GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u23956-04 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+23956「𣥖」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𣥖 (u23956) (u23956) (=twedu-c08079-003) (=twedu-a02068-002) (=koseki-184770) (=dkw-16280)
(u23956-04)
(u23956-09)
(u23956-itaiji-001)
(u23956-var-001)
異體字: (u6b64)
[異體字(民國教育部)]
(u6b64-01)
(u6b64-02)
(u6b64-03)
(u6b64-05)
(u6b64-05-itaiji-001)
(u6b64-05-itaiji-002)
(u6b64-g01)
(u6b64-g02)
(u6b64-itaiji-001)
(u6b64-itaiji-002)
(u6b64-itaiji-003) (=twedu-a02068-005)
(u6b64-itaiji-004)
(u6b64-itaiji-005)
(u6b64-itaiji-006)
(u6b64-itaiji-007)
(u6b64-itaiji-008)
(u6b64-itaiji-009)
(u6b64-itaiji-010)
(u6b64-j) (=u6b64) (=dkw-16259) (=u6b64-ue0100) (=u6b64-k) (=koseki-184550) (=juki-6b64) (=aj1-02065) (=jmj-014826)
(u6b64-t) (=u6b64-h) (=twedu-a02068)
(u6b64-t02)
(u6b64-t03)
(jmj-057889) (=u2cf18-ue0101)
(k5-030c)
(koseki-184570)
(twedu-a02068-002)
(twedu-a02068-003)
(twedu-a02068-006) (=u2cf18-var-005)
(twedu-a02068-007)
(twedu-a02068-008)
(twedu-a02068-009)
(twedu-a02068-010)
(twedu-a02068-011)
(twedu-a02068-012)
(twedu-a02068-013)
(twedu-a02068-014)
(twedu-a02068-015)
(twedu-a02068-016)
(twedu-a02068-017)
(u2ffb-u5ddd-u4e03-var-001)
(u2ffb-u5ddd-u4e03-var-002)
(zihai-002310)
(zihai-043718)
(zihai-043822)
(hkcs_m6b64)
(hkcs_m6b64-p01-s00)
(hkcs_m6b64-p02-s00)
(hkcs_m6b64-p02-s01)
(hkcs_m6b64-p03-s00)
(hkcs_m6b64-p03-s01)
(hkcs_u6b64)
(hkcs_u6b64-02)
(takata_mygaiji-0062)
(u6b67)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6b67-itaiji-001)
(u6b67-j) (=u6b67) (=dkw-16275) (=jmj-014829) (=u6b67-ue0100) (=koseki-184730) (=aj1-16922) (=juki-6b67)
(u2ff0-u6b62-u2ff1-u2b84f-u53c8) (=z-sat05106) (=irg2017-01820)
(hkcs_m6b67)
(hkcs_u6b67)
(u7676)
[異體字(民國教育部)]
(u7676) (=aj1-05783) (=koseki-253700) (=u2f68) (=u7676-ue0100) (=qin-ff014) (=qin-24000) (=juki-7676) (=geog-qin-0350) (=geog-qin-2014) (=cdp-8b6e) (=dkw-22657) (=cbeta-07298)
(u7676-03) (=fzyouhei_u7676)
(u7676-03-itaiji-001) (=u7676-itaiji-007)
(u7676-03-itaiji-003) (=u2ffb-u5902-u4e37-var-001)
(u7676-03-var-001)
(u7676-03-var-002)
(u7676-03-var-003)
(u7676-g)
(u7676-h)
(u7676-itaiji-001)
(u7676-itaiji-002)
(u7676-itaiji-003)
(u7676-itaiji-008)
(u7676-itaiji-009)
(u7676-j)
(u7676-k)
(u7676-t) (=twedu-c08079)
(u7676-t03)
(cdp-8c4f) (=unstable-bsh-f101)
(cdp-8c4f-var-008)
(cdp-8c4f-var-009)
(cdp-8c4f-var-011)
(cdp-8c4f-var-013)
(cdp-8c4f-var-014)
(koseki-253710)
(koseki-253720)
(u2ff0-cdp-88d3-cdp-85bf) (=u7676-itaiji-006)
(u2ff0-cdp-88d3-cdp-85bf-var-001)
(u2ff0-cdp-88d3-cdp-8c4e) (=cdp-8c4f-var-004)
(u2ff0-cdp-88d3-cdp-8c4e-var-001) (=cdp-8c4f-var-006)
(u2ff0-cdp-88d3-cdp-8c4e-var-002) (=cdp-8c4f-var-007)
(u2ff0-cdp-88f0-cdp-88d5)
(u2ff0-cdp-8b5e-cdp-88d5) (=u7676-03-itaiji-002)
(u2ff0-cdp-8ba2-cdp-88d5-03)
(u2ff0-u5915-cdp-85bf)
(u2ff0-u5915-cdp-85bf-var-001) (=u7676-itaiji-005)
(u2ff0-u5915-cdp-88d5) (=u7676-itaiji-004)
(u2ff0-u5915-u53c8) (=twedu-c08079-004) (=u239bb-itaiji-001)
(u2ff0-u5915-u53c8-03)
(u2ff0-u5915-u53c8-04)
(u2ffb-u2ff0-u4e36-cdp-89a6-u201a2)
(u2ffb-u4e36-u7676)
(u2ffb-u4e36-u7676-var-001)
(u2ffb-u5902-u4e37) (=cdp-8c4f-var-010)
(u2ffb-u5902-u4e37-var-002)
(hkcs_m7676)
(hkcs_m7676-p0103-s00)
(hkcs_m7676-p0203-s00)
(hkcs_m7676-p03-s00)
(hkcs_u7676-03)
(kamiyo_chars-u7676-03-itaiji-001)
(kamiyo_parts-u2ffb-u4e31-u513f)
(tomm_u7676)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部