GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u4e00-u2ffb-u3565-u7531 (漢字構造記述(IDS)「⿱一⿻㕥由」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7550) (u7550-02)
(u7550-07)
(u7550-08)
(u7550-08-var-001)
(u7550-14)
(u7550-j) (=u7550) (=u7550-ue0100) (=koseki-244280) (=juki-7550) (=gt-27973) (=dkw-21787) (=cdp-8bf0) (=aj1-18129)
(u7550-t02)
(u7550-t08)
(u7550-t14)
(koseki-244800)
(twedu-c07742) (=u7550-t)
(u2ff1-u20089-u53e3)
(u2ff1-u200cb-u53e3)
(u2ff1-u20b9b-u56de)
(u2ff1-u20b9b-u65e5)
(u2ff1-u20b9b-u65e5-var-001)
(u2ff1-u20ba5-u7530)
(u2ff1-u2313c-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e4d-u4e28-u7530)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u3565-u7531)
(u2ff1-u5360-u7530)
(u2ff1-u53b6-u7530)
(u2ff1-u53e3-u7530) (=ka-kc02690) (=extf-04712)
(u2ff1-u53e3-u7530-var-001)
(u2ff1-u53e3-u7536)
(u2ff1-u53f0-u7530)
(u2ff1-u65e5-u7530)
(u2ff3-u20089-cdp-89cc-u7530)
(u2ff3-u20b9b-u4e00-u7530)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u5188)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u7530) (=u7550-itaiji-001)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530-var-001)
(u2ff8-u2ffb-u5c38-cdp-8c78-u2ffb-u5182-u5341)
(barcos_b33-1505)
(hkcs_m7550)
(hkcs_m7550-p01-s00)
(hkcs_m7550-p02-s00)
(hkcs_m7550-p14-s00)
(hkcs_m7550-p14-s01)
(hkcs_u7550-02)
(hkcs_u7550-14)
異體字: (u506a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u506a) (=zihai-008133) (=u506a-ue0100) (=kx-011123) (=kx-0111023) (=koseki-010320) (=juki-506a) (=jmj-006939) (=dkw-00887) (=aj1-14335)
(twedu-b00105) (=twedu-a04162-002) (=twedu-c07742-002) (=u506a-t)
(ebag_s009-148)
(hkcs_m506a)
(u5e45)
[異體字(漢語大字典)]
(u5e45-j) (=u5e45-ue0100) (=u5e45-k) (=u5e45) (=koseki-101840) (=juki-5e45) (=jmj-010880) (=dkw-08995) (=aj1-03567)
(u5e45-t)
(hkcs_m5e45)
(hkcs_u5e45)
(u7557)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u7557-02)
(u7557-02-var-001)
(u7557-g) (=zihai-013405)
(u7557-j) (=u7557-ue0100) (=koseki-244540) (=juki-7557) (=gt-28003) (=dkw-21806) (=cdp-8942) (=cbeta-08664) (=aj1-22020) (=u7557) (=u7557-js)
(u7557-t) (=twedu-c07742-001) (=twedu-a02901-003)
(u7557-t02)
(u2ff3-u20089-u53e3-u20541)
(u2ff3-u4ea0-u2b843-u7530)
(hkcs_m7557)
(u903c)
[異體字(漢語大字典)]
(u903c-j) (=u903c-ue0103) (=u903c-ue0101) (=u903c-k) (=koseki-442000) (=jx1-2004-492f) (=juki-bce0) (=j78-492f) (=gt-52393) (=dkw-38973) (=aj1-07783) (=u903c)
(u903c-t) (=twedu-a04162)
(u903c-var-001)
(aj1-03489) (=j90-492f) (=u903c-ue0102) (=u903c-ue0100) (=nyukan-f730) (=koseki-441680) (=jx1-2000-492f) (=juki-903c) (=gt-52281)
(twedu-a04162-001)
(twedu-a04162-003)
(hkcs_m903c)
𠯭 (u20bed)
[疑難字考釋與研究]
(u20bed-jv) (=u20bed) (=koseki-039410) (=cbeta-11743)
(dkw-03412)
𭁻 (u2d07b)
[その他]
(u2d07b-j) (=koseki-019020) (=u2d07b) (=jmj-057030) (=extf-00565)
𭻉 (u2dec9)
[その他]
(u2dec9-j) (=u2dec9) (=koseki-244800) (=extf-04726)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部