GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

tomm_u66f0 (ユーザー tomm 占有グリフ u66f0) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u66f0) (u66f0-03)
(u66f0-04) (=u65e5-04-var-001)
(u66f0-07-var-001)
(u66f0-g)
(u66f0-itaiji-002)
(u66f0-j) (=u66f0) (=dkw-14278) (=jmj-013478) (=u66f0-ue0100) (=u66f0-k) (=u2f48) (=koseki-154320) (=juki-66f0) (=aj1-05132) (=gt-18071)
(u2ff4-u53e3-u4e00)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u200ca-u4e00)
(u2ffb-u4e28-u5f50)
(u2ffb-u53e3-u200ca)
(zihai-001640) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-289)
(zihai-082702)
(hkcs_m66f0)
(hkcs_m66f0-p04-s00)
(hkcs_m66f0-p04-s01)
(hkcs_u66f0)
(hkcs_u66f0-04)
(hkcs_u66f0-p04-s00)
(tomm_u66f0)
(yoshiciv_u66f0)
異體字: (u2f48)
[康煕部首(非漢字)]
(u65e5)
[同型異字]
(u65e5-01) (=hkcs_u65e5-01)
(u65e5-01-var-001)
(u65e5-01-var-002)
(u65e5-03)
(u65e5-03-var-001)
(u65e5-04)
(u65e5-04-var-001)
(u65e5-09)
(u65e5-09-var-001)
(u65e5-g)
(u65e5-itaiji-001)
(u65e5-j) (=u65e5) (=fzyouhei_u65e5) (=jmj-013151) (=u65e5-t) (=twedu-a01771) (=u65e5-ue0101) (=u65e5-k) (=juki-65e5) (=u65e5-ue0100) (=u2f47) (=koseki-154310) (=aj1-03284) (=unstable-u1b52a) (=zihai-082701)
(u65e5-u20de) (=aj1-11023)
(u65e5-var-001) (=u2ff4-u56d7-u4e00)
(u65e5-var-002)
(u65e5-var-003)
(aj1-10753)
(aj1-11566)
(aj1-11835) (=aj1-11296)
(dkw-13733) (=jmj-013152) (=koseki-154330) (=juchen-270000) (=u65e5-ue0102)
(ryu-0412055)
(twedu-a01771-008)
(u1b0aa) (=jmj-090175)
(u1f1ef-u1f1f5) (=u1f1ef-u1f1e5)
(u2ff0-u65e5-u21fe8) (=unstable-bsh-f183)
(u2ff4-u56d7-u4e04) (=zihai-043111)
(u2ff4-u56d7-u4e0a) (=zihai-043130)
(u2ff5-u5182-u6b63) (=zihai-006303)
(u2ffa-u4e03-u65e5)
(u2ffb-u4e0a-u200cc) (=u65e5-var-004)
(u2ffb-u65e5-u4e28)
(u3230) (=aj1-08197)
(u3290) (=aj1-10471) (=ak1-09300) (=cbeta-05452)
(zihai-000721)
(ebag_s215-041)
(hkcs_h65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5)
(hkcs_m65e5-p01-s00)
(hkcs_m65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5-p04-s00)
(hkcs_u65e5)
(hkcs_u65e5-04)
(kigo0355_sandbox)
(kigo0355_u0098)
(tomm_u65e5-01)
(tomm_u65e5-03)
(tomm_u65e5-04)
𡆦 (u211a6)
[龍龕手鏡研究]
(u211a6) (=koseki-053540) (=dkw-04687)
(u211a6-g)
(u2ff4-u56d7-u4e85) (=zihai-043105)
(zihai-043116)
(hkcs_m211a6)
𫩏 (u2ba4f)
[龍龕手鏡研究]
(u2ba4f-05)
(u2ba4f-jv) (=g-zfy00706) (=u2ba4f-g) (=n-gtwinppx_kanjishashin-010-023) (=u2ba4f) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-011) (=cdp-8bde) (=utc-00834) (=toki-01013680) (=sawn-f4bfa) (=sawd-20622) (=extd-00951) (=zihai-001124) (=extd-00949) (=u2ba4f-u)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部