GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff0-u5c6e-u5c71 (漢字構造記述(IDS)「⿰屮山」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8278) (u8278-03)
(u8278-03-var-001)
(u8278-03-var-002)
(u8278-03-var-003)
(u8278-03-var-004)
(u8278-03-var-005)
(u8278-03-var-006)
(u8278-09)
(u8278-g) (=zihai-025103)
(u8278-g03)
(u8278-g09)
(u8278-itaiji-001)
(u8278-j) (=u8278) (=gt-39704) (=dkw-30638) (=juki-8278) (=u8278-k) (=u8278-v) (=aj1-06322) (=u8278-ue0100) (=koseki-342040) (=u2f8b)
(u8278-t) (=twedu-a03469-005) (=twedu-b03776)
(u8278-t03)
(u8278-t09)
(u8278-var-001)
(cdp-88c6-var-001)
(cdp-88c6-var-005)
(cdp-88c6-var-006)
(twedu-a02984-004) (=dsknmt_hkrm-08001210)
(twedu-a03469-018) (=twedu-a01353-005)
(u2ff0-u5c6e-u53c8)
(u2ff0-u5c6e-u53c8-var-001)
(u2ff0-u5c6e-u5c71)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-001)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-002)
(u2ff1-ufa3c-ufa3c)
(u2ffb-u2ff1-u51f5-u4e00-u5c6e)
(hkcs_m8278)
(hkcs_u8278)
(kamiyo_chars-u8278-09-var-001)
異體字: (u2f8b)
[康煕部首(非漢字)]
(u4491)
[偏旁]
(u4491-03) (=fzyouhei_u4491)
(u4491-03-var-001)
(u4491-03-var-002)
(u4491-03-var-003)
(u4491-03-var-004)
(u4491-h)
(u4491-j) (=jmj-003961) (=u4491) (=u4491-kv) (=juki-4491) (=u4491-ue0100) (=aj1-18467) (=koseki-341940) (=dkw-30640) (=gt-39641) (=u4491-ja)
(u4491-var-001)
(u4491-var-002) (=gt-39640) (=cdp-8b4b)
(u4491-var-003)
(cdpo-9f52)
(fitzgerald_jur1164) (=juchen-490101)
(hkcs_m4491)
(hkcs_m4491-p03-s00)
(hkcs_u4491-03)
(u5c6e)
[異體字(民國教育部)]
(u5c6e-03) (=u5c6e-03-var-001)
(u5c6e-03-var-002)
(u5c6e-03-var-003)
(u5c6e-03-var-004)
(u5c6e-03-var-005)
(u5c6e-03-var-007)
(u5c6e-07) (=cdp-8d6a)
(u5c6e-g)
(u5c6e-g01)
(u5c6e-g03)
(u5c6e-g08)
(u5c6e-itaiji-001)
(u5c6e-j) (=honoka55_dianma1469) (=u4db9) (=u4db9-jv) (=u5c6e) (=dkw-07826) (=jmj-010388) (=cbeta-08627) (=u5c6e-ufe01) (=u5c6e-ue0102) (=juki-5c6e) (=u2f878) (=u5c6e-ue0101) (=koseki-088830) (=aj1-04658)
(u5c6e-t) (=u5c6e-h) (=dsknmt_hkrm-08001220) (=twedu-b03776-001) (=twedu-a03469-007)
(u5c6e-t03)
(u5c6e-var-001)
(u5c6e-var-002)
(u5c6e-var-003)
(u2ffb-u200ca-u4e3f)
(u2ffb-u4e5a-u5182) (=zihai-001112)
(u2ffb-u4e5a-u5182-var-001) (=u5c6e-05-itaiji-001)
(ufa3c) (=u5c6e-k) (=ufa3c-j) (=u5c6e-ufe00) (=u5c6e-ue0103) (=u5c6e-ue0100) (=u2f2c) (=koseki-088820) (=juki-fa3c) (=jmj-030256) (=dkw-07825) (=aj1-16837)
(ufa3c-03)
(ufa3c-03-var-001)
(hkcs_m5c6e)
(hkcs_m5c6e-p03-s00)
(hkcs_m5c6e-p03-s01)
(hkcs_m5c6e-p03-s02)
(hkcs_m5c6e-p03-s10)
(sz_u5c6e-03)
(u5c7e)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u5c7e-03)
(u5c7e-07-var-001)
(u5c7e-g)
(u5c7e-g03)
(u5c7e-jv) (=u5c7e) (=koseki-089590) (=dkw-07899)
(u5c7e-t)
(u5c7e-var-001) (=jmj-010404)
(hkcs_m5c7e)
(hkcs_m5c7e-p03-s00)
(hkcs_m5c7e-p04-s00)
(u7af9)
[異體字(民國教育部)]
