GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a00855-034 (台湾教育部異体字字典 A00855-034) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5937) (u5937-01)
(u5937-01-var-001)
(u5937-02)
(u5937-02-var-001)
(u5937-05)
(u5937-g) (=zihai-000463)
(u5937-g01)
(u5937-g02)
(u5937-g05)
(u5937-itaiji-001)
(u5937-j) (=hitsujun-u5937-006) (=u5937) (=jmj-009467) (=u5937-k) (=u5937-ue0101) (=u5937-ue0100) (=koseki-067050) (=dkw-05852) (=aj1-01172) (=juki-5937)
(u5937-t) (=u5937-h) (=twedu-a00855)
(u5937-t02)
(u5937-v)
(u5937-v02)
(u5937-var-001)
(u5937-var-002) (=twedu-a00855-035)
(cc-2378)
(extf-00752) (=jmj-057069) (=koseki-027490) (=u2d127)
(gt-00078)
(k5-0264)
(k5-0a9e)
(k5-0abf)
(koseki-000790)
(koseki-067340) (=u5937-ue0102) (=extf-01673) (=u2d445) (=u2d445-ue0100) (=jmj-057274)
(koseki-067680) (=extf-01677) (=jmj-057276) (=u2d445-ue0101)
(koseki-110170) (=extf-02373) (=u2d6a8)
(twedu-a00855-003)
(twedu-a00855-004)
(twedu-a00855-005-1)
(twedu-a00855-006-1)
(twedu-a00855-007) (=zihai-000635)
(twedu-a00855-008)
(twedu-a00855-009)
(twedu-a00855-010)
(twedu-a00855-011)
(twedu-a00855-012)
(twedu-a00855-013)
(twedu-a00855-014)
(twedu-a00855-015)
(twedu-a00855-016)
(twedu-a00855-017)
(twedu-a00855-018)
(twedu-a00855-019)
(twedu-a00855-020)
(twedu-a00855-021)
(twedu-a00855-022)
(twedu-a00855-023)
(twedu-a00855-024)
(twedu-a00855-025)
(twedu-a00855-026)
(twedu-a00855-028)
(twedu-a00855-029)
(twedu-a00855-030)
(twedu-a00855-031)
(twedu-a00855-032)
(twedu-a00855-033)
(twedu-a00855-034)
(twedu-a00855-037)
(u2ff1-u4ea0-u2ffb-u5df3-u4eba-itaiji-001)
(u2ff9-u2ffb-u2ff1-u20b9b-u4e5b-u4e5a-u4eba)
(u2ff9-u2ffb-u2ff1-u20b9b-u5196-u4e5a-u2008a)
(u2ffb-u2ff1-u20b9b-u5196-u4e5a)
(u2ffb-u2ff1-u4e00-u5f13-u4e5a) (=u2ffb-u2b820-u5f13)
(u2ffb-u2ff1-u4e00-u5f13-u4e5a-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u4e00-u5f13-u4e5a-var-002)
(u2ffb-u2ff3-u4e00-cdp-8c78-u5196-u4e5a)
(zihai-000354)
(zihai-000461)
(zihai-000540)
(zihai-000541)
(zihai-000605)
(zihai-000634)
(zihai-000636)
(zihai-002618)
(hkcs_m5937)
(hkcs_m5937-p01-s00)
(hkcs_m5937-p02-s00)
(hkcs_u5937)
(n-gtwinppx_kanjishashin-004-013)
異體字: (u3e6b)
[異體字(漢語大字典)]
[疑難字考釋與研究]
(u3e6b) (=jmj-002424) (=dkw-20363) (=koseki-228750)
(twedu-c07191) (=u3e6b-t)
(twedu-c07191-001) (=twedu-a00855-038)
(hkcs_m3e6b)
(u4f87)
[異體字(漢語大字典)]
(u4f87) (=kx-0101018) (=dkw-00582) (=koseki-006940) (=kx-010118) (=u4f87-k) (=jmj-006696)
(u4f87-g) (=zihai-007208)
(u4f87-t) (=twedu-b00052) (=u4f87-h)
(hkcs_m4f87)
(u605e)
[異體字(漢語大字典)]
(u605e) (=dkw-10572) (=koseki-118930) (=jmj-011533)
(u605e-g)
(hkcs_m605e)
(u75cd)
[異體字(漢語大字典)]
(u75cd) (=dkw-22148) (=aj1-05743) (=juki-75cd) (=koseki-248360) (=u75cd-k) (=u75cd-ue0100)
(u75cd-g)
(u75cd-itaiji-001)
(u75cd-itaiji-002)
(hkcs_m75cd)
(u8de0)
[異體字(漢語大字典)]
(u8de0) (=dkw-37492) (=koseki-424710)
(hkcs_m8de0)
𡖴 (u215b4)
[異體字(民國教育部)]
(u215b4)
(u215b4-g) (=twedu-a00847-003) (=twedu-a00855-036)
(u215b4-i) (=twedu-a00847-002) (=u215b4-t)
(koseki-066520) (=dkw-05801)
(hkcs_m215b4)
𡗝 (u215dd)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u215dd-jv) (=u215dd) (=dkw-05853) (=koseki-067060)
(twedu-a00855-001)
𡰥 (u21c25)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21c25-01)
(u21c25-02)
(u21c25-jv) (=zihai-066105) (=ufa3b-itaiji-001) (=qin-07020) (=koseki-086770) (=geog-qin-0062) (=dkw-07636) (=cbeta-18554) (=u21c25)
(u21c25-t) (=twedu-a01078-002) (=twedu-a00855-002) (=twedu-a00069-003)
(barcos_b115-5504)
(barcos_b116-5504)
(hkcs_m21c25)
(n-gtwinppx_u21c25)
𢂒 (u22092)
[疑難字考釋與研究]
(u22092) (=dkw-08872) (=koseki-100480)
𢎯 (u223af)
[その他]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u223af) (=koseki-067170)
(twedu-a00855-027)
(zihai-000502)
(hkcs_m223af)
𢓡 (u224e1)
[異體字(漢語大字典)]
(u224e1) (=dkw-10096) (=koseki-114110)
𬻒 (u2ced2)
[その他]
(u2ced2-j) (=jmj-056834) (=extf-00032) (=u2ced2) (=koseki-000790)
(hkcs_m2ced2)
𭄧 (u2d127)
[その他]
(u2d127)
𭑅 (u2d445)
[その他]
(u2d445)
(u2d445-ue0100)
(u2d445-ue0101)
(jmj-057274)
(jmj-057276)
(hkcs_m2d445)
𭚨 (u2d6a8)
[その他]
(u2d6a8)
(hkcs_m2d6a8)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部