GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u216ac (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+216AC「𡚬」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𡚬 (u216ac) (u216ac)
(u216ac-02)
(u216ac-g02)
(u2ff1-cdp-89e3-u5973)
(hkcs_m216ac)
異體字: (u5973)
[異體字(漢語大字典)]
(u5973-01) (=cdpo-9f51)
(u5973-01-var-001)
(u5973-01-var-002)
(u5973-01-var-003)
(u5973-01-var-004)
(u5973-01-var-005)
(u5973-01-var-006)
(u5973-01-var-007)
(u5973-01-var-008)
(u5973-01-var-009)
(u5973-01-var-010)
(u5973-01-var-011)
(u5973-01-var-012)
(u5973-01-var-013)
(u5973-01-var-014)
(u5973-01-var-015)
(u5973-01-var-016)
(u5973-02)
(u5973-02-var-001)
(u5973-02-var-002)
(u5973-04)
(u5973-04-var-001)
(u5973-04-var-002)
(u5973-04-var-003)
(u5973-04-var-004)
(u5973-04-var-005)
(u5973-04-var-006)
(u5973-04-var-007)
(u5973-04-var-008)
(u5973-04-var-009)
(u5973-04-var-010)
(u5973-04-var-011)
(u5973-07)
(u5973-07-var-001)
(u5973-08)
(u5973-14)
(u5973-g)
(u5973-g01)
(u5973-g02)
(u5973-g04)
(u5973-g08)
(u5973-g14)
(u5973-h01)
(u5973-j) (=uf981-k) (=dkw-06036) (=shincho-02244) (=jmj-009543) (=gt-07623) (=aj1-02433) (=juki-5973) (=koseki-069220) (=u2f25) (=u5973-k) (=u5973-ue0100) (=u5973-ufe00) (=uf981) (=u5973)
(u5973-t)
(u5973-t01)
(u5973-t02)
(u5973-t04)
(u5973-v)
(u5973-v01)
(u5973-v04)
(u5973-var-001)
(u5973-var-002)
(u5973-var-003)
(u5973-var-004)
(aj1-13828) (=u5973-ue0101) (=shincho-02245)
(kx-0254022) (=kx-025422)
(nyukan-f0c5)
(sosho-u5973-001)
(u18b90)
(u1b181)
(u2ff0-u8c9e-u4eba)
(u2ff1-u5927-u5973-01)
(u2ffb-u5182-u31c0)
(u2ffb-u5202-u4e00)
(u2ffb-u53e3-u5973)
(u329b) (=cbeta-15372) (=aj1-10488)
(u329b-var-001) (=c8-7824)
(utc-00802)
(utc-01652)
(chanhenryfaihang_u5973)
(chanhenryfaihang_u5973-01)
(ebag_s038-003)
(ebag_s038-005)
(ebag_s038-079)
(hkcs_m5973)
(hkcs_m5973-p01-s00)
(hkcs_m5973-p01-s01)
(hkcs_m5973-p01-s02)
(hkcs_m5973-p01-s03)
(hkcs_m5973-p0104-s00)
(hkcs_m5973-p02-s00)
(hkcs_m5973-p02-s01)
(hkcs_m5973-p02-s02)
(hkcs_m5973-p0201-s00)
(hkcs_m5973-p0201-s01)
(hkcs_m5973-p0201-s02)
(hkcs_m5973-p0214-s00)
(hkcs_m5973-p04-s00)
(hkcs_m5973-p04-s01)
(hkcs_m5973-p14-s00)
(hkcs_u5973-04)
(umbreon126_u5973-g01)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部