GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u26222-01-itaiji-002 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+26222「𦈢」偏化変形部品 異體字) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𦈢 (u26222) (u26222) (=dkw-28109) (=cdp-8dd6) (=toki-01073060) (=u26222-ue0104)
(u26222-01)
(u26222-01-itaiji-002)
(u26222-08) (=hkcs_u26222-08)
(u26222-itaiji-001)
(aj1-13691) (=koseki-184650) (=nyukan-f002) (=u26222-ue0100) (=u26222-ue0101)
(koseki-314180) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-031) (=u26222-ue0102)
(koseki-314190) (=u26222-ue0103)
(u2ff1-u20089-cdp-8960)
(u2ff1-u200cb-cdp-8960)
(u2ff1-u2cf08-u793a)
(u2ffb-u4e8c-u6b62)
(zihai-001817)
(hkcs_m26222)
(hkcs_u26222-01)
異體字: (u7f36)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u7f36-01)
(u7f36-01-var-002)
(u7f36-01-var-003)
(u7f36-02)
(u7f36-g)
(u7f36-g01)
(u7f36-g02)
(u7f36-itaiji-002)
(u7f36-itaiji-003)
(u7f36-j) (=u7f36) (=jmj-020498) (=gt-36221) (=dkw-28108) (=juki-7f36) (=u7f36-ue0100) (=u7f36-k) (=u2f78) (=koseki-314170) (=aj1-01544)
(u7f36-t)
(u7f36-t01)
(u7f36-t02)
(u7f36-var-001)
(cdp-88da-var-001)
(u2ff1-cdp-87cd-u51f5)
(u2ff1-u4e3f-cdp-87d8)
(u2ff1-u4e8c-u5c71-var-001)
(u2ff3-u20089-u4e00-u5c71)
(u2ffb-u4e09-u5c71)
(u2ffb-u4e09-u5c71-var-001)
(u2ffb-u4e96-u4e28-var-003)
(u2ffb-u5348-u200ca)
(u2ffb-u5348-u200ca-var-001)
(u2ffb-u5c71-u4e00) (=u7f36-itaiji-001)
(u2ffb-u5c71-u4e00-var-001)
(u2ffb-u5c71-u4e00-var-002)
(u2ffb-u5c71-u4e00-var-003)
(u2ffb-u5c71-u4e00-var-004)
(u2ffb-u5c71-u4e00-var-005)
(zihai-010023)
(ebag_s121-026)
(hkcs_m7f36)
(hkcs_m7f36-p01-s00)
(hkcs_m7f36-p01-s02)
(hkcs_m7f36-p01-s10)
(hkcs_m7f36-p01-s20)
(hkcs_m7f36-p01-s30)
(hkcs_m7f36-p04-s00)
(hkcs_u7f36)
(hkcs_u7f36-02)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部