GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

twedu-b00509 (台湾教育部異体字字典 B00509) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5770) (u5770-j) (=u5770-ue0100) (=u5770-k) (=koseki-056880) (=juki-5770) (=jmj-008973) (=dkw-04985) (=aj1-14424) (=u5770)
(twedu-b00509) (=u5770-t)
(twedu-b00509-007)
(twedu-b00509-009)
(twedu-b00509-010)
(hkcs_m5770)
異體字: (u5182)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5182-04)
(u5182-07-itaiji-003)
(u5182-itaiji-001)
(u5182-j) (=unstable-u18bad) (=zihai-006201) (=u5182) (=kx-0128030) (=u5182-g) (=u5182-t) (=jmj-007301) (=cbeta-07193) (=u5182-ue0100) (=u2f0c) (=kx-012830) (=koseki-017760) (=juki-5182) (=dkw-01506) (=aj1-04219) (=twedu-b00207-001) (=twedu-n00051) (=twedu-b00509-001) (=gt-01975) (=cdp-8b46) (=hkcs_u5182)
(u5182-var-001) (=tomita_rtk-1161)
(cdp-8a44)
(cdp-8a44-var-001)
(cdp-8a44-var-002)
(cdp-8a44-var-003)
(cdp-8bc0) (=unstable-bsh-f29e)
(cdp-8bc0-var-001)
(u2e86) (=gt-k00143) (=cdp-8bf2)
(u2e86-01)
(u2e86-05)
(u2e86-11)
(u2ff5-u5182-u4e3f) (=zihai-006204) (=twedu-b00509-009)
(u3107) (=c1-2549)
(zihai-006206)
(hkcs_m5182)
(hkcs_m5182-p05-s00)
(hkcs_m5182-p05-s01)
(u518b)
[異體字(民國教育部)]
(u518b-04)
(u518b-04-var-001)
(u518b-08)
(u518b-j) (=zihai-006230) (=u518b-ue0100) (=u518b-g) (=kx-012902) (=kx-0129002) (=koseki-017870) (=juki-518b) (=jmj-007310) (=gt-01986) (=dkw-01517) (=cdp-8b59) (=cbeta-05997) (=aj1-17302) (=u518b)
(u518b-t) (=twedu-b00509-005)
(u518b-t04)
(u518b-t08)
(hkcs_m518b)
(hkcs_m518b-p02-s00)
(u518f)
[異體字(民國教育部)]
(u518f-07-var-001)
(u518f-g) (=zihai-006312)
(u518f-j) (=zihai-006314) (=u518f-ue0100) (=u518f) (=kx-012912) (=kx-0129012) (=koseki-018100) (=juki-518f) (=dkw-01528) (=aj1-04223)
(u518f-k) (=jmj-007315)
(u518f-t) (=twedu-b00484-006) (=twedu-b00509-008)
(u518f-var-001)
(u518f-var-002)
(toki-01008090)
(u2ff5-u5182-u5415)
(u2ff5-u5182-u593b)
(u2ffa-u200ca-u516c)
(zihai-043316)
(hkcs_m518f)
(hkcs_m518f-p02-s00)
(hkcs_m518f-p07-s00)
(hkcs_u518f)
(u57a7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u57a7-j) (=u57a7-ue0100) (=twedu-b00509-002) (=koseki-057890) (=juki-57a7) (=jmj-009030) (=dkw-05080) (=aj1-21339) (=u57a7)
(hkcs_m57a7)
(u57db)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u57db-jv) (=u57db)
(twedu-b00509-003)
(twedu-b00509-006)
(hkcs_m57db)
𡹫 (u21e6b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21e6b-g)
(u21e6b-i) (=twedu-b00509-004)
(u21e6b-jv) (=u21e6b) (=koseki-093380) (=dkw-08241)
(u21e6b-t)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新