GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u28211-g (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+28211「𨈑」地域ソース字形) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𨈑 (u28211) (u28211) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-113) (=koseki-430530)
(u28211-01)
(u28211-g) (=cdp-86bc)
(dkw-38036)
(zihai-001835)
異體字: (u53a5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u53a5-01-itaiji-001)
(u53a5-g) (=zihai-003930)
(u53a5-g01)
(u53a5-itaiji-004)
(u53a5-j) (=u53a5) (=u53a5-ue0101) (=u53a5-ue0100) (=u53a5-k) (=koseki-034630) (=juki-53a5) (=jmj-007944) (=dkw-02992) (=aj1-04325)
(u53a5-t)
(u53a5-var-001) (=u53a5-var-006)
(u53a5-var-002)
(u53a5-var-003)
(u53a5-var-004)
(u53a5-var-005)
(u53a5-var-007)
(u53a5-var-008)
(u53a5-var-009) (=u53a5-itaiji-001)
(jmj-057117) (=u2d187-j) (=extf-00874) (=u2d187)
(jmj-057119) (=extf-00878) (=u53a5-ue0102)
(jmj-057120)
(jmj-057121)
(koseki-034590)
(koseki-034600)
(twedu-a00463-016)
(u2ff8-u5382-u2ff0-u5152-u6b20)
(u2ff8-u5382-u3c2a)
(u2ff8-u5382-u3c2a-var-001)
(u2ff8-u5382-u592c) (=unstable-bsh-f084) (=u53a5-itaiji-003)
(zihai-001836)
(zihai-003829)
(zihai-003856)
(zihai-003928)
(zihai-003931) (=u2ff8-u2ff0-u2ff1-u4491-u5dfe-u6b20-u5382)
(zihai-003935)
(zihai-003936)
(zihai-003938)
(zihai-003952)
(zihai-038444)
(hkcs_m53a5)
(hkcs_m53a5-p01-s00)
(hkcs_m53a5-p02-s00)
(hkcs_m53a5-p03-s00)
(hkcs_m53a5-p05-s00)
(hkcs_m53a5-p05-s01)
(u7259)
[異體字(民國教育部)]
(u7259-01)
(u7259-01-var-001)
(u7259-01-var-002)
(u7259-01-var-003)
(u7259-01-var-004)
(u7259-01-var-005)
(u7259-01-var-006)
(u7259-01-var-007)
(u7259-01-var-008)
(u7259-01-var-009)
(u7259-01-var-010)
(u7259-01-var-011)
(u7259-02)
(u7259-02-var-001)
(u7259-02-var-002)
(u7259-02-var-003)
(u7259-02-var-004)
(u7259-02-var-005)
(u7259-03)
(u7259-04-var-001)
(u7259-07)
(u7259-07-var-001)
(u7259-08)
(u7259-14)
(u7259-g)
(u7259-g01)
(u7259-g02)
(u7259-g04)
(u7259-g14)
(u7259-itaiji-001)
(u7259-itaiji-002)
(u7259-itaiji-003)
(u7259-j) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-163) (=u7259) (=u7259-ue0103) (=u7259-ue0101) (=u2f5b) (=soupcum_khitanlarge-151) (=koseki-224100) (=jx1-2004-3267) (=juki-b575) (=jmj-016801) (=dkw-19909) (=aj1-07965)
(u7259-k)
(u7259-t)
(u7259-t01)
(u7259-t02)
(u7259-v)
(u7259-v01)
(u7259-v02)
(u7259-var-001)
(u7259-var-002)
(u7259-var-003)
(u7259-var-004)
(cbeta-09473)
(j90-3267) (=jmj-016802) (=jx1-2000-3267) (=juki-7259) (=u7259-ue0102) (=aj1-01383) (=koseki-224120) (=u7259-ue0100)
(k5-0247)
(k5-024d)
(koseki-224130) (=juki-b576) (=u7259-ue0104) (=jmj-016803)
(twedu-a02485-013)
(u2ff1-u4e00-u4e46)
(u2ff1-u4e00-u624d)
(u2ffb-u3404-u4e3f-var-006)
(zihai-000352)
(hkcs_m7259)
(hkcs_m7259-p01-s00)
(hkcs_m7259-p01-s01)
(hkcs_m7259-p02-s00)
(hkcs_m7259-p02-s01)
(hkcs_m7259-p02-s02)
(hkcs_m7259-p02-s03)
(hkcs_m7259-p03-s00)
(hkcs_m7259-p04-s00)
(hkcs_m7259-p26-s00)
(n-gtwinppx_u7259)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部