GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a01735-021 (台湾教育部異体字字典 A01735-021) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u656c) (u656c) (=dkw-13285d) (=aj1-01823) (=j90-3749) (=jmj-013006) (=juki-656c) (=koseki-148780) (=u2f8c9) (=u656c-g) (=u656c-k) (=u656c-ue0100) (=u656c-ue0101) (=u656c-ufe00) (=u656c-v)
(u656c-itaiji-001)
(u656c-j)
(u656c-t) (=u656c-h) (=twedu-a01735)
(u656c-ue0103) (=toki-01036810)
(u656c-var-001)
(u656c-var-002) (=dkw-13303) (=gt-16806) (=jmj-013007) (=juki-b24d) (=koseki-149050) (=u656c-ue0102)
(u656c-var-003)
(u656c-var-004)
(u656c-var-005)
(cdpo-9ff0)
(k5-0ac4)
(twedu-a01735-001)
(twedu-a01735-001-1)
(twedu-a01735-002)
(twedu-a01735-004)
(twedu-a01735-005)
(twedu-a01735-006)
(twedu-a01735-007)
(twedu-a01735-008)
(twedu-a01735-010)
(twedu-a01735-011)
(twedu-a01735-012)
(twedu-a01735-013)
(twedu-a01735-014)
(twedu-a01735-015)
(twedu-a01735-016)
(twedu-a01735-017)
(twedu-a01735-019)
(twedu-a01735-021)
(twedu-a01735-022-1)
(u2ff0-u2ff9-u2010e-u53e3-u6535)
(u2ff0-u2ff9-u2010e-u53e3-u6535-var-001)
(u2ff0-u2ff9-u2010e-u53e3-u6535-var-002) (=twedu-a01735-009)
(u2ffb-u2ff3-u4491-u4e3f-u31c1-u2ff0-u53e3-cdp-85ef)
(u2ffb-u2ff3-u4491-u4e3f-u31c1-u2ff0-u53e3-cdp-8dea)
(zihai-027043)
(zihai-087312)
(zihai-087551)
(zihai-087707)
(zihai-087916)
(ebag_s079-073)
(hkcs_m656c)
(hkcs_m656c-p03-s00)
(hkcs_m656c-p03-s01)
(kamiyo_chars-u656c-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u656c-itaiji-002)
(tomm_u656c)
異體字: (u61bc)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u61bc) (=u61bc-ue0101) (=u61bc-ue0100) (=u61bc-k) (=u61bc-g) (=koseki-126920) (=juki-61bc) (=jsp-3e6f) (=jmj-011963) (=aj1-16869)
(u61bc-j)
(u61bc-t) (=twedu-a01735-018-1) (=u61bc-h)
(u61bc-var-001) (=dkw-11308) (=gt-14307) (=jmj-011964) (=juki-b1bc) (=koseki-127840) (=u61bc-ue0102)
(hkcs_m61bc)
𢾠 (u22fa0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22fa0) (=dkw-13304) (=koseki-149060)
(twedu-a01735-003)
(zihai-087734)
(hkcs_m22fa0)
𢿩 (u22fe9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22fe9)
(koseki-150180) (=dkw-13391)
(zihai-087943)
(hkcs_m22fe9)
𣀖 (u23016)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u23016) (=dkw-13421) (=koseki-150540) (=zihai-088234)
(u23016-t) (=twedu-a01735-004)
(hkcs_m23016)
敬 (u2f8c9)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部