GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u4e00-cdp-88a6 (漢字構造記述(IDS)「⿱一〓」) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𠦒 (u20992) (u20992-itaiji-007)
(u20992-jv) (=u20992) (=kx-0156024) (=kx-015624) (=u20992-t) (=u20992-g)
(u20992-var-001) (=jmj-031742) (=ka-kc00347)
(u20992-var-002)
(cdp-85a1)
(cdp-85a1-var-001)
(cdp-876e) (=cbeta-09340)
(cdp-88fe) (=zihai-000524)
(cdp-88fe-var-001)
(cdp-88fe-var-002)
(cdp-8bf8) (=unstable-bsh-f13d) (=cdpn-88ee) (=u20992-itaiji-001)
(cdp-8bf8-itaiji-001)
(cdp-8bf8-var-001) (=u20992-itaiji-002)
(cdp-8bf8-var-002)
(cdp-8bf8-var-003)
(cdp-8bf8-var-004)
(cdp-8bf8-var-005)
(cdp-8bf8-var-007) (=utc-00817) (=u20992-itaiji-004)
(cdp-8bf8-var-008) (=u20992-itaiji-006)
(cdp-8bf8-var-009)
(g-hzr1007003)
(irg2015-00446)
(koseki-031700) (=dkw-02733)
(twedu-c00872-002)
(twedu-c00872-003)
(twedu-c00872-004)
(twedu-c00872-005)
(twedu-c00872-006)
(u2ff1-u4e00-cdp-85a1)
(u2ff1-u4e00-cdp-85a1-var-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-88a6) (=cdp-85d4-var-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-88a6-14)
(u2ff1-u9fb7-cdp-8bf1)
(u2ff3-u4e00-ufa5e-u2ffb-u4e05-u20120)
(u2ffb-cdp-876e-u4e00) (=u20992-itaiji-005)
(u2ffb-cdp-876e-u4e00-var-001)
(u2ffb-cdp-876e-u4e00-var-002)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4491)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4491-var-001)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4491-var-002)
(u2ffb-cdp-8bf1-u4491-var-003)
(u2ffb-u2020c-u624d)
(u2ffb-u2020c-u624d-var-001)
(u2ffb-u2ff0-u2ff1-u4eba-u3405-u4e45-u624d-var-001)
(u2ffb-u2ff0-u4e46-u4e46-u2ffb-u2011f-u4e28)
(u2ffb-u2ff0-u723b-u4e45-cdp-89d9)
(u2ffb-u2ff1-u4e00-u4ece-u624d)
(u2ffb-u2ff3-u4ece-u4e00-u4ece-u5341)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-u2ff0-cdp-89c2-cdp-89c2)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-u2ff0-u3405-u3405)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-u2ff0-u5915-u5915)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-u4e37)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-u4ece)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-ufa5e) (=u20992-itaiji-003)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u2011f-ufa5e-var-001)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-u2ff0-u5915-u53c8)
(u2ffb-u2ffb-u4e05-u4e8c-u4ece) (=u8550-itaiji-001)
(u2ffb-u2ffb-u5e72-u4e8c-u4ece)
(u2ffb-u2ffb-u5e72-u4e8c-ufa5e)
(u2ffb-u2ffb-u624b-u2020c-u4e3f)
(u2ffb-u3e1a-u2ffb-u2011f-u4e28)
(u2ffb-u4e01-u2ff3-u8279-u4e00-u4eba)
(u2ffb-u4e05-u2011f)
(u2ffb-u4e05-u2011f-var-001)
(u2ffb-u4e05-u4e8c)
(u2ffb-u4e30-u4ece)
(u2ffb-u4ece-u4e30)
(u2ffb-u5e72-u221b6)
(u2ffb-u5e72-u2ff1-u4e37-u2011f)
(u2ffb-u5e72-u2ff1-ufa5e-u2011f)
(u2ffb-u5e72-u2ff1-ufa5e-u4e00)
(u2ffb-u5e72-ufa5e)
(u2ffb-u624b-u2020c)
(u2ffb-u624b-u2ff1-u2ff0-u2008a-u2008a-u2ff0-u2008a-u5915)
(u2ffb-u624b-u2ff1-u2ff0-u2008a-u2008a-u2ff0-u5915-u5915)
(zihai-000422)
(zihai-000525)
(zihai-000526)
(zihai-000810)
(zihai-003146)
(zihai-003147)
(zihai-003236)
(zihai-022425)
(ebag_s024-010)
(hkcs_m20992)
(hkcs_m20992-p04-s00)
(hkcs_m20992-p04-s01)
異體字: (u7c53)
[異體字(漢語大字典)]
(u7c53) (=u7c53-ue0100) (=koseki-298450) (=juki-7c53) (=dkw-26707) (=aj1-19649)
(zihai-025914)
(hkcs_m7c53)
𠦆 (u20986)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20986-jv) (=zihai-001237) (=u20986-t) (=u20986-i) (=u20986) (=twedu-c00872-001) (=koseki-031560) (=jmj-031731) (=gt-03488) (=dkw-02722) (=cdp-87ca) (=c6-2373)
(hkcs_m20986)
𠦈 (u20988)
[疑難字考釋與研究]
(u20988) (=jmj-031733) (=dkw-02725) (=koseki-031590) (=zihai-003124)
𰅲 (u30172)
[大正大蔵経]
(u30172-jv) (=u2ff1-u4e16-u5341) (=u30172-s) (=z-sat10599) (=irg2015-00447) (=cbeta-08243) (=u30172)
(u30172-var-001) (=u2ff1-u4e16-u5341-var-001)
(u30172-var-002) (=u2ff1-u4e16-u5341-var-002)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部