GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u5de6-u5de5 (漢字構造記述(IDS)「⿱左工」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𢀡 (u22021) (u22021-jv) (=u22021-t) (=cdpo-83fc) (=u22021) (=zihai-021716) (=twedu-a01151-001) (=koseki-098870) (=dkw-08733)
(u2ff1-u5de6-u5de5)
(u2ff1-u5de6-u77f3)
(hkcs_m22021)
(hkcs_m22021-p02-s00)
異體字: (u5de6)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5de6-01)
(u5de6-01-var-001)
(u5de6-02)
(u5de6-02-var-001)
(u5de6-02-var-002)
(u5de6-04-var-001)
(u5de6-07)
(u5de6-itaiji-001) (=k5-0244)
(u5de6-itaiji-002)
(u5de6-itaiji-003)
(u5de6-j) (=u5de6-g) (=linchuyi_hkrm-01084830) (=zihai-021609) (=dkw-08720) (=u5de6) (=u5de6-t) (=jmj-010774) (=u5de6-ue0101) (=u5de6-ue0100) (=u5de6-k) (=koseki-098710) (=juki-5de6) (=j90-3a38) (=aj1-02088) (=twedu-a01151) (=hkcs_u5de6)
(u5de6-var-001)
(juchen-050201-itaiji-001)
(juchen-050401)
(koseki-098700) (=jmj-057406) (=juchen-050201) (=u5de6-ue0102) (=juki-ad06)
(koseki-900320) (=juki-ac26) (=tron-09-8347)
(twedu-a01151-002)
(twedu-a01151-004-1)
(twedu-a01151-009)
(twedu-a01151-010)
(u1b03f) (=ninjal-110030010) (=jmj-090066)
(u1f22c)
(u2ff0-u5de6-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f806)
(u2ff0-u706b-u5de6) (=g-z0861201) (=irg2017-02285) (=sawn-f3e9a)
(u2ff0-u821f-u5de6)
(u2ff8-u20087-cdp-8c78) (=u2ffb-u20087-cdp-8c78)
(u2ff8-u20087-u5df3)
(u2ff8-u2ff0-u20087-u4e36-cdp-8bc8)
(u2ffb-u2ffb-u31c0-u31c2-u03b5)
(u32a7) (=c8-782f) (=juki-32a7) (=aj1-07616)
(fitzgerald_jur151) (=juchen-050203)
(fitzgerald_jur743-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b03f)
(hkcs_m5de6)
(hkcs_m5de6-p02-s00)
(hkcs_m5de6-p02-s01)
(hkcs_u5de6-02)
(kamiyo_chars-u2ff8-u20087-u353e) (=juchen-050202) (=fitzgerald_jur161)
(kamiyo_chars-u5de6-itaiji-001)
(linchuyi_hkrm-01084810)
(linchuyi_hkrm-01085121)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-003)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-004)
(n-gtwinppx_u5de6)
(u96b3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u96b3) (=zihai-017139) (=u96b3-ue0100) (=koseki-475140) (=juki-96b3) (=dkw-41895) (=aj1-18899)
(u96b3-var-001) (=nyukan-f61e)
(irg2015-02130)
(irg2015-02133)
(irg2015-04706)
(zihai-017210)
(zihai-070802)
(zihai-070805)
(hkcs_m96b3)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部