(u7af9-03) (=u25ad7-g) (=u25ad7-i) (=u7af9-g03)
(u7af9-03-var-001)
(u7af9-03-var-002)
(u7af9-03-var-003)
(u7af9-03-var-004)
(u7af9-03-var-006)
(u7af9-03-var-007)
(u7af9-03-var-008)
(u7af9-03-var-009)
(u7af9-03-var-010)
(u7af9-03-var-011)
(u7af9-itaiji-001)
(u7af9-itaiji-002)
(u7af9-j) (=u7af9-h) (=u7af9) (=u7af9-t) (=jmj-019366) (=u7af9-g) (=dkw-25841) (=gt-33341) (=juki-7af9) (=twedu-a02984) (=u7af9-k) (=u7af9-ue0100) (=u2f75) (=koseki-289110) (=aj1-02971)
(u7af9-t03) (=c8-7371)
(u7af9-v)
(u7af9-v03)
(u7af9-var-001)
(u7af9-var-002)
(sawn-f5e8f)
(shincho-08440)
(toki-01002220)
(twedu-a02984-003)
(u1f024)
(u2ff0-cdp-8c74-cdp-89bc)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a) (=zihai-010034) (=twedu-a02984-001) (=irg2015-03083)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-001)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-002)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-003)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-004)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-005)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-006)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-007)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-008)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-009)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-010)
(u2ff0-u4e2a-u4e2a-var-011)
(u2ff0-u4ebb-u2ff1-u200cb-u2ff0-u4e36-u4e85) (=gt-69622)
(u2ff0-u4ebb-u4e87) (=toki-01002420)
(u2ff0-u4ebb-u4e87-var-001) (=k5-03dd) (=cbeta-08858) (=z-sat90304)
(u2ff0-u4ebb-u4e87-var-002) (=gt-69621)
(u2ff1-u20089-u5efe-var-002) (=gt-70359)
(u2ff1-u25ad7-u2ff1-u6b63-u30664) (=sawd-15342)
(u2ff2-u4ebb-u4e2a-u4e87)
(u2ff2-u4ebb-u4ebb-u7af9)
(u2ffb-u2ffb-u200cb-cdp-8bf5-u4e36)
(dzimuguri_u7af9-03)
(fitzgerald_tong096)
(hkcs_m7af9)
(hkcs_m7af9-p0203-s00)
(hkcs_m7af9-p0203-s01)
(hkcs_m7af9-p0203-s02)
(hkcs_m7af9-p0203-s04)
(hkcs_m7af9-p03-s00) (=hkcs_m25ad7)
(hkcs_m7af9-p03-s01)
(hkcs_m7af9-p03-s02)
(hkcs_m7af9-p03-s03)
(hkcs_m7af9-p03-s10)
(hkcs_m7af9-p03-s11)
(hkcs_m7af9-p03-s12)
(hkcs_m7af9-p03-s13)
(hkcs_m7af9-p03-s14)
(hkcs_m7af9-p03-s20)
(hkcs_m7af9-p03-s21)
(hkcs_m7af9-p03-s22)
(hkcs_m7af9-p03-s23)
(hkcs_u7af9-03)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-028)
(u8279)
[ユーザー]
[偏旁]
[関連字(その他)]
(u8279-03) (=zihai-025101) (=u8279-g) (=u8279-07) (=qin-00001) (=geog-qin-00000) (=fzyouhei_u8279) (=c8-7423)
(u8279-03-var-001)
(u8279-03-var-002)
(u8279-03-var-003)
(u8279-03-var-004)
(u8279-03-var-005)
(u8279-03-var-006)
(u8279-03-var-007)
(u8279-03-var-008)
(u8279-03-var-009)
(u8279-03-var-010)
(u8279-03-var-011)
(u8279-08)
(u8279-j) (=unstable-u1b523) (=u8279-ue0105) (=u8279-ue0100) (=u8279) (=u2ebe) (=toki-01076160) (=qin-ff004) (=juki-8279) (=juchen-200000) (=gt-39639) (=geog-qin-2004) (=cdp-8957) (=aj1-14197)
