GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a00989-005 (台湾教育部異体字字典 A00989-005) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5b5d) (u5b5d-01)
(u5b5d-01-var-001)
(u5b5d-j) (=u5b5d) (=dkw-06952) (=jmj-010064) (=u5b5d-k) (=u5b5d-ue0100) (=koseki-079070) (=juki-5b5d) (=aj1-01977)
(u5b5d-t) (=u5b5d-h) (=twedu-a00989)
(u5b5d-v01)
(u5b5d-var-001)
(twedu-a00989-004)
(twedu-a00989-005)
(twedu-a00989-006)
(twedu-a00989-007)
(twedu-a00989-008)
(twedu-a00989-011)
(twedu-a00989-012)
(u2ff3-u20089-u6728-u5b50) (=twedu-a00989-014) (=twedu-c02437-002)
(zihai-070911)
(zihai-071018)
(hkcs_m5b5d)
(hkcs_m5b5d-p02-s00)
(hkcs_m5b5d-p02-s01)
(hkcs_u5b5d)
(univerx_u5b5d)
異體字:𡥈 (u21948)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u21948) (=u21948-i)
(u21948-01)
(u21948-g) (=u21948-t) (=twedu-c02435) (=twedu-c02437) (=twedu-a00989-009)
(koseki-079080) (=dkw-06953)
(twedu-c02437-002)
𡥉 (u21949)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21949-01)
(u21949-01-var-001)
(u21949-02)
(u21949-jv) (=cbeta-08769) (=fudemame-e006) (=u21949) (=u21949-t) (=twedu-c02436) (=twedu-a00989-010) (=koseki-079100) (=dkw-06955)
(u2ff1-cdp-88c0-u5b50)
(u2ff1-cdp-8cf0-u5b50)
(u2ff1-u3405-u21949)
(u2ff1-u53c8-u355b)
(u2ff1-u652f-u5b50)
(u2ff1-u9fb7-u5b50)
(u2ff3-u4491-u3405-u5b50)
(u2ff3-u4491-u4491-u5b50)
(hkcs_m21949)
(hkcs_m21949-p01-s00)
𡥍 (u2194d)
[異體字(民國教育部)]
(u2194d-jv) (=koseki-079110) (=u2194d-i) (=u2194d-g) (=u2194d)
(u2194d-t) (=twedu-a00989-011)
(u2194d-t01)
(dkw-06957)
(zihai-020734)
𢻯 (u22eef)
[異體字(民國教育部)]
(u22eef) (=dkw-13124) (=koseki-146790) (=u22eef-g)
(u22eef-i)
(u22eef-t) (=twedu-a01001-004) (=twedu-a00989-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部