GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-a03703 (台湾教育部異体字字典 A03703) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8859) (u8859-j) (=u8859-ue0100) (=u8859-k) (=u8859) (=koseki-387370) (=juki-8859) (=dkw-34061) (=aj1-06576)
(twedu-a03703) (=u8859-t)
(twedu-a03703-001)
(twedu-a03703-002)
(hkcs_m8859)
異體字: (u7259)
[異體字(漢語大字典)]
(u7259-01)
(u7259-01-var-001)
(u7259-01-var-002)
(u7259-01-var-003)
(u7259-01-var-004)
(u7259-01-var-005)
(u7259-01-var-006)
(u7259-01-var-007)
(u7259-01-var-008)
(u7259-01-var-009)
(u7259-01-var-010)
(u7259-01-var-011)
(u7259-02)
(u7259-02-var-001)
(u7259-02-var-002)
(u7259-02-var-003)
(u7259-02-var-004)
(u7259-02-var-005)
(u7259-03)
(u7259-04-var-001)
(u7259-07)
(u7259-07-var-001)
(u7259-08)
(u7259-14)
(u7259-g)
(u7259-g01)
(u7259-g02)
(u7259-g04)
(u7259-g14)
(u7259-itaiji-001)
(u7259-itaiji-002)
(u7259-itaiji-003)
(u7259-j) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-163) (=u7259) (=u7259-ue0103) (=u7259-ue0101) (=u2f5b) (=soupcum_khitanlarge-151) (=koseki-224100) (=jx1-2004-3267) (=juki-b575) (=jmj-016801) (=dkw-19909) (=aj1-07965)
(u7259-k)
(u7259-t)
(u7259-t01)
(u7259-t02)
(u7259-v)
(u7259-v01)
(u7259-v02)
(u7259-var-001)
(u7259-var-002)
(u7259-var-003)
(u7259-var-004)
(cbeta-09473)
(j90-3267) (=jmj-016802) (=jx1-2000-3267) (=juki-7259) (=u7259-ue0102) (=aj1-01383) (=koseki-224120) (=u7259-ue0100)
(k5-0247)
(k5-024d)
(koseki-224130) (=juki-b576) (=u7259-ue0104) (=jmj-016803)
(twedu-a02485-013)
(u2ff1-u4e00-u4e46)
(u2ff1-u4e00-u624d)
(u2ffb-u3404-u4e3f-var-006)
(zihai-000352)
(hkcs_m7259)
(hkcs_m7259-p01-s00)
(hkcs_m7259-p01-s01)
(hkcs_m7259-p02-s00)
(hkcs_m7259-p02-s01)
(hkcs_m7259-p02-s02)
(hkcs_m7259-p02-s03)
(hkcs_m7259-p03-s00)
(hkcs_m7259-p04-s00)
(hkcs_m7259-p26-s00)
(n-gtwinppx_u7259)
(u8850)
[入管正字]
(u8850)
(hkcs_m8850)
𢔴 (u22534)
[疑難字考釋與研究]
(u22534) (=dkw-10202) (=dkw-39546) (=jmj-035886) (=jmj-035887) (=koseki-115220)
(koseki-448910)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新