(u8279-k03)
(u8279-t) (=u8279-h)
(u8279-t03)
(u8279-t08)
(u8279-var-001)
(cdp-85f0-03)
(cdp-85f0-09) (=u8279-09-itaiji-001)
(u2ff0-cdp-8968-u20087)
(u2ff2-u4e36-u4e28-u4eba)
(u2ffb-u2ff2-u4e00-u4e28-u4e28-u4e3f)
(u535d-03-var-001)
(ufa5d) (=ufa5d-j) (=u8279-ue0101) (=jmj-030292) (=gt-39645) (=u8279-ue0103) (=u2ec0) (=toki-01076190) (=juchen-220000) (=aj1-14199) (=u535d-09) (=juki-ab67) (=u8279-ufe00)
(ufa5d-03) (=u535d-03)
(ufa5e) (=cbeta-12104) (=ufa5e-j) (=aj1-14198) (=cdp-8afe) (=dkw-30639) (=gt-39643) (=jmj-030293) (=juchen-210000) (=juki-fa5e) (=koseki-341950) (=u2ebf) (=u8279-k) (=u8279-ue0102) (=u8279-ue0104) (=u8279-ufe01) (=zihai-025102)
(ufa5e-03) (=c8-7424)
(ufa5e-08)
(dsknmt_hkrm-08001230)
(dzimuguri_u8279-03)
(dzimuguri_ufa5e-03)
(ebag_s140-007)
(hkcs_m8279)
(hkcs_m8279-p0103-s00)
(hkcs_m8279-p0103-s01)
(hkcs_m8279-p0103-s02)
(hkcs_m8279-p0203-s00)
(hkcs_m8279-p0203-s01)
(hkcs_m8279-p0203-s02)
(hkcs_m8279-p0203-s03)
(hkcs_m8279-p0203-s05)
(hkcs_m8279-p03-s00)
(hkcs_m8279-p03-s01)
(hkcs_m8279-p03-s02)
(hkcs_m8279-p03-s03)
(hkcs_m8279-p03-s04)
(hkcs_m8279-p03-s05)
(hkcs_m8279-p03-s06)
(hkcs_m8279-p04-s00)
(hkcs_m8279-p04-s01)
(n-gtwinppx_u8279)
(sinamoroll01_p8279-03nks)
(u8349)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[韓国人名]
(u8349-itaiji-001)
(u8349-j) (=zihai-025930) (=u8349-ue0101) (=u8349-ue0100) (=u8349-g) (=u8349) (=sarashina_hkrm-10006423) (=otakusei_hkrm-03086543) (=otakusei_hkrm-03083122) (=koseki-345420) (=juki-8349) (=jmj-021875) (=j90-4170) (=inaz_hkrm-08050742) (=hdic_hkrm-03086543) (=hdic_hkrm-03083122) (=gt-40157) (=fzyouhei_u8349) (=dsknmt_hkrm-08003433) (=dsknmt_hkrm-08003132) (=dsknmt_hkrm-08001742) (=dsknmt_hkrm-08001532) (=dsknmt_hkrm-08001442) (=dsknmt_hkrm-08001332) (=dsknmt_hkrm-08001240) (=dkw-30945d) (=aj1-02802)
(u8349-t) (=u8349-h) (=twedu-b03776-002) (=twedu-a03469)
(u8349-v)
(u8349-var-001) (=lanseki_hkrm-10028431) (=u8349-ue0102) (=u8349-k) (=koseki-346900) (=juki-b97f) (=gt-40452)
(u8349-var-002) (=dsknmt_hkrm-08001843) (=twedu-b03776-004) (=gt-69515)
(cbeta-31997)
(dkw-30945)
(twedu-a03469-011)
(twedu-a03469-016-2)
(u2ff1-u4491-u65e9) (=twedu-a03469-014) (=gt-71493)
(dsknmt_hkrm-08007322)
(dsknmt_hkrm-08017722)
(dsknmt_hkrm-08023212)
(fitzgerald_tong110)
(hkcs_m8349)
(hkcs_m8349-p02-s00)
(hkcs_u8349)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-104)
(toikawa_u8349-var-001)
(ufa5e)
[異体字(戸籍統一文字)]
𡴂 (u21d02)
[同型異字]
(u21d02) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-233) (=koseki-088920) (=dkw-07835)
(hkcs_m21d02)
𰏒 (u303d2)
[大正大蔵経]
(u303d2-jv) (=twedu-a02984-006) (=u303d2-s) (=cbeta-10481) (=z-sat07066) (=u7af9-itaiji-001) (=twedu-a03469-020) (=irg2015-01102) (=u303d2)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部