GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u2316b-u738b (漢字構造記述(IDS)「⿱𣅫王」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5723) (u5723-01)
(u5723-02)
(u5723-g01)
(u5723-itaiji-001)
(u5723-itaiji-002)
(u5723-j) (=sawd-12005) (=zihai-020626) (=u5723) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-018) (=jmj-008896) (=u5723-ue0101) (=u5723-ue0100) (=koseki-055610) (=juki-5723) (=aj1-14419)
(koseki-055710) (=dkw-04873) (=u5723-ue0102) (=jmj-008897)
(u2ff1-u2316b-u738b) (=zihai-072442)
(u2ff1-u53c8-u5de5) (=irg2017-00356) (=g-xm00083)
(u2ff1-u53c8-u65e5)
(u2ff1-u660e-u738b) (=u23202-var-002) (=zihai-072441)
(u2ff3-u4e00-u660d-u738b) (=zihai-072543)
(zihai-072214)
(zihai-072447)
(zihai-072453)
(zihai-072641)
(zihai-072813)
(zihai-101337)
(zihai-101340)
(zihai-101501)
(zihai-148849)
(zihai-148927)
(zihai-148930)
(fitzgerald_jur102) (=juchen-030301)
(hkcs_m5723)
(hkcs_m5723-p02-s00)
異體字: (u8056)
[←简化字]
[漢越語研究]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8056-g)
(u8056-j) (=u8056-ue0106) (=u8056-ue0102) (=u8056-ue0100) (=u8056) (=koseki-324500) (=juki-8056) (=jmj-020846) (=j90-403b) (=dkw-29074d) (=aj1-02655)
(u8056-k) (=u8056-ue0103) (=koseki-324490) (=juki-c0cb)
(u8056-t) (=u8056-h)
(u8056-ue0105)
(u8056-v)
(u8056-var-001)
(u8056-var-002)
(u8056-var-003)
(aj1-13869) (=u8056-ue0101) (=u8056-itaiji-001)
(cd-7334)
(dkw-29074)
(dkw-h0670)
(irg2015-04581)
(irg2015-04582)
(juki-b8b7) (=jmj-020847) (=u8056-ue0104)
(u2ff0-u771e-u4ed9)
(u2ff1-u2ff0-u767d-u53e3-u738b) (=zihai-072453)
(u2ff1-u2ff0-u79be-u9577-u571f) (=zihai-024438)
(u2ff1-u2ff0-u81ea-u53e3-u738b) (=zihai-072641)
(u2ff1-u4020-u738b) (=zihai-072813)
(u2ff1-u660d-u7389) (=zihai-101337)
(u2ff3-u4e00-u5405-u738b) (=zihai-072214)
(u2ff9-u8033-u248e9-var-001)
(u2ff9-u8033-u248e9-var-002)
(zihai-021726)
(zihai-022941)
(zihai-148902)
(zihai-148907)
(zihai-148914)
(zihai-148915)
(zihai-148924)
(zihai-148934)
(zihai-148941)
(zihai-149004)
(hkcs_m8056)
(hkcs_u8056)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-004)
(tomm_u8056)
𠬤 (u20b24)
[同型異字]
(u20b24-02)
(u20b24-02-var-001)
(u20b24-g) (=u20b24-v) (=vu-20b24) (=gu-20b24) (=zihai-020625) (=u20b24) (=u20b24-jv)
(u20b24-var-001) (=u20b24-i)
(utc-00794)
(fitzgerald_jur1015) (=juchen-400201)
(hkcs_m20b24)
𡉄 (u21244)
[異體字(漢語大字典)]
(u21244-07-var-001)
(u21244-jv) (=zihai-021908) (=koseki-055660) (=dkw-04878) (=u21244)
(juchen-050502-itaiji-001)
(hkcs_m21244)
𢀖 (u22016)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u22016-01)
(u22016-02)
(u22016-02-var-001)
(u22016-02-var-002)
(u22016-g) (=u22016-v) (=u22016-i) (=zihai-021618) (=u22016-u) (=utc-00069) (=u22016)
(u22016-var-001) (=soupcum_khitanlarge-302) (=sdjt-02520)
(cc-2340)
(u2ff1-cdp-89e1-cdp-8bf1)
(hkcs_m22016)
𪢶 (u2a8b6)
[関連字(その他)]
(u2a8b6-g) (=u5723-itaiji-001)
(u2a8b6-jv) (=ebag_s032-060) (=u2a8b6)
(extd-01388)
(hkcs_m2a8b6)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新