u5668-ufe00) (=u5668-ue0103) (=u5668-ue0101) (=u5668-k) (=u5668-g) (=koseki-050160) (=juki-fa38) (=jmj-030252) (=dkw-04376) (=aj1-13333)
(zihai-041331)
(zihai-041716)
(zihai-041717)
(zihai-042042)
(zihai-042315)
(chunichidaijiten_qi48949)
(dzimuguri_ufa38-j)
(hkcs_m5668)
(kamiyo_chars-u5668-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u5668-itaiji-002)
(kamiyo_chars-u5668-itaiji-003)
(kigo0355_u0099)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-011)
(n-gtwinppx_kanjishashin-006-015)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-046)
(ufa38)
[異体字(戸籍統一文字)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新