GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a03309-008 (台湾教育部異体字字典 A03309-008) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u80e5) (u80e5-itaiji-001)
(u80e5-j) (=u80e5) (=dkw-29406) (=u80e5-ue0100) (=u80e5-k) (=koseki-328040) (=juki-80e5) (=aj1-06238)
(u80e5-t) (=twedu-a03309)
(twedu-a03309-002)
(twedu-a03309-003)
(twedu-a03309-004)
(twedu-a03309-005)
(twedu-a03309-007)
(twedu-a03309-008)
(twedu-a03309-009)
(twedu-a03309-012)
(u2ff1-u5df4-u65e5)
(u2ff1-u6b63-u6708)
(u2ff1-u7530-u808e) (=zihai-104205) (=twedu-a03309-006)
(zihai-089806)
(hkcs_m80e5)
異體字: (u5066)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5066) (=zihai-008411) (=u5066-ue0100) (=kx-011115) (=kx-0111015) (=koseki-010250) (=juki-5066) (=jmj-006935) (=dkw-00879) (=aj1-14334)
(toki-01004710)
(hkcs_m5066)
(u6948)
[異體字(漢語大字典)]
(u6948) (=koseki-170640) (=jmj-014179) (=dkw-15109)
(u2ff0-u6728-u26643) (=extd-03903)
(u2ff0-u6728-u26643-var-001) (=g-bk100702)
(hkcs_m6948)
(u758b)
[異體字(漢語大字典)]
(u758b-03)
(u758b-03-itaiji-001)
(u758b-04)
(u758b-04-itaiji-001)
(u758b-04-itaiji-002)
(u758b-04-itaiji-003)
(u758b-05)
(u758b-07-itaiji-001)
(u758b-08-var-001)
(u758b-itaiji-001)
(u758b-j) (=dkw-21994) (=u758b-t) (=aj1-03479) (=koseki-246800) (=u2f66) (=u758b-k) (=u758b-ue0100) (=juki-758b) (=twedu-a02657) (=twedu-a00425-012) (=twedu-a02067-012) (=u758b)
(u758b-var-001)
(twedu-a00425-006) (=twedu-a02657-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-001)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-002)
(u2ffa-u200ca-u53e3-var-003)
(zihai-000427)
(zihai-000428)
(hkcs_m758b)
(hkcs_m758b-p02-s00)
(hkcs_m758b-p03-s00)
(hkcs_m758b-p04-s00)
(hkcs_u758b-04)
(n-gtwinppx_u758b)
(n747_cpn-sat-s04a)
(u7a30)
[異體字(漢語大字典)]
(u7a30) (=u7a30-ue0100) (=koseki-281820) (=juki-7a30) (=dkw-25179) (=aj1-19625)
(u7a30-itaiji-001)
(hkcs_m7a30)
(u7e03)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
[韓国人名]
(u7e03) (=koseki-309700) (=dkw-27727)
(hkcs_m7e03)
(u8add)
[異體字(漢語大字典)]
(u8add) (=u8add-ue0100) (=koseki-405180) (=juki-8add) (=dkw-35702) (=aj1-19810)
(zihai-060036)
(hkcs_m8add)
𣆁 (u23181)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u23181) (=koseki-156270)
(hkcs_m23181)
𦙃 (u26643)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26643-07)
(u26643-07-var-001)
(u26643-08)
(u26643-08-var-001)
(u26643-08-var-002)
(u26643-08-var-003)
(u26643-08-var-004)
(u26643-08-var-005)
(u26643-08-var-006)
(u26643-g)
(u26643-g08)
(u26643-i)
(u26643-jv) (=koseki-327060) (=dkw-29307) (=u26643)
(u26643-t) (=twedu-a03309-002)
(u26643-t08)
(u26643-var-001) (=z-sat08897)
(k5-0ae7)
(u2ff1-u2ff7-u4ea1-u53e3-u65e5)
(u2ff1-u2ff7-u4ea1-u53e3-u65e5-var-001)
(u2ff1-u2ff7-u5338-u53e3-u65e5)
(u2ff1-u2ff7-u5338-u53e3-u65e5-var-001)
(u2ff1-u2ffa-u4e04-u53e3-u2e9d) (=u26643-itaiji-001)
(hkcs_m26643)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部