GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a00525-001 (台湾教育部異体字字典 A00525-001) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5415) (u5415-07)
(u5415-08)
(u5415-jv) (=u5415) (=shincho-01361)
(u5415-t) (=twedu-a00525-001)
(u5415-var-001)
(hkcs_m5415)
(hkcs_u5415)
異體字: (u540c)
[同型異字]
(u540c-01)
(u540c-02)
(u540c-08)
(u540c-08-var-001) (=u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-001)
(u540c-08-var-002)
(u540c-itaiji-001)
(u540c-j) (=zihai-006240) (=u540c-ue0100) (=u540c-k) (=u540c-g) (=koseki-038180) (=juki-540c) (=jmj-008067) (=dkw-03294) (=aj1-03209) (=u540c)
(u540c-t) (=twedu-a00501)
(u540c-t08)
(u540c-var-001)
(u540c-var-002)
(k5-0aa9)
(qin-ff268) (=geog-qin-2268)
(sawd-15802)
(sawn-f4604)
(twedu-a00501-006)
(u2ff1-u4edd-u5fc3) (=unstable-bsh-e78d)
(u2ff2-u4e28-u20b9b-u4e85)
(u2ff4-u56d7-u20b9b) (=zihai-043214) (=twedu-a00501-005) (=k5-0e75)
(u2ff5-u2053c-cdp-8c78-var-002)
(u4dcc) (=c8-7b6e)
(zihai-006227)
(zihai-006228) (=twedu-a00501-004)
(zihai-009913)
(zihai-043213)
(hkcs_m540c)
(hkcs_m540c-p01-s00)
(hkcs_m540c-p02-s00)
(hkcs_u540c-02)
(hkcs_u540c-08)
(u5442)
[5200号通達]
[異体字(原規格分離)]
[異體字(民國教育部)]
(u5442-02)
(u5442-02-var-001)
(u5442-14)
(u5442-g)
(u5442-j) (=uf980-k) (=u5442) (=jmj-008126) (=u5442-ufe00) (=u5442-k) (=dkw-03386) (=juki-5442) (=u5442-ue0100) (=uf980) (=koseki-039160) (=aj1-04042)
(u5442-t)
(u5442-v)
(daitudien-068417)
(u1b102) (=koseki-901370) (=jmj-090270) (=juki-ac9a) (=tron-09-845d)
(u1b103) (=jmj-090271)
(hkcs_m5442)
(hkcs_m5442-p01-s00)
(hkcs_m5442-p01-s01)
(hkcs_m5442-p02-s00)
(hkcs_u5442)
(u90d8)
[異體字(漢語大字典)]
(u90d8) (=dkw-39416) (=aj1-22681) (=juki-90d8) (=koseki-447530) (=u90d8-k) (=u90d8-ue0100)
(zihai-017549)
(hkcs_m90d8)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部