GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u53f3-u5196-var-001 (漢字構造記述(IDS)「⿱右冖」 別字形) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u675f) (u675f-01) (=cdpo-9ee9)
(u675f-01-var-001)
(u675f-01-var-002)
(u675f-01-var-003)
(u675f-02)
(u675f-02-var-001)
(u675f-02-var-002)
(u675f-03)
(u675f-03-var-001)
(u675f-06) (=hkcs_u675f-06)
(u675f-11)
(u675f-14-var-001)
(u675f-24)
(u675f-itaiji-001) (=u2ff3-cdp-88dd-u5196-u6728)
(u675f-itaiji-005) (=u2ff3-cdp-88d9-u5196-u6728)
(u675f-itaiji-006) (=u2ff3-u571f-u5196-u6728)
(u675f-itaiji-007) (=u2ff3-u5f50-u5196-u6728)
(u675f-itaiji-008)
(u675f-j) (=dsknmt_hkrm-08004231) (=hdic_hkrm-03109311) (=kaido_hkrm-03109311) (=ligang_hkrm-06124322) (=hdic_hkrm-03085642) (=otakusei_hkrm-03085642) (=k0-6156) (=g0-4a78) (=u675f-g) (=u675f-v) (=u675f) (=dkw-14480) (=jmj-013634) (=u675f-k) (=juki-675f) (=u675f-ue0100) (=koseki-163020) (=aj1-02827)
(u675f-t) (=c1-4a56) (=t1-4a56) (=u675f-h)
(u675f-t01)
(u675f-t02)
(cdpo-81e4) (=u21249-itaiji-002) (=cdp-8d44-var-001) (=u2ff1-u58eb-u5196)
(cdpo-81e4-03) (=u2ff1-u58eb-u5196-03) (=cdp-8d44-03-var-001)
(cdpo-81e4-03-var-001) (=u2ff1-u58eb-u5196-var-002)
(cdpo-81e4-03-var-003)
(cdpo-81e4-03-var-004)
(u2ff0-u675f-u21fe8)
(u2ff1-cdp-8ddd-cdp-8bc0)
(u2ff1-cdp-8ddd-u5196) (=cdpo-81cf) (=gt-k03592) (=unstable-bsh-f2b9)
(u2ff1-cdp-8ddd-u5196-var-001)
(u2ff1-cdp-8ddd-u5196-var-002)
(u2ff1-cdp-8ddd-u5446)
(u2ff1-cdp-8ddd-u5446-var-001) (=u675f-itaiji-002)
(u2ff1-cdp-8ddd-u56d7) (=u675f-itaiji-004)
(u2ff1-cdp-8ddd-u56d7-var-001)
(u2ff1-cdp-8ddd-u56d7-var-002)
(u2ff1-cdp-8ddd-u56d7-var-003)
(u2ff1-u20b9b-u5182) (=u675f-05-itaiji-001)
(u2ff1-u20b9b-u5182-var-001)
(u2ff1-u20b9b-u5196) (=u675f-03-itaiji-001)
(u2ff1-u2ffb-u2011f-u4e2d-u5196)
(u2ff1-u2ffb-u4e8c-u4e2d-u5196)
(u2ff1-u4491-u53f2)
(u2ff1-u53e4-u5196)
(u2ff1-u53f3-u5196)
(u2ff1-u53f3-u5196-var-001)
(u2ff1-u571f-u5196-03) (=cdpo-81e4-03-var-002)
(u2ff1-u571f-u5196-03-var-001)
(u2ff1-u5927-u5196)
(u2ff1-u5927-u5196-var-001)
(u2ff1-u5927-u5196-var-002)
(u2ff1-u5927-u5196-var-003)
(u2ff1-u5dff-u5196)
(u2ff3-cdp-8ddd-u5196-u5446) (=u675f-itaiji-003)
(u2ff3-cdp-8ddd-u5196-u5446-var-001)
(u2ff3-cdp-8ddd-u5196-u6728)
(u2ff3-cdp-8ddd-u5196-u6728-var-001)
(u2ff3-cdp-8ddd-u5196-u6728-var-002)
(u2ff3-u4e00-u5405-u5182)
(u2ff3-u4e00-u5405-u5182-var-001)
(u2ff3-u4ea0-u5405-u5196-var-001)
(u2ffb-cdp-8d52-u4e37)
(u2ffb-cdp-8d52-u4e37-var-001)
(u2ffb-cdp-8d52-u4e5b)
(u2ffb-u2009d-u201a2-var-001)
(u2ffb-u2011f-u5b80)
(fitzgerald_jur824) (=juchen-320506)
(hkcs_m675f)
(hkcs_m675f-p01-s00)
(hkcs_m675f-p01-s20)
(hkcs_m675f-p02-s00)
(hkcs_m675f-p02-s01)
(hkcs_m675f-p0201-s00)
(hkcs_m675f-p03-s00)
(hkcs_m675f-p04-s00)
(hkcs_m675f-p14-s00)
(hkcs_m675f-p16-s00)
(hkcs_m675f-p36-s00)
(hkcs_u675f)
(hkcs_u675f-01)
異體字: (u6352)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6352) (=cbeta-01966) (=dkw-12154) (=aj1-21632) (=juki-6352) (=koseki-136540) (=u6352-ue0100) (=jmj-012406)
(u2ff0-u624b-u675f)
(hkcs_m6352)
(u673f)
[異體字(民國教育部)]
(u673f-01) (=cdpo-9eee)
(u673f-01-var-001)
(u673f-02)
(u673f-02-var-001)
(u673f-03)
(u673f-03-var-001)
(u673f-03-var-002)
(u673f-03-var-003)
(u673f-03-var-004)
(u673f-04)
(u673f-05)
(u673f-itaiji-001) (=u2ff1-u4eba-u5dfe)
(u673f-itaiji-002)
(u673f-j) (=aj1-05142) (=juki-673f) (=koseki-162580) (=u673f-ue0100) (=dkw-14441) (=jmj-013597) (=u673f)
(u673f-var-001)
(u673f-var-002)
(u673f-var-003)
(u2ff1-u5196-u5dfe-var-001)
(u2ff1-u5196-u5dfe-var-002)
(u2ff1-u673f-u4e00) (=sawn-f6a07)
(u2ff1-u673f-u4e00-itaiji-001)
(u2ff1-u7acb-u516b)
(u2ff5-u5182-u5dfe-itaiji-001)
(u2ffb-u5182-u5341)
(u2ffb-u5182-u5341-var-001)
(u2ffb-u5e00-u201a2)
(fitzgerald_cop39)
(fitzgerald_jur343) (=juchen-160301)
(hkcs_m673f)
(hkcs_m673f-p01-s00)
(hkcs_m673f-p01-s01)
(hkcs_m673f-p02-s00)
(hkcs_m673f-p03-s00)
(hkcs_m673f-p03-s01)
(hkcs_m673f-p03-s02)
(hkcs_m673f-p04-s00)
(hkcs_m673f-p04-s01)
(hkcs_u673f)
𤙨 (u24668)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24668) (=dkw-20041) (=koseki-225470)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部