GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff0-u91d2-u2b823 (漢字構造記述(IDS)「⿰釒𫠣」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u934a) (u934a-j) (=u934a) (=dkw-40602) (=u934a-g) (=gt-54705) (=uf99b) (=u934a-ufe00) (=u934a-ue0100) (=u934a-k) (=koseki-460830) (=juki-934a) (=aj1-13400)
(jmj-027019)
(u2ff0-u91d1-u2ff1-u7f52-u67ec) (=zihai-154920)
(u2ff0-u91d1-u2ff3-u7f52-u4e00-u679c) (=zihai-154919)
(u2ff0-u91d2-u2b823) (=unstable-bsh-e939) (=u2ff0-u91d1-u2b823)
(u2ff0-u9485-u2b823) (=extd-08746)
(u2ff0-u9485-u2b823-var-001) (=g-bk102028)
(hkcs_m934a)
(tomm_u934a)
異體字: (u70bc)
[简化字]
(u70bc-g) (=u70bc)
(u70bc-itaiji-001) (=unstable-bsh-f11f) (=u2ff0-u706b-u4e1c-var-001)
(u70bc-var-001)
(u70bc-var-002)
(zihai-075802)
(fzyouhei_u70bc)
(hkcs_m70bc)
(u7149)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7149-j) (=uf993-k) (=u7149) (=dkw-19178) (=u7149-g) (=uf993) (=u7149-ue0103) (=u7149-ue0100) (=u7149-k) (=koseki-216020) (=jx1-2004-4e7b) (=juki-b524) (=j78-4e7b) (=aj1-07810) (=u7149-ufe00) (=jmj-016475)
(u7149-t)
(j90-4e7b) (=jmj-016474) (=aj1-04035) (=juki-7149) (=jx1-2000-4e7b) (=koseki-215840) (=u7149-ue0102) (=u7149-ue0101)
(u2ff0-u706b-u4e1c) (=sawn-f705a)
(unstable-bsh-f11f)
(hkcs_m7149)
(u92c9)
[入管正字]
(u92c9-jv) (=dkw-40444) (=gt-54385) (=juki-92c9) (=koseki-458970) (=u92c9)
(hkcs_m92c9)
(u932c)
[←異体字(常用漢字表)]
[同型異字]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u932c-j) (=u932c) (=dkw-40576) (=gt-54571) (=u932c-ue0100) (=koseki-460430) (=juki-932c) (=aj1-04041)
(jmj-026994)
(u2ff0-u9485-u4e1c) (=extd-08745) (=g-dm00150) (=irg2017-04477) (=unstable-bsh-e429)
(u2ff0-u9485-u4e1c-var-001) (=g-bk102026)
(hkcs_m932c)
(hkcs_u932c)
(u93c8)
[異體字(漢語大字典)]
(u93c8-j) (=u93c8-ue0101) (=u93c8-ue0100) (=koseki-462970) (=juki-93c8) (=dkw-40779) (=aj1-07029) (=u93c8)
(koseki-462790) (=juki-be1f) (=u93c8-ue0102)
(u2ff0-u91d1-u8fde)
(hkcs_m93c8)
(uf99b)
[UCS互換]
[入管正字]
𫔀 (u2b500)
[←繁体字]
[异体简化字]
(u2b500-g) (=u2b500)
(hkcs_m2b500)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部