GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u2053f-u5196-var-001 (漢字構造記述(IDS)「⿱𠔿冖」 別字形) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u518e) (u518e-03) (=cdp-8a4f)
(u518e-g) (=zihai-006231) (=cdp-89aa)
(u518e-g03) (=cdp-89a9)
(u518e-j) (=u518e) (=kx-0129009) (=jmj-007314) (=c4-2236) (=cbeta-08635) (=zihai-006243) (=u518e-ue0101) (=kx-012909) (=aj1-21183) (=u518e-ue0100) (=juki-518e) (=koseki-017980) (=dkw-01525) (=cdp-8b79) (=gt-01997) (=u518e-t)
(u518e-var-001)
(koseki-018060) (=jmj-057006) (=u518e-ue0102) (=zihai-006244)
(koseki-018070) (=jmj-057007) (=u518e-ue0103)
(u2ff1-cdp-865e-u5182)
(u2ff1-cdp-865e-u5196-03) (=cdpo-a04a)
(u2ff1-cdp-8bc0-u5182)
(u2ff1-cdp-8bc0-u5182-08)
(u2ff1-cdp-8bc0-u5182-var-001)
(u2ff1-u2053c-u5182)
(u2ff1-u2053f-u5182)
(u2ff1-u2053f-u5196)
(u2ff1-u2053f-u5196-var-001)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bc0-cdp-89e1-u5182)
(u2ff1-u2ffb-cdp-8bc0-u4e05-u5196)
(u2ff1-u5185-u5196)
(u2ff1-u7f53-u5196)
(u2ff3-u2e8a-cdp-8bc0-u5182)
(hkcs_m518e)
(hkcs_m518e-p03-s00)
(hkcs_m518e-p05-s00)
(otakusei_hkrm-02037620)
異體字: (u526e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u526e-g) (=zihai-005430)
(u526e-j) (=u526e-ue0100) (=u526e) (=koseki-024510) (=juki-526e) (=jmj-007565) (=gt-02682) (=dkw-02094) (=aj1-19193)
(hkcs_m526e)
(u53e7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u53e7-02)
(u53e7-j) (=u53e7-ue0100) (=u53e7) (=koseki-037600) (=juki-53e7) (=jmj-008027) (=dkw-03236) (=aj1-21249)
(u53e7-t02)
(hkcs_m53e7)
(hkcs_m53e7-v01)
(otakusei_hkrm-02037630)
𠙼 (u2067c)
[漢語俗字叢考]
(u2067c-03)
(u2067c-i) (=zihai-018714) (=u2067c-g)
(u2067c-jv) (=u2067c) (=koseki-037880) (=jmj-031207) (=gt-04104) (=dkw-03266)
(u2067c-var-001)
(u2067c-var-002)
(hkcs_m2067c)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部