GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a00054-012 (台湾教育部異体字字典 A00054-012) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u4f0d) (u4f0d-j) (=zihai-006634) (=u4f0d-ue0100) (=u4f0d-k) (=twedu-a00054-012) (=qin-82050) (=lgccc-0092) (=kx-009520) (=kx-0095020) (=koseki-005280) (=juki-4f0d) (=jmj-006573) (=dkw-00435) (=aj1-01940) (=u4f0d)
(c13-247a) (=twedu-a00093-001)
(hkcs_m4f0d)
異體字: (u4e94)
[異体字(数字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e94-09-var-001)
(u4e94-14)
(u4e94-j) (=kx-0086011) (=u4e94) (=fzyouhei_u4e94) (=jmj-006444) (=u4e94-t) (=u4e94-g) (=zihai-000222) (=u4e94-ue0101) (=u4e94-ue0100) (=u4e94-k) (=twedu-a00054) (=lgccc-0053) (=kx-008611) (=koseki-003110) (=juki-4e94) (=gt-00338) (=dkw-00257) (=aj1-01938)
(u4e94-u20de) (=tron-09-9725)
(u4e94-v)
(u4e94-var-001) (=jmj-056822)
(u4e94-var-002)
(u4e94-var-003)
(aj1-10190)
(k5-0340)
(kikkou-go)
(koseki-000230) (=u4e94-ue0102)
(qin-80320) (=geog-qin-1022)
(qin-80330) (=geog-qin-1023)
(qin-80340) (=geog-qin-1024)
(qin-80530) (=geog-qin-1043)
(qin-80670) (=geog-qin-1057)
(qin-80770) (=geog-qin-1067)
(twedu-a00054-004)
(twedu-a00054-005)
(twedu-a00054-007) (=t13-2351)
(twedu-a00054-008) (=t13-2352)
(u0035) (=aj1-00252) (=aj1-00022) (=c8-2136) (=juki-0035)
(u2ff1-u2ffb-u4e36-cdp-88cd-u4e00)
(u2ff1-u4e94-u4e94)
(u3025)
(u3224) (=fzyouhei_u3224) (=aj1-10130)
(u3284) (=aj1-10465) (=cbeta-32779)
(zihai-020602) (=twedu-a00054-003)
(zihai-020604) (=twedu-a00054-010) (=t13-2354)
(zihai-020605) (=twedu-a00054-009)
(ebag_s007-002)
(hkcs_m4e94)
(hkcs_m4e94-p02-s00)
(hkcs_m4e94-p02-s01)
(hkcs_u4e94)
(mihail-jp_suzhou5)
(mihail-jp_u0035)
(n-gtwinppx_ksbs001)
(n-gtwinppx_u4e94)
(umbreon126_u4e94-itaiji-001)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部