GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

toki-01034030 (登記統一文字 01034030) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u61b2) (u61b2-g)
(u61b2-itaiji-001)
(u61b2-itaiji-002)
(u61b2-itaiji-003) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-081)
(u61b2-itaiji-004)
(u61b2-itaiji-006)
(u61b2-itaiji-007) (=shincho-03755)
(u61b2-itaiji-008)
(u61b2-j) (=u61b2-ue0103) (=u61b2-ue0100) (=koseki-127190) (=juki-61b2) (=j90-377b) (=gt-14230) (=dkw-11269d) (=aj1-01873) (=u61b2)
(u61b2-k)
(u61b2-t)
(u61b2-ue0105) (=jmj-011948)
(u61b2-var-001)
(u61b2-var-002)
(aj1-13750) (=u61b2-ue0101) (=u61b2-ue0106) (=jmj-011950)
(aj1-20120) (=u61b2-ue0102) (=koseki-127180) (=gt-14229) (=dkw-11269)
(jmj-011949)
(juki-b1b0) (=u61b2-ue0104) (=toki-01034030) (=nyukan-efb0) (=jmj-011951)
(toki-01033810)
(toki-01034190)
(toki-01034320)
(u2f8ac) (=juki-b1af) (=koseki-127750) (=u61b2-ufe00)
(u2f8ac-02)
(u2ff1-u2ff3-u5196-u5e72-u8980-u5fc3)
(u2ff3-u2ff1-u5196-u738b-u7f52-u5fc3) (=nyukan-efb2)
(u2ff3-u65e5-u7f52-u5fc3) (=u61b2-itaiji-009)
(hkcs_m61b2)
(hkcs_m61b2-p02-s00)
(hkcs_u61b2)
(ymfa_u61b2)
異體字: (u5baa)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5baa-02)
(u5baa-g)
(u5baa-g02)
(u5baa-jv) (=u5baa) (=dkw-07148) (=koseki-081220)
(u5baa-var-001) (=jmj-010147)
(zihai-100116)
(hkcs_m5baa)
𢝮 (u2276e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2276e-jv) (=u2276e) (=koseki-123660)
(dkw-10979)
𢞩 (u227a9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u227a9)
(koseki-124500) (=dkw-10997)
𭂅 (u2d085)
[その他]
(u2d085-j) (=koseki-019140) (=u2d085) (=jmj-057032) (=extf-00575)
𭞌 (u2d78c)
[その他]
(u2d78c-j) (=koseki-125580) (=u2d78c) (=extf-02612)
憲 (u2f8ac)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部